„Valstiečiai“ kelia referendumo vėliavą
Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) pra­bi­lo apie ga­li­my­bę kar­tu su pre­zi­den­to rin­ki­mais 2019-ai­siais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Jo rei­ka­lin­gu­mu ke­ti­na­ma įti­kin­ti ir nuo­lat idė­ją kri­ti­kuo­jan­čius tau­tie­čius, gy­ve­nan­čius už­sie­ny­je.

Ini­cia­ty­vų reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės gau­sa ne­sis­kun­dė nė vie­nas Sei­mas. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ža­lia švie­sa bu­vo už­deg­ta Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos pro­jek­tui to­kį re­fe­ren­du­mą or­ga­ni­zuo­ti kar­tu su 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mais. Ta­čiau tuo­met kor­tas su­mai­šė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė (PLB).

Dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mu la­biau­siai su­in­te­re­suo­ta or­ga­ni­za­ci­ja at­si­sa­kė rem­ti šį re­fe­ren­du­mą. Tai at­šal­dė ir Sei­mo na­rių en­tu­ziaz­mą. Nors dau­gu­ma par­la­men­ti­nių par­ti­jų ne­at­si­sa­ky­tų par­em­ti nau­jau­sios LVŽS idė­jos po dve­jų me­tų drau­ge su pre­zi­den­to rin­ki­mais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, PLB val­dy­ba nuo­mo­nės keis­ti ne­ke­ti­na.

„Tik ne re­fe­ren­du­mas!“ – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė PLB at­sto­vė Lie­tu­vo­je Vi­da Ban­dis. Jos tei­gi­mu, ba­lan­džio pa­bai­go­je Vil­niu­je po­sė­džiau­sian­čios Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos dar­bot­var­kė­je vėl bus įra­šy­tas pa­siū­ly­mas šią prob­le­mą spręs­ti tai­sant Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą.

Stra­te­gi­nis rei­ka­las

Pa­sak LVŽS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Sei­mo na­rio Min­dau­go Pui­do­ko, par­ti­ja ge­rai su­vo­kia to­kio re­fe­ren­du­mo iš­šū­kius – kad jis pa­vyk­tų, rei­ka­lin­gas „la­bai kū­ry­bin­gas prie­mo­nių pa­ke­tas“. Tarp to­kių ga­lė­tų bū­ti ga­li­my­bė bal­suo­ti in­ter­ne­tu, il­ges­nis bal­sa­vi­mo lai­kas, pa­vyz­džiui, sa­vai­tė. Pre­zi­den­to rin­ki­mų da­ta taip pat pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – rink­ti ša­lies va­do­vą tra­di­ciš­kai at­ei­na dau­giau­sia gy­ven­to­jų.

„Tik ne re­fe­ren­du­mas!“ – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė PLB at­sto­vė Lie­tu­vo­je Vi­da Ban­dis.

„Y­ra be­veik 800 tūkst. žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Tai – di­džiu­lis skai­čius lie­tu­vių, ir jų ry­šius su tė­vy­ne ga­lė­tu­me su­stip­rin­ti to­kiu bū­du. Ma­nau, dau­gu­ma bal­suo­tų tei­gia­mai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė „vals­tie­tis“. M. Pui­do­kas ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad dėl pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mo po­li­ti­nės par­ti­jos ga­lė­tų pa­si­ra­šy­ti bend­rą su­si­ta­ri­mą.

„Man at­ro­do, tai bū­tų tei­sin­ga. Spren­džiant stra­te­gi­nius vals­ty­bės rei­ka­lus ne­tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­ka­vi­mo, o su­sig­rą­žin­ti sa­vo gy­ven­to­jus ir yra vie­nas stra­te­gi­nių tiks­lų, ypač to­kiai ma­žai vals­ty­bei kaip Lie­tu­va“, – tvir­ti­no Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, ir PLB rei­kė­tų su­pras­ti, kad ki­tos iš­ei­ties kaip keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją re­fe­ren­du­mu tei­si­nė­je vals­ty­bė­je nė­ra.

