„Valstiečiai“ neatsisako trijų partijų koalicijos
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) po an­tra­die­nio kon­sul­ta­ci­jų su kon­ser­va­to­riais ne­at­si­sa­ko va­di­na­mo­sios pla­čio­sios tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­jos, kon­ser­va­to­riai sa­ko ne­dirb­sian­tys su so­cial­de­mo­kra­tais ir koa­li­ci­jo­je rei­ka­lau­ja li­be­ra­lų.

„Iš pat pra­džių tei­gė­me, kad mums tin­ka kaip par­tne­riai tiek kon­ser­va­to­riai, tiek so­cial­de­mo­kra­tai, ka­dan­gi mū­sų tiks­las yra su­da­ry­ti na­cio­na­li­nės vie­ny­bės Vy­riau­sy­bę, at­siž­vel­giant į tas prob­le­mas mū­sų vals­ty­bė­je“, – po kon­sul­ta­ci­jų Vil­niu­je su Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vais žur­na­lis­tams sa­kė LVŽS de­ry­bų gru­pės va­do­vas Po­vi­las Urb­šys.

Ta­čiau, anot jo, kon­ser­va­to­riai sa­vo­tiš­kai kves­tio­nuo­ja na­cio­na­li­nės vie­ny­bės Vy­riau­sy­bės su­da­ry­mo idė­ją.

„An­tra, vie­na iš pri­va­lo­mų są­ly­gų jų yra, kad dar tu­rė­tu­mė­me kreip­tis į li­be­ra­lus, kaip į dar vie­ną ga­li­mą koa­li­ci­jos par­tne­rį, nes jie sa­ve įsi­vaiz­duo­ja su li­be­ra­lais“, – tei­gė P.Urb­šys.

Jis sa­ko, kad kon­ser­va­to­rių rei­ka­la­vi­mai bus ver­ti­na­mi ir apie spren­di­mus bus in­for­muo­ja­ma po su­si­ti­ki­mo su so­cial­de­mo­kra­tais.

„Ta­da ga­lė­si­me api­bend­rin­ti ir ap­sisp­rę­si­me“, – sa­ko P.Urb­šys.

Jis taip pat ti­ki­no, kad ski­ria­si par­ti­jų po­zi­ci­jos dėl švie­ti­mo re­for­mos.

Be to, kon­ser­va­to­riai rei­ka­lau­ja, kad vi­si, ku­rie da­ly­vaus pa­si­ra­šant koa­li­ci­jos su­tar­tį, bū­tų pa­ti­krin­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, žur­na­lis­tus in­for­ma­vo TS-LKD va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„As­me­nys, ku­rie pa­si­ra­šys bū­si­mą­ją koa­li­ci­jos su­tar­tį, tu­ri pe­rei­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­ti­krą. Mes to pra­šo­me, to­kia mū­sų po­zi­ci­ja. Nes mes ma­no­me, kad žmo­gus, ku­ris uži­ma prem­je­ro, Sei­mo pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją ar­ba dir­ba Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te, jie yra pa­ti­kri­na­mi dėl tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Da­bar as­me­nys, ku­rie de­da sa­vo par­ašus, ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės už bū­si­mas par­ei­gas – ga­lė­tų teo­riš­kai bū­ti ir Gab­rie­lius Lands­ber­gis, ku­ris ir­gi ly­giai taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­ti­krin­tas. Ly­giai taip pat ir ki­tų par­ti­jų va­do­vai, ku­rie pa­si­ra­šy­tų, bet ne­itų į par­ei­gas. Tai yra spe­cia­li są­ly­ga abiems“, – tei­gė jis, pa­klaus­tas, ar tai spe­cia­li są­ly­ga LVŽS va­do­vui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui.

Kon­sul­ta­ci­jo­se iš LVŽS pu­sės da­ly­va­vo par­la­men­ta­rė Ri­ma Baš­kie­nė, par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas To­mas To­mi­li­nas, ne­par­ti­niai į Sei­mą iš­rink­ti par­la­men­ta­rai Po­vi­las Urb­šys, Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, taip pat ne­par­ti­nis LVŽS kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nis­trus, bu­vęs prem­je­ro, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jas Sta­sys Ja­ke­liū­nas. Kon­ser­va­to­riams de­ry­bo­se at­sto­va­vo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis su pa­ta­rė­ju Jo­nu Su­rvi­la, par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Dai­nius Krei­vys.

Po pie­tų LVŽS de­ry­bi­nin­kų gru­pė ke­ti­na su­si­tik­ti su so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vais.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei TS-LKD va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.