„Valstiečiai“ pereina į kontrpuolimą: Donaldo Trumpo taktika?
Anks­čiau ag­re­sy­vio­mis vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­jos opo­nen­tų at­žvil­giu ne­pa­si­žy­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) kei­čia tak­ti­ką. Pir­ma­sis „vals­tie­čių“ tai­ki­nys – vie­nas kon­ser­va­to­rių ly­de­rių – And­rius Ku­bi­lius. Kaip LŽ sa­kė vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas Ari­jus Ka­taus­kas, šis pa­vyz­dys lei­džia ma­ny­ti, kad at­ei­ty­je „vals­tie­čiai“ ga­li su­reng­ti dar ne vie­ną pa­na­šią ak­ci­ją.

LVŽS par­ūpo A. Ku­bi­liaus au­to­mo­bi­lio nuo­mos su­tar­tis su bend­ro­ve „Al­kes­ta“. Sa­vo įta­ri­mais dėl ne­va ne­skaid­raus A. Ku­bi­liaus san­do­rio LVŽS pa­skel­bė sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ tink­le. Vė­liau įra­šu pa­si­da­li­no ir par­ti­jos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Kaip ver­tin­tu­mė­te po­li­ti­ką, ku­ris nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lį iš sa­vo par­ti­jos rė­mė­jų įmo­nės, ke­tu­ris me­tus už tai mo­kė­da­mas ne iš as­me­ni­nių, o vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų? Kal­ba­me apie po­ną A. Ku­bi­lių, iš UAB „Al­kes­ta“ nuo­mo­jan­tį au­to­mo­bi­lį Nis­san Qash­qai.“, – ra­šo­ma LVŽS pa­sky­ro­je.

„Vals­tie­čiai“ at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad bu­vu­sį prem­je­rą ir mi­nė­tą bend­ro­vę ne­va ga­li sie­ti ir glau­des­ni ry­šiai: „Bū­tent And­rius Ku­bi­lius ėjo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko par­ei­gas, kuo­met 2008–2012 me­tais UAB „Al­kes­ta“ per vie­šuo­sius pir­ki­mus ga­vo už­sa­ky­mų už apy­tiks­liai 116 mi­li­jo­nų eu­rų. Rin­kė­jams tu­rė­tų bū­ti įdo­mu, jog mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais (Sei­mo na­riams skir­tos kan­ce­lia­ri­nės lė­šos) nuo 2012 me­tų už mi­ni­mą nuo­mo­ja­mą au­to­mo­bi­lį A. Ku­bi­lius su­mo­kė­jo be­veik 20 tūks­tan­čių eu­rų, o po 2016 m. gruo­džio 1 d. pra­tę­sė šio au­to­mo­bi­lio nuo­mą iš sa­vo lė­šų už du kar­tus ma­žes­nę su­mą, nei nuo­mo­jo­si iki to­lei“.

LVŽS paskyros nuotrauka

Anot LVŽS ži­nu­tės so­cia­li­nia­me tink­le, „Al­kes­ta“ ir su ja su­si­ju­sios įmo­nės, fi­zi­niai as­me­nys di­de­lė­mis su­mo­mis rė­mė kon­ser­va­to­rių par­ti­ją, o vie­nas iš di­džiau­sių įmo­nės ak­ci­nin­kų yra TS-LKD na­rys Vy­tau­tas Zam­ba­ce­vi­čius.

Ta­čiau re­mian­tis duo­me­ni­mis, ku­riuos su nuo­ro­da į kon­trak­tai.eu pa­tei­kia rek­vi­zi­tai.vz.lt, ma­ty­ti, kad „Al­kes­ta“ tu­rė­jo dau­giau nau­dos iš LVŽS par­tne­riams so­cial­de­mo­kra­tams 2012–2016 me­tais pa­val­džios Ke­lių di­rek­ci­jos. Ki­tais dviem di­džiau­siais už­sa­ko­vais bu­vo Ma­ri­jam­po­lės ir Aly­taus sa­vi­val­dy­bės, ku­rias tuo me­tu taip pat val­dė so­cial­de­mo­kra­tai.

