„Valstiečiai“ opozicijos raginami suktis Briuselio ritmu
Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­tį Sei­mas no­rė­tų pa­si­tik­ti ne tik šven­tė­mis ar nau­jais pa­mink­lais, bet ir es­mi­niais vals­ty­bės tvar­ky­mo dar­bais. Jų pla­ną jau su­da­rė opo­zi­ci­ja.

Sei­me rea­ni­muo­tas prieš ge­rą de­šimt­me­tį eg­zis­ta­vęs po­li­ti­nis „2K for­ma­tas“. Bend­ros veik­los ėmę­si du bu­vę prem­je­rai so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius par­en­gė są­ra­šą 10 stra­te­gi­nių dar­bų, ku­riuos nu­veik­ti rei­kė­tų per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čio. Jo pa­grin­du ta­po Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) Lie­tu­vai kas­met nu­ro­do­mos spręs­ti­nos prob­le­mos.

Šią ini­cia­ty­vą, vir­tu­sią dek­la­ra­ci­jos pro­jek­tu, taip pat par­ėmė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vų nuo­mo­ne, kon­ser­va­to­rių ir koa­li­ci­jos par­tne­rio so­cial­de­mo­kra­to par­eng­ta dek­la­ra­ci­ja – tuš­čias rei­ka­las, nes vi­si įvar­dy­ti dar­bai nu­ma­ty­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar pa­žy­mė­jo, kad svar­bių vals­ty­bei re­for­mų – švie­ti­mo, vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, dar­bo san­ty­kių – įgy­ven­di­ni­mas strin­ga dėl val­dan­čių­jų pa­tir­ties sto­kos.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, ga­li­my­bių įgy­ven­din­ti re­for­mas vi­suo­met yra, „jei­gu yra ži­nių, su­pra­ti­mo ir po­li­ti­nės va­lios“. „Tai­gi žiū­rė­si­me at­ei­ty­je, ko­kiais re­zul­ta­tais vi­sa tai virs. Kol kas ma­to­me, kad pro­ce­sai vyks­ta lė­tai, su­dė­tin­gai, bet ne­pa­mirš­ki­me – tu­ri­me la­bai daug nau­jų žmo­nių po­li­ti­ko­je“, – sa­kė pre­zi­den­tė. To­dėl, anot jos, „stri­gi­mas“ iš da­lies užp­rog­ra­muo­tas.

Pri­sta­ty­ti svar­biau­sių 10 dar­bų dek­la­ra­ci­ją nu­ma­ty­ta šian­dien po pie­tų, svars­tant TS-LKD frak­ci­jos su­da­ry­tos dar­bot­var­kės pro­jek­tus.

Ma­to chao­są

Pro­jek­to au­to­rių žo­džiais, dek­la­ra­ci­ja sie­kia­ma iš­gry­nin­ti es­mi­nius dar­bus ir stra­te­gi­nius tiks­lus, ku­rių bend­ro­mis pa­stan­go­mis tu­rė­tų bū­ti sie­kia­ma iki 2020 me­tų. G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, dek­la­ra­ci­jos idė­ja gi­mė iš dis­ku­si­jų Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te (ERK), ku­riam va­do­vau­ja par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas G. Kir­ki­las. „Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ma­to­me vis la­biau ryš­kė­jan­tį chao­są.

Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo dau­gu­mos, koa­li­ci­jos par­tne­rių idė­jų ta­kos­ky­ros, ne­su­ta­ri­mai ban­dant įgy­ven­din­ti Lie­tu­vai es­mi­nes pert­var­kas – nuo aukš­to­jo moks­lo iki vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių re­for­mos – jau pra­de­da kel­ti rea­lią grės­mę, kad pa­gal žmo­nių pra­gy­ve­ni­mo ly­gį, so­cia­li­nę ge­ro­vę, ša­lies eko­no­mi­nio au­gi­mo ten­den­ci­jas, emig­ra­ci­jos mas­tą ir ki­tus svar­bius par­ame­trus smuk­si­me į Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių są­ra­šo pa­bai­gą“, – nuo­gąs­ta­vo G. Lands­ber­gis.

To­dėl kon­ser­va­to­riai ėmė­si ini­cia­ty­vos su­for­mu­luo­ti aiš­kius tiks­lus, ku­riuos Sei­mas tu­rė­tų už­sib­rėž­ti iki 2020 me­tų. Ta­čiau TS-LKD ly­de­ris ne­slė­pė, kad val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ par­amos to­kiai ini­cia­ty­vai per daug ne­si­ti­ki. „Gal dėl krin­tan­čių rei­tin­gų jie ta­po baikš­tūs, net dis­ku­tuo­ti ne­no­ri.

La­bai gai­la. Opo­zi­ci­ja pa­si­ren­gu­si kal­bė­tis, siū­ly­ti, iš­klau­sy­ti kri­ti­ką, tai­sy­ti, kad vi­siems bū­tų pri­im­ti­na. Ta­čiau „vals­tie­čiai“ įsi­ki­bę į sa­vo prog­ra­mas, nors pa­gal jas nie­kas ne­vyks­ta. Ma­tyt, taip bus iki nau­jų rin­ki­mų“, – spė­jo G. Lands­ber­gis.

