„Valstiečiai“ neitų į koaliciją su „Tvarka ir teisingumu“ bei Darbo partija
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) ne­itų į koa­li­ci­ją su tei­sė­sau­gos įta­ri­mų su­lau­ku­sio­mis par­ti­jo­mis, sa­ko „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, su kuo mes ne­dirb­si­me ti­krai – mes ne­dirb­si­me su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ir Dar­bo par­ti­jo­mis, nes toms par­ti­joms yra par­eikš­ti įta­ri­mai ar­ba jos yra teis­tos dėl sa­vo veik­los. Yra klau­si­mų, ku­rie ky­la dėl Li­be­ra­lų są­jū­džio san­ty­kio – ar tai bu­vo va­do­vo, ar tai bu­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­ka­lai kaip or­ga­ni­za­ci­jos“, – Ži­nių ra­di­jui penk­ta­die­nį sa­kė jis.

„Mes ne­dirb­si­me koa­li­ci­jo­je su to­mis par­ti­jo­mis“, – pri­dū­rė LVŽS va­do­vas.

R.Kar­baus­kis sa­kė be­si­ti­kin­tis, kad jo par­ti­ja bus ta, ku­ri ga­lės for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją po Sei­mo rin­ki­mų. Vis dėl­to, jo tei­gi­mu, tuo at­ve­ju, jei­gu koa­li­ci­ja bū­tų for­muo­ja­ma su mi­nė­to­mis par­ti­jo­mis, jo­je „vals­tie­čių“ ne­bū­tų.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ duo­me­ni­mis, R.Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mi „vals­tie­čiai“ ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams yra an­tra po­pu­lia­riau­sia par­ti­ja po so­cial­de­mo­kra­tų.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.