„Valstiečiai“ ir socialdemokratai surengė pirmąjį koalicijos susitikimą
Be­veik du mė­ne­sius kar­tu dir­ban­tys „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai su­ren­gė pir­mą­jį koa­li­ci­jos su­si­ti­ki­mą.

Jis įvy­ko tre­čia­die­nio va­ka­rą Sei­mo res­to­ra­ne. Iš­ei­da­mi iš jo val­dan­tie­ji juo­ka­vo, kad tau­rė­se bu­vo sa­lo­tos, o ne vy­nas.

Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio tei­gi­mu, jo­kių rim­tų klau­si­mų ap­ta­ri­mo ne­vy­ko, tai bu­vo la­biau pa­žin­ti­nis su­si­ti­ki­mas.

„Su­si­ti­ko­me su koa­li­ci­jos par­tne­riais la­bai pa­pras­tu da­ly­ku – kad bend­rau­tu­me iš ar­čiau. Nu­ta­rė­me, kad at­ei­ty­je tu­ri­me su­si­ti­ki­nė­ti re­gu­lia­riai, kad mes prieš ple­na­ri­nius, ko­mi­te­tų po­sė­džius ap­tar­tu­me, ko­kios lai­ko­mės stra­te­gi­jos at­ski­ru klau­si­mu“, – BNS sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Anot jo, kaip re­gu­lia­riai po­sė­džiaus koa­li­ci­ja, kol kas ne­nusp­ręs­ta.

„Tu­ri­me ir bran­gin­ti, ir iš­sau­go­ti koa­li­ci­ją. Tuo mes esa­me stip­res­ni“, – tei­gė jis ir pa­brė­žė, kad „jo­kių val­te­lės siū­ba­vi­mų, jo­kių griū­vi­mų per bor­tą nė­ra“.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei tre­čio­je vie­to­je li­ku­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tį pa­si­ra­šė pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 9 die­ną.

„Vals­tie­čiai“ par­la­men­te tu­ri 58 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tai – 19.