„Valstiečiai“ neatsisako planų vietoje partijų leisti remti sveikuolius
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) puo­se­lė­ja idė­ją pa­nai­kin­ti ga­li­my­bę rem­ti par­ti­jas iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lies ir leis­ti skir­ti ją tik svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą pro­pa­guo­jan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms.

Toks siū­ly­mas su­lau­kia ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK), ir prieš ko­rup­ci­ją ko­vo­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­sta­bų, jog ga­li kil­ti skaid­ru­mo prob­le­mų.

„Su­da­ry­si­me ga­li­my­bę gy­ven­to­jams šį 1 proc. sa­vo su­mo­kė­to GPM su­mos skir­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ska­ti­nan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms kar­tu pa­nai­kin­da­mi pri­vi­le­gi­ją po­li­ti­nėms par­ti­joms gau­ti pa­pil­do­mą 1 proc. su­mo­kė­to GPM dy­džio par­amą“, – ra­šo­ma LVŽS rin­ki­mų prog­ra­mo­je, pa­va­din­to­je „Dar­ni Lie­tu­va“.

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad šios nuo­sta­tos nė­ra at­si­sa­ko­ma ir ji bus de­ri­na­ma su po­ten­cia­liais koa­li­ci­jos par­tne­riais so­cial­de­mo­kra­tais.

„To­kia dis­ku­si­ja yra dėl to, kad dau­ge­lis žmo­nių ne­si­nau­do­ja šia ga­li­my­be, nes po­žiū­ris į par­ti­jas yra ne­igia­mas (...). Tai yra svar­biau­sias da­ly­kas, dėl ko mes tą klau­si­mą ke­lia­me“, – BNS tei­gė R.Kar­baus­kis.

VMI duo­me­ni­mis, per­nai par­ti­jos ga­vo be­veik 0,9 mln. eu­rų par­amos, ku­rią sky­rė 67 tūkst. gy­ven­to­jų. Di­džiau­sią su­mą iš 1 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – 210 tūkst. eu­rų – ga­vo Li­be­ra­lų są­jū­dis. Jų rė­mė­jai, kaip ma­ty­ti iš VMI iš­ra­šo, yra ir dau­giau­sia už­dir­ban­tys. An­tri pa­gal par­amą – po­ten­cia­lūs LVŽS koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai, ga­vę per 190 tūkst., tre­ti – kon­ser­va­to­riai su 178 tūkst. gy­ven­to­jų par­ama. Vie­ną par­la­men­ta­rą šią ka­den­ci­ją tu­rė­ju­si LVŽS ga­vo be­veik 28 tūkst. eu­rų par­amos iš GPM 2015-ai­siais.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, kad gy­ven­to­jų ski­ria­ma su­ma par­ti­joms yra są­ly­gi­nai ne­di­de­lė, ta­čiau kai ku­rioms po­li­ti­nėms jė­goms reikš­min­ga. Jo nuo­mo­ne, įgy­ven­di­nus to­kį LVŽS siū­ly­mą at­si­nau­jin­tų ir dis­ku­si­jos dėl vers­lo par­amos par­ti­joms grą­ži­ni­mo.

„Tai yra tie­sio­gi­nis rin­kė­jo va­lios pa­si­reiš­ki­mas pa­čiam skirs­ty­ti fi­nan­sus ne­pa­lie­kant tų pi­ni­gų biu­dže­tui. Čia nė­ra tos di­de­lės su­mos, bet rin­kė­jai ne­be­tu­rė­tų tos tei­sės par­em­ti tie­sio­giai. Ta­da kil­tų ki­tas klau­si­mas – ar ne­rei­kė­tų su­grą­žin­ti par­amos ga­li­my­bės ju­ri­di­niams as­me­nims. Kai ku­rios par­ti­jos tu­rė­tų tei­sę pra­dė­ti de­juo­ti, kad mes ne­tu­ri­me pi­ni­gų, tai leis­ki­te ju­ri­di­niams as­me­nims mus fi­nan­suo­ti. Jie to klau­si­mo prog­ra­mo­je ne­ke­lia, nors par­ti­joms trūks plyš rei­kia pi­ni­gų“, – BNS sa­ko Z.Vai­gaus­kas.

Tuo me­tu ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ke­lia ir ki­tą di­le­mą – kaip elg­tų­si LVŽS at­sto­vai Sei­me, jei to­kios pa­tai­sos bū­tų pri­ima­mos ir par­ama iš tie­sų bū­tų per­mes­ta svei­ka­ti­ni­mu už­sii­man­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rių stei­gė­jai yra jie pa­tys.

