„Valstiečiai“ iškasė karo kirvį
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) spren­di­mas par­em­ti dvie­jų uni­ver­si­te­tų no­rą jung­tis su­pyk­dė prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį. Jam ki­lo įta­ri­mų, ar „vals­tie­čių“ prieš rin­ki­mus dek­la­ruo­ta po­ky­čių idė­ja ne­bu­vo tik gra­žus ir vi­lio­jan­tis šū­kis.

ŠMK spren­di­mas pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, ku­riuo Sei­mas par­em­tų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) su­si­jun­gi­mą, va­kar su­kė­lė emo­ci­jų aud­rą. Pir­miau­sia ji pra­si­ver­žė so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Ne­pri­ta­ri­mą to­kiam spren­di­mui „Fa­ce­book“ iš­sa­kė ne tik S. Skver­ne­lis, bet ir kai ku­rie ŠMK na­riai. Vy­riau­sy­bės ir par­la­men­ta­rų ne­su­ta­ri­mus dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos prem­je­ras pa­va­di­no rim­ta si­tua­ci­ja, ta­čiau kal­boms apie par­ti­jos ski­li­mą, anot jo, pa­grin­do nė­ra.

Ne­sup­ran­ta­ma skuba

Ko­mi­te­to spren­di­mą S. Skver­ne­lis sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ įver­ti­no kaip „des­pe­ra­tiš­ką ban­dy­mą iš­gel­bė­ti uni­ver­si­te­tą, ku­ris sa­vo es­me jau se­niai dis­kre­di­ta­vo tiek mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, tiek vi­są mū­sų vals­ty­bės švie­ti­mo sis­te­mą“.

„Man taip pat ky­la rim­tų abe­jo­nių dėl to, ar pa­vyks įgy­ven­din­ti ki­tas es­mi­nes vals­ty­bei rei­ka­lin­gas re­for­mas“, – pri­dū­rė prem­je­ras. Jis iš­kė­lė klau­si­mą, ar Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos prieš rin­ki­mus dek­la­ruo­ta po­ky­čių idė­ja ne­bu­vo „tik gra­žus ir vi­lio­jan­tis rin­ki­mų šū­kis“ be to­les­nių re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo.

„Man ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl rei­kė­jo gal­vo­trūk­čiais lai­min­ti šį su­si­jun­gi­mą. Ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl ig­no­ruo­ja­ma mi­nis­tro pir­mi­nin­ko įsa­ky­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­riai pa­ves­ta iki ba­lan­džio 28 die­nos iš­ana­li­zuo­ti ir pa­teik­ti sis­te­mi­nius švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­kos spren­di­mus. Da­rau iš­va­dą, kad bal­sa­vu­siems už LEU ir VDU su­si­jun­gi­mą sis­te­mi­nė pert­var­ka ir vals­ty­bės in­te­re­sai ne­rū­pi“, – par­ašė S. Skver­ne­lis.

Kaip ži­no­ma, Vy­riau­sy­bė Sei­mo na­rių bu­vo pra­šiu­si pa­lauk­ti, kol jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė par­engs aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kos pla­ną. S. Skver­ne­lis už­si­mi­nė ren­gian­tis krei­pi­mą­si į par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją ir pra­šy­sian­tis įver­tin­ti ŠMK pir­mi­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos, „ku­ris bul­do­ze­riu stu­mia sa­vo bu­vu­sios dar­bo­vie­tės iš­li­ki­mo klau­si­mą, el­ge­sį“. „Lauk­siu ko­mi­si­jos at­sa­ky­mo, ar tai nė­ra aki­vaiz­dus in­te­re­sų konf­lik­tas“, – tei­gė prem­je­ras.

Prieš at­ei­da­mas į Sei­mą E. Jo­vai­ša bu­vo LEU Is­to­ri­jos fa­kul­te­to de­ka­nas.

Tei­sin­gu­mu neabejoja

Pats E. Jo­vai­ša įsi­ti­ki­nęs, kad kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri sa­vo tei­ses, par­ei­gas ir nuo­mo­nę. „Ma­nau, kad tai, kas vyks­ta, ne­truk­do bend­rai re­for­mai. Kaip tik – yra su­dė­ti­nė šios re­for­mos da­lis. Ki­taip ta­riant, tai ti­kras rū­pes­tis dėl mo­ky­to­jų ren­gi­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ŠMK pir­mi­nin­kas. Po­li­ti­kas pri­mi­nė, kad spren­di­mas ko­mi­te­te bu­vo pri­im­tas val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rių bal­sais, jį par­ėmė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai.