Klau­si­mus, ki­lu­sius dėl au­to­mo­bi­lio nuo­mos pats A. Ku­bi­lius vie­šai ko­men­ta­vo TS-LKD tink­la­la­py­je: „Užk­lau­sos dėl šio au­to­mo­bi­lio nuo­mos kai­nos, komp­lek­ta­ci­jos ir jo pri­sta­ty­mo lai­ko bu­vo iš­siųs­tos vi­siems di­džiau­siems au­to­mo­bi­lių sa­lo­nams, ku­rie pre­kiau­ja „Nis­san“ au­to­mo­bi­liais (UAB „Al­kes­ta“, UAB „Rai­tas“, UAB „Fak­to“ au­to­cen­tras). Au­to­mo­bi­lis bu­vo iš­ban­dy­tas Vil­niu­je, UAB „Rai­tas“ sa­lo­ne (ban­do­ma­sis va­žia­vi­mas), o ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­im­tas pa­gal tai, kaip grei­tai sa­lo­nas ga­li pri­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį nau­do­ji­mui. Tik UAB „Al­kes­ta“ tu­rė­jo to­kį „Nis­san Qash­qai“ (dy­ze­li­nis va­rik­lis su au­to­ma­ti­ne pa­var­dų dė­že) sa­lo­ne, to­dėl jį nau­do­ji­mui ga­lė­jo pri­sta­ty­ti grei­čiau­siai (tai bu­vo pa­da­ry­ta 2013 m. sau­sio pra­džio­je, ke­lios die­nos po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo). Ki­tos įmo­nės tuo me­tu šio mo­de­lio sa­lo­nuo­se ne­tu­rė­jo ir pri­sta­ty­mą siū­lė per vie­no me­nė­sio ar il­ges­nį lai­ko­tar­pį“.

Ga­li­ma lauk­ti dau­giau pa­na­šių akcijų

Kaip LŽ sa­kė vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas, agen­tū­ros „No­va me­dia“ vy­res­ny­sis par­tne­ris Ari­jus Ka­taus­kas, LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir anks­čiau pa­si­žy­mė­jo ga­na ag­re­sy­viais vie­šų­jų ry­šių veiks­mais, ta­čiau A. Ku­bi­liaus at­ve­jis ro­do iki šiol vals­tie­čių ne­nau­do­tą tak­ti­ką – kon­kre­taus as­mens pa­si­rin­ki­mo tai­ki­niu.

Be to, pa­sak A. Ka­taus­ko, ma­to­si ir tai, kad „vals­tie­čiai“ su­stip­ri­no par­ti­jos vie­šų­jų ry­šių pa­jė­gu­mus – in­for­ma­ci­ja apie A. Ku­bi­lių par­eng­ta pro­fe­sio­na­liai. To­dėl ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad LVŽS at­ei­ty­je ne tik rengs dau­giau pa­na­šių ak­ci­jų, bet ir plės sa­vo vie­šų­jų ry­šių dia­pa­zo­ną. Pa­sak A. Ka­taus­ko, jei anks­čiau LVŽS vie­šų­jų ry­šių sri­ty­je la­biau orien­ta­vo­si į in­ter­ne­ti­nę ži­niask­lai­dą ir van­giai dir­bo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, pa­sta­ro­ji ak­ci­ja ro­do, kad „vals­tie­čiai“ ėmė rim­čiau ver­tin­ti so­cia­li­nius tink­lus, iš ku­rių ti­ki­si ne tik in­for­ma­ci­jos sklai­dos, bet ir tra­di­ci­nės ži­niask­lai­dos dė­me­sio, ti­kin­tis, kad žur­na­lis­tus su­do­mins jų pa­skelb­ta „te­ma“.

Anot vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to, kol kas su­nku įver­tin­ti, kiek sėk­min­ga pa­si­ro­dys ši kam­pa­ni­ja, ta­čiau ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad bus ne tik dau­giau veiks­mų prieš kon­kre­čius po­li­ti­nius opo­nen­tus, bet ir pa­na­šių kal­ti­ni­mų (ne­skaid­rūs au­to­mo­bi­lių san­do­riai). To­kiu bū­du LVŽS mė­gi­na įti­kin­ti vi­suo­me­nę, kad pa­na­šios „nuo­dė­mės“ yra ne tik jų, bet ir ki­tų po­li­ti­nių jė­gų bė­da. Ši­taip sie­kia­ma su­men­kin­ti kal­ti­ni­mų svar­bą ir pa­leng­vin­ti sa­vo pa­čių kal­tę, to­kius pat kal­ti­ni­mus už­krau­nant ir ki­toms po­li­ti­nėms jė­goms.

Be­je, ži­niask­lai­dos nuo­lat kri­ti­kuo­ja­mas nau­ja­sis JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas taip pat sa­vo opo­nen­tus nuo­lat puo­la ir sa­vo po­zi­ci­ją iš­dės­to tik per so­cia­li­nius tink­lus. Tik D. Trum­pas la­biau lin­kęs nau­do­tis „Twit­ter“, o ne „Fa­ce­book“ tink­lu.