„Valstiečiai“ – nedarbo partija
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ję Ra­mū­no Kar­baus­kio „vals­tie­čiai“ iš par­ti­jos se­kre­to­ria­to at­lei­do vi­sus dar­buo­to­jus, tad jau ku­rį lai­ką Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je (LVŽS) – nė vie­no ofi­cia­liai dir­ban­čio as­mens. Tai vie­nin­te­lė ša­ly­je par­la­men­ti­nė par­ti­ja, ap­siei­nan­ti be at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus. Esą jam sam­dy­ti ne­už­ten­ka pi­ni­gų.

Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad LVŽS, ku­rios frak­ci­ją Sei­me su­da­ro 58 na­riai, ne­tu­ri tal­ki­nin­kų. Da­lis par­ti­jo­je dir­bu­sių as­me­nų ta­po par­la­men­ta­rų pa­dė­jė­jais-se­kre­to­riais, ki­ta gru­pė LVŽS la­bui triū­sia po Lie­tu­vą iš­si­bars­čiu­siuo­se eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės biu­ruo­se kaip jo vie­ti­niai pa­dė­jė­jai, li­kę pa­skli­dę po mi­nis­te­ri­jas bei Vy­riau­sy­bę ir pa­de­da par­ti­jai iš ten.

Įdar­bin­ti – per brangu

Iš „Sod­ros“ pa­tei­kia­mų duo­me­nų ma­ty­ti, kad nuo pra­ėju­sių me­tų vi­du­rio LVŽS dir­ban­čių as­me­nų to­ly­giai ma­žė­jo. Dar va­sa­rą bu­vo 8, spa­lį – 3, o gruo­džio pra­džio­je ne­li­ko nė vie­no. „Prieš rin­ki­mus bu­vo pri­im­ta daug žmo­nių. Jie dir­bo kaip veik­los koor­di­na­to­riai. Gruo­džio pra­džio­je vi­sus at­lei­do­me, ir šiuo me­tu par­ti­jo­je eta­ti­nių dar­buo­to­jų nė­ra“, – taip si­tua­ci­ją „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­aiš­ki­no LVŽS fi­nan­si­nin­kė Zi­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė.

Kiek­vie­nos par­ti­jos fi­nan­sais, veik­los or­ga­ni­za­vi­mu, ap­rū­pi­ni­mo rei­ka­lais, žmo­nių įdar­bi­ni­mu pa­pras­tai už­sii­ma at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius. Ma­no­ma, jog šis pos­tas bū­ti­nas po­li­ti­nei jė­gai. LVŽS šiuo as­pek­tu – iš­skir­ti­nė. Jos įsta­tuo­se to­kia par­ei­gy­bė nu­ma­ty­ta, ta­čiau ta vie­ta iki šiol ne­užim­ta. Pa­gal LVŽS įsta­tus, at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius tu­rė­tų va­do­vau­ti se­kre­to­ria­tui, bet nei jo va­do­vo, nei dar­buo­to­jų nė­ra.

„Šiaip jie (dar­buo­to­jai – aut.) sė­di B. Ro­pės biu­re ir dir­ba vi­sus dar­bus“, – tvir­ti­no Z. Mak­si­ma­vi­čie­nė. Ir par­ti­jos fi­nan­si­nin­kė, ir ki­ti LVŽS at­sto­vai mi­nė­jo, kad at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus dar­bą par­ti­jo­je ku­rį lai­ką de facto at­lie­ka Kris­ti­na Kirs­lie­nė. Ji yra eu­ro­par­la­men­ta­ro, LVŽS pir­mi­nin­ko pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo B. Ro­pės vie­ti­nė pa­dė­jė­ja.

„E­su tie­siog se­kre­to­ria­to va­do­vė, at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius – per skam­biai pa­sa­ky­ta. Bet se­kre­to­ria­tui ten­ka pa­dir­bė­ti“, – kuk­li­no­si K. Kirs­lie­nė. Mo­te­ris sa­kė, kad par­ti­jai dar­buo­to­jai – bran­gus ma­lo­nu­mas. „Tu­rė­jo­me jų, nes rei­kė­jo, kad ko­man­da per rin­ki­mus bū­tų. Pa­skui vi­si bu­vo at­leis­ti. Rei­kė­jo mo­kė­ti rin­ki­mų sko­las, su­si­žiū­rė­ti. Ir žmo­nės, ir pa­tal­pų nuo­ma – vis­kas su­si­ve­da. Sten­gia­mės vers­tis kaip ga­lė­da­mi. Pa­mėn­kal­nio gat­vė­je esan­čio­se par­ti­jos pa­tal­po­se tu­ri­me du kam­ba­riu­kus. O šiaip jo­kio eta­ti­nio žmo­gaus nė­ra. Tie­siog pra­bė­go­mis ten pa­si­su­kio­ja­me, pa­si­žiū­ri­me pa­štą ir taip to­liau“, – pa­sa­ko­jo K. Kirs­lie­nė.