„Man ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl rei­kė­jo gal­vo­trūk­čiais lai­min­ti šį su­si­jun­gi­mą. Ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl ig­no­ruo­ja­ma mi­nis­tro pir­mi­nin­ko įsa­ky­mu su­da­ry­ta dar­bo grupė“

„Te­gul skun­džia. Ko man bi­jo­ti, jei nie­ko ne­pa­žei­džiau“, – prem­je­ro ke­ti­ni­mus kreip­tis į eti­kos sar­gus ko­men­ta­vo E. Jo­vai­ša. Jo tei­gi­mu, no­ras jung­tis – kons­ti­tu­ci­nė uni­ver­si­te­tų tei­sė, o ŠMK ne­tu­rė­jo tei­sės ig­no­ruo­ti šių aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių va­lios.

S. Skver­ne­lis va­kar pa­brė­žė, kad Sei­mo ŠMK – vie­nin­te­lis ko­mi­te­tas, ku­ris nuo pat pra­džių el­gė­si ne­su­vo­kia­mai. „Ne­su­vo­kia­mai ir mi­nis­trės at­žvil­giu, nors ji ti­krai daug de­da pa­stan­gų. Net per daug pa­stan­gų ir lai­ko au­ko­ja­ma ir for­ma­liems, ir ne­for­ma­liems su­si­ti­ki­mams. Tai po­žiū­ris, nu­kreip­tas gal­būt į XIX am­žių“, – sa­kė prem­je­ras.

Už pri­ta­ri­mą VDU ir LEU jun­gi­mui­si va­kar bal­sa­vo sep­ty­ni ŠMK na­riai, trys – su­si­lai­kė. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas svars­ty­ti Sei­mui.

Prem­je­ro su­da­ry­tai dar­bo gru­pei dėl aukš­to­jo moks­lo pert­var­kos pla­no va­do­vau­jan­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė ma­no, kad spren­di­mai dėl LEU ir VDU jun­gi­mo da­bar ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi ir rei­kė­tų pa­lauk­ti ba­lan­džio pa­bai­gos, kai mi­nė­ta dar­bo gru­pė pa­teiks iš­va­das. Dar­bo gru­pė jau yra su­ta­ru­si, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja.

Opo­zi­ci­ja ironizavo

S. Skver­ne­lis tei­gė vi­siš­kai pri­ta­rian­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no Gab­rie­liaus Lands­ber­gio iš­sa­ky­tam ŠMK spren­di­mo ver­ti­ni­mui.

„Eik po vel­nių, prem­je­re. Ir dar­bo gru­pė dėl aukš­to­jo moks­lo ga­li ei­ti po vel­nių. Ten pat ga­li ei­ti ir su­rink­ti eks­per­tai. Ger­bia­mi pri­sie­ku­sie­ji, LEU ir VDU su­jun­gi­mo pa­tei­ki­mui ŠMK pri­tar­ta. Mi­nis­trė su pla­nu su­pa­žin­din­ta šian­dien ry­te. Prem­je­ras ne­su­pa­žin­din­tas iš­vis“, – sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ iro­ni­za­vo G. Lands­ber­gis. Pa­sak jo, da­bar mi­nis­trei gre­sia rim­tas gal­vos skaus­mas – kaip dirb­ti to­liau, jei net ko­mi­te­te nė­ra pa­si­ti­kė­ji­mo. „Y­ra ir ki­tas klau­si­mas – ar dirb­ti to­liau“, – par­ašė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

ŠMK na­rio li­be­ra­lo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus ver­ti­ni­mu, ge­rai, kad yra dvie­jų uni­ver­si­te­tų bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­va, bet ydin­ga pri­im­ti spren­di­mus, kai nė­ra Vy­riau­sy­bės ren­gia­mo tink­lo pert­var­kos pla­no, kai ne­pat­vir­tin­tas nau­jas mo­ky­to­jų ren­gi­mo mo­de­lis.

ŠMK vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Man­to Ado­mė­no nuo­mo­ne, pa­siū­ly­tas VDU ir LEU jun­gi­ma­sis yra „ne vi­sai ra­cio­na­lus su­ma­ny­mas, ins­ti­tu­ci­nio egoiz­mo pro­trū­kis ir vals­ty­bės – vi­sų mū­sų – iš­tek­lių švais­ty­mas“. Pa­sak jo, šiuo siū­ly­mu „ki­ša­mas pa­ga­lys į ra­tus bet ko­kiam lo­giš­kam aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo su­tvar­ky­mui, stra­te­giš­kai vals­ty­bės moks­lo ir stu­di­jų po­li­ti­kai, ga­liau­siai už­ker­ta­mos ga­li­my­bės va­duo­ti iš nuo­smu­kio Lie­tu­vos mo­kyk­lą“.