Ma­to prasmę

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras pri­tar­tų par­ti­jų su­si­ta­ri­mui dėl re­fe­ren­du­mo. „Vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms rei­kė­tų su­si­tar­ti ir vie­no­dai šne­kė­ti su sa­vo rin­kė­jais. Nes jei kal­bė­si­me kaip Kry­lo­vo pa­sa­kė­čio­je, re­zul­ta­tas bus aiš­kus iš anks­to“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras. Jo žo­džiais, Sei­me grei­čiau­siai bū­tų ras­tas su­ta­ri­mas dėl re­fe­ren­du­mo, ta­čiau vi­suo­me­nė ga­li tu­rė­ti įvai­rių nuo­mo­nių.

„Žmo­nės į už­sie­nį va­žiuo­ja dėl tam ti­krų prie­žas­čių, tad de­rė­tų mė­gin­ti juos iš­lai­ky­ti ša­lia Lie­tu­vos ir Lie­tu­vo­je. Ne­rei­kė­tų jaus­ti pyk­čio ar kar­tė­lio, ge­riau steng­tis su­tar­ti. Gal ta­da pa­aiš­kė­tų, kad rin­kė­jų yra pen­ki, o ne ma­žiau kaip trys mi­li­jo­nai“, – svars­tė S. Šed­ba­ras. Ta­čiau pa­siū­ly­mas leis­ti per re­fe­ren­du­mą bal­suo­ti sa­vai­tę jam at­ro­do ne­rea­lus. „Y­ra bal­sa­vi­mo die­na, yra iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas. Ta­da gal ir pre­zi­den­tą rin­ki­me sa­vai­tę?“ – iro­ni­za­vo par­la­men­ta­ras.

Re­fe­ren­du­mui pri­tar­tų ir LS frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. „Reng­ti ver­ta, o kar­tu, jei yra po­rei­kis, ga­li­ma bū­tų pa­to­bu­lin­ti ir Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą. Vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams tu­rė­tu­me ak­cen­tuo­ti vie­ną da­ly­ką – esa­me po pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­si tau­ta, ku­rią bū­ti­na su­telk­ti. O ne gąs­din­ti, kad re­fe­ren­du­mas ga­li ne­pa­vyk­ti“, – kal­bė­jo li­be­ra­las.

TTK pir­mi­nin­kui so­cial­de­mo­kra­tui Ju­liui Sa­ba­taus­kui keis­tas at­ro­do PLB prieš­ini­ma­sis re­fe­ren­du­mui „nie­ko ne­siū­lant ir ne­pa­ju­di­nant pirš­to“. „Ge­riau agi­tuo­tų lie­tu­vių bend­ruo­me­nes, kad jos ak­ty­viau da­ly­vau­tų re­fe­ren­du­me. Nes tiek ren­kant Sei­mą, tiek pre­zi­den­tą iš už­sie­nio gau­na­ma la­bai ma­žai pi­lie­čių bal­sų“, – tei­gė J. Sa­ba­taus­kas.

Pa­vyz­dys – Lat­vi­ja

Per­nai PLB sa­vo par­eiš­ki­me pa­skel­bė ma­nan­ti, kad kon­kre­tus pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo klau­si­mas ne­su­si­jęs su bend­ruo­ju dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tu, ta­čiau vi­siš­kai ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­ny­je mi­ni­mus „ats­ki­rus at­ve­jus“, to­dėl esą ne­su­ke­lia bū­ti­ny­bės keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją re­fe­ren­du­mu, o ga­li bū­ti iš­spręs­tas pa­pil­dant Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą. PLB pri­mi­nė, jog kai­my­nai lat­viai šį rei­ka­lą jau su­tvar­kė.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie pa­li­ko Lie­tu­vą oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu, ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau ne­su­tei­kia­ma iš­vy­ku­sie­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės to­kių as­me­nų bū­riui iš­plės­ti rei­kia Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, o ji ga­li bū­ti pri­im­ta tik re­fe­ren­du­mu. Pa­gal Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, Kons­ti­tu­ci­ja lai­ko­ma pa­keis­ta, jei už tai pa­si­sa­ko dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.