LVŽS pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis, kaip VRK pa­teik­to­je biog­ra­fi­jo­je tei­gia pats, yra įvai­rių kul­tū­ri­nių, švie­ti­mo ir svei­ka­tos pro­jek­tų me­ce­na­tas ir stei­gė­jas. Ta­čiau ma­žiau­siai dar ke­li bū­si­mie­ji LVŽS par­la­men­ta­rai yra tie­sio­giai su­si­ję su įvai­rio­mis svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ska­ti­nan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Ži­no­miau­sias šio­je sri­ty­je – LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kas Dai­nius Ke­pe­nis, skel­bian­tis, jog yra įkū­ręs ša­ly­je per 60 svei­kuo­lių klu­bų, taip pat yra Lie­tu­vos svei­ka­tos rū­mų stei­gė­jas, ke­lių šim­tų svei­ka­tin­gu­mo šven­čių or­ga­ni­za­to­rius. Gre­ta Kil­di­šie­nė pri­sis­ta­to kaip blai­vy­bę ir svei­ką gy­ven­se­ną ska­ti­nan­čių Nai­sių va­sa­ros pro­jek­tų bei Nai­sių va­sa­ros tea­tro am­ba­sa­do­rė.

Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė yra ini­cia­ty­vos ža­li.lt, pro­pa­guo­jan­čios ža­lią­sias ir svei­kos gy­ven­se­nos idė­jas, vie­na ini­cia­to­rių, stei­gė­jų ir va­do­vių. Le­vu­tė Sta­niu­vie­nė VRK nu­ro­do, jog yra įkū­ru­si svei­ka­tos na­mus. Ha­bi­li­tuo­tas me­di­ci­nos dak­ta­ras Al­gi­man­tas Kir­ku­tis yra Gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nos aso­cia­ci­jos stei­gė­jas ir va­do­vas, Ze­no­nas Strei­kus yra švie­tė­jiš­kos or­ga­ni­za­ci­jos aso­cia­ci­jos „Švie­su­va“, už­sii­man­čios švie­ti­mo ir svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tais, ta­ry­bos na­rys.

Or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas sa­ko, kad pri­im­ti to­kias pa­tai­sas yra LVŽS tei­sė. Jis taip pat su­tin­ka su Z.Vai­gaus­ku sa­ky­da­mas, kad tai ga­li reikš­min­gai pa­veik­ti po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sus ir jos siek­tų pra­ra­di­mus kom­pen­suo­ti iš ki­tų šal­ti­nių.

„Klau­si­mas, ar jos dė­tų dau­giau pa­stan­gų di­din­ti sa­vo na­rys­tę (na­rių skai­čių ir na­rio mo­kes­tį – BNS), ar ieš­ko­tų ki­tų bū­dų di­din­ti sa­vo biu­dže­tus“, – BNS sa­kė S.Mu­rav­jo­vas.

Vis dėl­to, jo nuo­mo­ne, vien tai, kad LVŽS at­sto­vai vei­kia ar yra su­si­ję su svei­ka­ti­ni­mo sie­kian­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis „ne­bū­ti­nai reiš­kia in­te­re­sų konf­lik­tą“ ir vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip bus su­ge­bė­ta at­skir­ti, kas yra ne­vy­riau­sy­bi­nė, ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja ir „kas yra vers­las, ku­ris sle­pia­si už vie­šo­sios įstai­gos iš­ka­ba“.

„Jie, aiš­ku, tu­ri in­te­re­są, klau­si­mas, kaip jie tą in­te­re­są su­val­dys. Vis­kas pri­klau­sy­tų nuo to, ar (...) pri­imant spren­di­mą jie nu­si­ša­lins, kai jiems iš­kils rea­li konf­lik­to grės­mė „, – tei­gė jis.

R.Kar­baus­kis ti­ki­na, kad par­ti­jos at­sto­vai tu­rės nu­si­ša­lin­ti nuo bet ko­kios veik­los, ku­ri ga­li kel­ti in­te­re­sų konf­lik­tą.

„Sup­ran­ta­me, kad tu­ri bū­ti ven­gia­ma bet ko­kios min­ties, bet ko­kio san­ty­kio – tie žmo­nės, ku­rie tu­rė­jo vie­no­kią ar ki­to­kią veik­lą, su­si­ju­sią su šiais in­te­re­sais – jie ją tu­ri nu­trauk­ti. Bet žiū­rint į pa­čią pa­siū­ly­mo es­mę, tur­būt su­tik­si­te, kad šne­ka­ma apie la­bai svar­bius da­ly­kus“, – sa­ko jis.

R.Kar­baus­kis ti­ki­na, kad jam pa­čiam dėl to in­te­re­sų konf­lik­tas ne­ky­la, nes jis pats šiuo me­tu ne­tu­ri nė vie­nos įstai­gos ar fon­do, ku­ria­me užim­tų par­ei­gas.