Sle­gia skolos

Tuo me­tu B. Ro­pė dės­tė, kad par­ti­ja ku­rį lai­ką kliau­sis vi­suo­me­ni­niais tal­ki­nin­kais, nors jos lau­kia biu­dže­to do­ta­ci­jos. „Da­lis tų, ku­riuos at­lei­do­me, bu­vo iš­rink­ti į Sei­mą, da­lis iš­ėjo į tar­ny­bą dirb­ti įvai­riais pa­dė­jė­jais, pa­ta­rė­jais. Taip, do­ta­ci­ją gau­si­me, ta­čiau tu­ri­me sko­lų. Pri­va­lo­me at­sis­kai­ty­ti. Pri­ori­te­tas – sko­los. Iš­leis­ti pi­ni­gus ne­su­dė­tin­ga, su­nkiau jų su­kaup­ti“, – ko­men­ta­vo eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Bronius Ropė /Alinos Ožič nuotrauka

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, LVŽS po Sei­mo rin­ki­mų li­ko sko­lin­ga be­veik 970 tūkst. eu­rų. To­kią su­mą par­ti­ja nu­ro­dė sa­vo po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­to­je.

B. Ro­pė pa­tvir­ti­no, kad at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus par­ei­gų nie­kas ne­ina ir kad šį dar­bą „vi­suo­me­niš­kai dir­ba“ K. Kirs­lie­nė. „Par­ti­jos įsta­tai lei­džia tu­rė­ti biu­ro dar­buo­to­jų tiek, kiek no­ri­me. LVŽS pu­sei eta­to bu­vo pri­im­ta or­ga­ni­za­to­rė, bet šiuo me­tu jos nė­ra. Bu­hal­te­ris sam­do­mas pa­gal at­ski­rą su­tar­tį“, – aiš­ki­no jis.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je vy­ku­sia­me LVŽS su­va­žia­vi­me R. Kar­baus­kis par­ti­jos ko­le­goms pa­skel­bė, kad rei­kia stip­rin­ti po­li­ti­nį da­ri­nį. „Tu­ri­me dve­jus me­tus par­ti­nei sta­ty­bai, sky­riams stip­rin­ti, pa­si­reng­ti sa­vi­val­dos rin­ki­mams“, – tą­syk kal­bė­jo par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

B. Ro­pės pa­dė­jė­ja K. Kirs­lie­nė, pa­klaus­ta, kaip pri­si­de­da prie par­ti­jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mo, pa­tei­kė to­kį pa­vyz­dį: „Vil­niaus mies­te su­si­ren­ka­me po dar­bo, bū­na su­si­rin­ki­mai. Sos­ti­nė­je – di­džiau­sias ak­ty­vas, ku­ris ga­lė­tų pa­dė­ti sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais. Jei­gu ky­la tei­si­nių klau­si­mų, juos ap­ta­ria­me. Kar­tą per sa­vai­tę pa­au­ko­ja­me po­rą va­lan­dų, kad ga­lė­tu­me vis­ką su­žiū­rė­ti, su­si­dė­lio­ti. Iš mei­lės tė­vy­nei, kaip sa­ko­ma.“

Nuo­mo­ja­si ir nuomoja

Šiuo me­tu LVŽS Vil­niu­je už 350 eu­rų per mė­ne­sį su­teik­ta tei­sė nuo­mo­tis be­veik 49 kv. m pa­tal­pas Pa­mėn­kal­nio gat­vė­je. Ta­čiau par­ti­ja sos­ti­nės Žvė­ry­no mi­kro­ra­jo­ne, Blin­džių gat­vė­je, tu­ri ir nuo­sa­vo plo­to, tik jį nuo­mo­ja. Be­je, šios 42 kv. m pa­tal­pos – ta­me pa­čia­me pa­sta­te, ku­ria­me įsi­kū­ru­si Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra. „Vals­tie­čių“ tei­gi­mu, jos par­ti­nei veik­lai ne­tin­ka.