Dek­la­ra­ci­jo­je ke­lia­mas tiks­las, kad 2020 me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­va pa­gal bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to vie­nam gy­ven­to­jui san­ty­kį at­si­dur­tų ES stip­riau­sių eko­no­mi­kų 15-tu­ke, o 2025-ai­siais – pa­tek­tų į 10-tu­ką.

Re­mia­si EK rekomendacijomis

Pa­sak G. Kir­ki­lo, EK tei­kia­mos pa­sta­bos Lie­tu­vai kar­to­ja­si me­tai iš me­tų. „Čia bū­tų toks kuk­lus par­agi­ni­mas su­si­kon­cen­truo­ti į tas pa­grin­di­nes prob­le­mas, ku­rias EK mums pri­me­na. Mes pa­tys ma­to­me, kad kai ku­rio­se sri­ty­se yra per­mai­nų, ta­čiau kai kur nė­ra jo­kio ju­dė­ji­mo“, – tei­gė ERK pir­mi­nin­kas. Ko­kia ga­lė­tų bū­ti „vals­tie­čių“ reak­ci­ja į to­kią ini­cia­ty­vą, G. Kir­ki­las sa­kė ne­no­rįs spė­lio­ti. „Pa­ma­ty­si­me. Nors ko­kia čia ga­li bū­ti reak­ci­ja? Tai yra tik ge­ras siū­ly­mas, į ką mums rei­kia orien­tuo­tis“, – pri­dū­rė jis.

A. Ku­bi­liaus žo­džiais, EK nuo­lat pri­me­na­mos prob­le­mos tik pa­tvir­ti­na, „vals­ty­bė, ne­tu­rė­da­ma aiš­kių tiks­lų ir pri­ori­te­tų, tu­rė­da­ma val­dan­čią­ją dau­gu­mą, pa­sken­du­sią tar­pu­sa­vio san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si rei­ka­luo­se bei ne­tu­rin­čią aiš­kaus už­sib­rėž­tų re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo pla­no, sė­jan­čią chao­so ir ne­sta­bi­lu­mo at­mos­fe­rą, at­ei­ty­je ne­ga­li ti­kė­tis ge­ro­vės au­gi­mo“.

„Prie­šin­gai – esa­me pa­smerk­ti stag­na­ci­jai ar­ba net deg­ra­da­ci­jai. Rem­da­mie­si EK re­ko­men­da­ci­jo­mis, įvar­di­ja­me sau 10 svar­biau­sių Lie­tu­vos prob­le­mų ir ke­lia­me 10 svar­biau­sių il­ga­lai­kių vals­ty­bės tvar­ky­mo tiks­lų, ku­riems pri­ori­te­ti­nį dė­me­sį tu­rė­tų skir­ti šios ka­den­ci­jos Sei­mas“, – tei­gė A. Ku­bi­lius.

Dir­ba ir be raginimo

LVŽS ly­de­rio bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio tei­gi­mu, yra Vy­riau­sy­bės, taip pat val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių prog­ra­ma, to­dėl jo­kie pa­pil­do­mi ra­gi­ni­mai im­tis bū­ti­nų dar­bų ti­krai ne­rei­ka­lin­gi. Po­li­ti­kas sa­kė su­pran­tąs, ko­dėl opo­zi­ci­jai ne­pa­tin­ka, kad „vals­tie­čiai“ ėmė­si rea­lios veik­los. Anot R. Kar­baus­kio, ji tie­siog nu­si­vy­lu­si, jog prog­no­zės, kad „vals­tie­čiai“ ne­iš­si­lai­kys iki pir­mų­jų bul­vių, ne­pa­sit­vir­ti­no.

„Mums ti­krai ne­rū­pi, kiek su­ma­žė­jo mū­sų rei­tin­gai. Svar­biau­sia – pa­da­ry­ti nu­ma­ty­tus dar­bus. Ta­čiau to­kių glo­ba­lių re­for­mų re­zul­ta­tų ne­ga­li­ma ti­kė­tis po ke­lių mė­ne­sių. Bai­gian­tis ka­den­ci­jai žmo­nės ti­krai ma­tys ir pa­jus tuos re­zul­ta­tus. Jie ir ver­tins mū­sų pa­stan­gas“, – „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no R. Kar­baus­kis.

Pa­sak jo, vi­si pra­dė­ti po­ky­čiai – vals­ty­bės val­dy­mo apa­ra­to ma­ži­ni­mas, švie­ti­mo po­ky­čiai, ko­va su al­ko­ho­liz­mu – su­lau­kia di­de­lio pa­sip­rie­ši­ni­mo. Kit­ko ne­ga­li­ma bu­vo ir ti­kė­tis, nes, par­la­men­ta­ro žo­džiais, dau­ge­lį me­tų nie­ko ne­bu­vo da­ro­ma.

