„Valstiečiai“ išversti iš sosto: juos aplenkė konservatoriai
Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai pa­gal po­pu­lia­ru­mą ap­len­kė val­dan­čią­ją Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.

Už Tė­vy­nės są­jun­gą – Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus ty­ri­mo me­tu lie­pą ža­dė­jo bal­suo­ti 17 proc. apk­laus­tų­jų, už „vals­tie­čius“ – 16 proc. res­pon­den­tų. At­otrū­kis tarp šių par­ti­jų nuo­sek­liai ma­žė­jo pa­sta­ruo­sius ke­tu­ris mė­ne­sius.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, po tru­pu­tį ima aug­ti so­cial­de­mo­kra­tų po­pu­lia­ru­mas – juos pa­lai­ky­ti ža­dė­jo 12 proc. apk­lau­sos da­ly­vių. Už Li­be­ra­lų są­jū­dį ke­ti­no bal­suo­ti 7 proc. res­pon­den­tų.

Ki­tos par­ti­jos 5 proc. rin­ki­mų slenks­čio ne­per­ženg­tų. Ar­čiau­siai jo yra „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Dar­bo par­ti­ja bei Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja – už jas sa­kė bal­suo­sian­tys po 4 proc. apk­laus­tų­jų.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ke­tu­ris mė­ne­sius tru­kęs prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio po­pu­lia­ru­mo kri­ti­mas su­sto­jo. Mi­nis­trą pir­mi­nin­ką da­bar pa­lan­kiai ver­ti­na 45 proc. apk­laus­tų­jų, ne­pa­lan­kiai – 20 pro­cen­tų. Prieš pen­kis mė­ne­sius jo rei­tin­gas sie­kė 66 proc.

Pre­zi­den­tę pa­lan­kiai ver­ti­no 69 proc. res­pon­den­tų, ne­pa­lan­kiai – 9 proc. Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pra­nckie­tį – ati­tin­ka­mai 44 proc. ir 8 pro­cen­tų. „Vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­lan­kių ir ne­pa­lan­kių ver­ti­ni­mų skai­čius vie­no­das – po 32 proc.

Lie­pos 15 –27 die­no­mis apk­laus­ta 1014 gy­ven­to­jų nuo 15 iki 74 me­tų. Re­zul­ta­tų pa­klai­da sie­kia 3,1 proc.

Apk­lau­sa vyk­dy­ta ne­tru­kus po to, kai bai­gė­si Sei­mo se­si­ja. Jos pa­bai­go­je „vals­tie­čiai“ už­si­ti­kri­no kon­ser­va­to­rių par­amą urė­di­jų re­for­mai mai­nais į pa­ža­dą su­grą­žin­ti mo­kes­čio leng­va­tą šil­dy­mui.

Ty­ri­mo me­tu so­cial­de­mo­kra­tai nau­jo­jo par­ti­jos va­do­vo Gin­tau­to Pa­luc­ko ini­cia­ty­va pra­dė­jo sky­rių apk­lau­są dėl to­les­nio dar­bo koa­li­ci­jo­je. Ži­niask­lai­do­je apk­lau­sos me­tu daug dė­me­sio su­lau­kė Ra­mū­no Kar­baus­kio ir bu­vu­sios par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės su­si­ti­ki­mas vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ro­je, siū­ly­mas įtei­sin­ti 40 die­nų Sei­mo na­rių at­os­to­gas, Ru­si­jos reak­ci­ja į NA­TO fil­mą apie Bal­ti­jos ša­lių po­ka­rio par­ti­za­nus, Vik­to­ro Us­pas­ki­cho spren­di­mas grįž­ti į Dar­bo par­ti­ją, Vil­niaus oro uos­to re­kons­truk­ci­ja.

At­nau­jin­tus mo­kes­čių pert­var­kos pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bė pri­sta­tė jau pa­si­bai­gus apk­lau­sai, tad šis įvy­kis re­zul­ta­tams įta­kos ne­tu­rė­jo.