LVŽS 2015 me­tų veik­los re­zul­ta­tų at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad už ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Žvė­ry­ne nuo­mą par­ti­ja per me­tus ga­vo 348 eu­rus, o jo li­ku­ti­nė ver­tė – apie 15,5 tūkst. eu­rų. Be­je, mi­ni­ma, jog LVŽS tas pa­tal­pas bu­vo įkei­tu­si, kai iš ban­ko DNB ėmė be­veik 60 tūkst. eu­rų pa­sko­lą, ku­rią vė­liau grą­ži­no.

Per­nai par­ti­ja krei­pė­si į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę ir pa­pra­šė skir­ti jai di­des­nes pa­tal­pas, mat esan­čios Pa­mėn­kal­nio gat­vė­je – „ap­verk­ti­nos būk­lės“. VRK pa­teik­to­je 2015 me­tų veik­los at­as­kai­to­je skel­bia­ma, kad LVŽS per me­tus dir­bo vi­du­ti­niš­kai 1 dar­buo­to­jas, iš par­ti­jos na­rio mo­kes­čio per me­tus su­rink­ta dau­giau kaip 11 tūkst. eu­rų, vals­ty­bės biu­dže­to do­ta­ci­ja su­da­rė 296 tūkst. eu­rų, dar 27 tūkst. eu­rų par­ti­ją par­ėmė gy­ven­to­jai, sky­rę 1 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio.

Už­teks pa­jė­gų Seime

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius pro­fe­so­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas svars­tė, kad LŽVS frak­ci­jos na­riai, re­gis, pa­ten­kin­ti si­tua­ci­ja ir dėl to ne­ski­ria dė­me­sio ak­ty­ves­nei par­ti­nei veik­lai. Juo­lab kad par­ti­ja ėjo į rin­ki­mus iš­kė­lu­si šū­kį apie ne­par­ti­nius pro­fe­sio­na­lus.

„Tur­būt ti­ki­ma­si, jog pats frak­ci­jos dy­dis ir svar­ba šio­je val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je bus pa­kan­ka­mas pa­grin­das iš­sau­go­ti jos da­bar­ti­nę su­dė­tį, net jei ne­ma­žai da­bar­ti­nės frak­ci­jos na­rių ir ne­prik­lau­so LVŽS. Ma­tyt, trak­tuo­ja­ma, kad dėl sėk­mės Sei­mo rin­ki­muo­se daug pa­siek­ti ga­li­ma ir be par­ti­jos or­ga­ni­za­ci­nių pa­jė­gų stip­ri­ni­mo. Gal iš to ir ky­la tas ri­bo­tas dė­me­sys par­ti­nės struk­tū­ros plė­trai?“ – svars­tė R. Vilpiškauskas

Gal­būt tai, kad par­ti­ja ne­ski­ria dė­me­sio sa­vo vi­di­niam apa­ra­tui, ro­do, jog LVŽS, kaip po­li­ti­nė jė­ga, ne­tu­ri il­ga­lai­kės stra­te­gi­jos? Po­li­to­lo­gas pri­mi­nė, kad par­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos vei­ki­mas yra svar­bus veiks­nys bet ko­kiuo­se na­cio­na­li­niuo­se rin­ki­muo­se.

Ki­ta ver­tus, ir gau­sias na­rių, sky­rių bei se­kre­to­ria­to pa­jė­gas tu­rin­čios par­ti­jos per rin­ki­mus pa­ty­rė ne­sėk­mę. Pa­vyz­džiui, Dar­bo par­ti­ja ga­li pa­si­gir­ti ge­rai iš­plė­to­tu sky­rių tink­lu, di­de­liu skai­čiu­mi dar­buo­to­jų, ta­čiau rin­ki­mus ji pra­lai­mė­jo.

Dar­buo­to­jų (apd­raus­tų­jų) skai­čius partijose

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja Li­be­ra­lų są­jū­dis Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Dar­bo par­ti­ja Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų sąjunga Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga
16 24 15 6 43 4 0

Šal­ti­nis: „Sodra“