Gabrielius Landsbergis: “Valstiečiai” įsikibę į savo programas, nors pagal jas niekas nevyksta. Matyt, taip bus iki naujų rinkimų.” Romo Jurgaičio nuotrauka

„Ir da­bar vis­kas da­ro­ma sten­gian­tis mus su­stab­dy­ti, truk­dy­ti. Įdo­mi si­tua­ci­ja, kai pro­tes­tuo­ja fes­ti­va­lių ren­gė­jai, nors nė vie­na siū­lo­ma pa­tai­sa fes­ti­va­lių ne­pa­lie­čia. To­dėl jiems tie­siai pa­sa­kiau – jūs pro­tes­tuo­ja­te ne dėl fes­ti­va­lių, o kad at­sto­vau­ja­te al­ko­ho­lio pra­mo­nės in­te­re­sams, tik tai sle­pia­te, jog esa­te jos lo­bis­tai“, – tei­gė R. Kar­baus­kis.

Jis taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad daug ne­tie­sos kal­ba­ma apie „vals­tie­čių“ siū­lo­mas prie­mo­nes al­ko­ho­liz­mui ma­žin­ti. „Sa­ko, kad no­ri­me fil­muo­ti al­ko­ho­lį per­kan­čius žmo­nes. Bet tai ne mū­sų, tai – kon­ser­va­to­rių siū­ly­mas. O da­bar pa­tys rė­kia. Štai to­kio­je ap­lin­ko­je ten­ka dirb­ti. Bet mes ne­iš­gy­ve­na­me, dir­ba­me to­liau“, – aiš­ki­no LVŽS ly­de­ris.

Am­bi­cin­gi tiks­lai

Dek­la­ra­ci­jo­je ke­lia­mas tiks­las, kad 2020 me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­va pa­gal bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) vie­nam gy­ven­to­jui san­ty­kį (pa­ly­gi­na­mo­sio­mis kai­no­mis) at­si­dur­tų ES stip­riau­sių eko­no­mi­kų 15-tu­ke, o 2025-ai­siais – pa­tek­tų į 10-tu­ką. De­mog­ra­fi­jos sri­ty­je sie­kia­ma, kad po tre­jų me­tų emig­ra­ci­jos ir ree­mig­ra­ci­jos srau­tai su­si­ba­lan­suo­tų: Lie­tu­vo­je gims­ta­mu­mas 2020 me­tais bū­tų 1,8 vai­ko (vie­toj 1,7 vai­ko 2015 me­tais), o 2025-ai­siais – 1,9 vai­ko.

Par­en­gus nau­ją na­cio­na­li­nę švie­ti­mo kon­cep­ci­ją, par­em­tą suo­miš­ku pri­nci­pu „ge­riau­sią iš­si­la­vi­ni­mą kiek­vie­nam be­si­mo­kan­čiam“, Lie­tu­va su­ma­žin­tų at­si­li­ki­mą švie­ti­mo sri­ty­je. Per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus taip pat už­sib­rėž­ta pa­siek­ti, kad du Lie­tu­vos na­cio­na­li­niai uni­ver­si­te­tai bū­tų pa­si­ren­gę glo­ba­liai kon­ku­ren­ci­jai, o ki­ti trys – kon­ku­ren­ci­jai Bal­ti­jos re­gio­ne.

Dek­la­ra­ci­jos au­to­rių vi­zi­jo­se – ne tik in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, bet ir bio­tech­no­lo­gi­jų bei fo­to­ni­kos re­gio­ni­niu Nor­dic-Bal­tic cen­tru, į ku­rį gau­siai in­ves­tuo­ja glo­ba­lios di­de­lės mul­ti­na­cio­na­li­nės kom­pa­ni­jos, ta­pu­si Lie­tu­va. Nu­ma­to­ma siek­ti, kad į Lie­tu­vos 7 pra­mo­ni­nius cen­trus pro­vin­ci­jo­je at­ei­tų 5 kar­tus dau­giau ga­my­bi­nių in­ves­ti­ci­jų, nei at­ei­na da­bar. 2020-ai­siais pa­gal mi­ni­ma­lios so­cia­li­nės ap­sau­gos adek­va­tu­mo par­ame­trą Lie­tu­va iš ES at­si­li­kė­lės tap­tų vi­du­ti­nio­ke.

Še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tą bū­tų sie­kia­ma su­ma­žin­ti iki 20 pro­cen­tų. Pa­gal „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ ko­rup­ci­jos ty­ri­mo in­dek­sus Lie­tu­va bū­tų „šva­riau­sių“ pa­sau­lio ša­lių 20-tu­ke (per­nai iš 32 vie­tos nu­kri­to­me į 38).

Tarp už­sib­rėž­tų tiks­lų – per at­ei­nan­čius tre­jus me­tus al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą su­ma­žin­ti 30 pro­cen­tų. Įvyk­džius rei­kia­mas pert­var­kas svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je, pa­gal dar­bin­go am­žiaus as­me­nų (20–64 me­tų) mir­tin­gu­mo par­ame­trus Lie­tu­va su­si­ly­gin­tų su Es­ti­ja.