„Valstiečiai“ ir socialdemokratai inicijuoja apkaltą Mindaugui Basčiui
Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai ini­ci­juo­ja ap­kal­tą Sei­mo na­riui Min­dau­gui Bas­čiui. So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jo­je na­rys­tę su­stab­dęs M. Bas­tys tvir­ti­na ne­ma­tan­tis pa­grin­do jam reng­ti ap­kal­tos pro­ce­są, ta­čiau kar­tu sa­ko ne­smer­kian­tis ir pro­ce­są pra­dė­ju­sių ko­le­gų iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos sprendimo

Dau­giau kaip 40 par­la­men­ta­rų tei­gia, kad at­siž­vel­giant į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) anks­čiau pa­teik­tą me­džia­gą apie M.Bas­tį bū­ti­na iš­tir­ti, ar Sei­mo na­rys ne­su­lau­žė prie­sai­kos.

Ini­ci­juo­ti ap­kal­tą ga­li ne ma­žiau kaip 36 par­la­men­ta­rai.

Opo­zi­ci­ja įžvel­gia M.Bas­čio gel­bė­ji­mo planą

Tuo me­tu opo­zi­ci­ja sie­kia, kad bū­tų su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, ku­ri pla­čiau pa­nag­ri­nė­tų M.Bas­čio ry­šių gal­būt ke­lia­mą grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Dėl šios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo Sei­me an­tra­die­nį pa­da­ry­ta per­trau­ka.

Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai ma­no, kad sku­bus val­dan­čių­jų siū­ly­mas pra­dė­ti ap­kal­tą so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jai pri­klau­san­čiam M.Bas­čiui yra sie­kis užb­lo­kuo­ti jų ty­ri­mą dėl grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„Mes ma­no­me, kad so­cial­de­mo­kra­tai pa­lai­ko ap­kal­tos pro­ce­są, nes ma­no­me, kad tai po­li­ti­nis ma­nev­ras ži­nant, kad ap­kal­tą bus ga­li­ma stab­dy­ti re­mian­tis Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, kad prie­sai­kos su­lau­žy­mas ga­lio­ja dėl veiks­mų, pa­da­ry­tų po prie­sai­kos da­vi­mo. Ir vis­kas“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

M.Bas­tys nau­jau­sią par­la­men­ta­ro prie­sai­ką da­vė per­nai lap­kri­čio 14 die­ną, nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui pra­dė­jus dar­bą. Tuo me­tu VSD pa­žy­mo­je mi­ni­mi fak­tai vy­ko anks­čiau.

„Da­rau prie­lai­dą, mes ne­ri­mau­ja­me, kad prieš krei­pian­tis į VSD ga­li­ma pa­klaus­ti, ar in­for­ma­ci­jo­je, ku­rią mums ruo­šia­tės pa­teik­ti yra kal­ba­ma apie įvy­kius po lap­kri­čio 14 die­nos? Nė­ra? Ta­da mums ne­rei­kia. Ta­da pro­ce­dū­ra stab­do­ma pro­ce­dū­riš­kai, ka­dan­gi tai nė­ra su­si­ję su ty­ri­mo ob­jek­tu“, – ga­li­mą ap­kal­tos pro­ce­dū­ros baig­tį nu­spė­jo kon­ser­va­to­rius.

Tuo me­tu jų siū­lo­mos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, anot G.Lands­ber­gio, ne­ri­bo­tų nei lai­kas, nei pa­var­dės.

Kon­ser­va­to­rius ti­ki­si, kad ket­vir­ta­die­nį par­la­men­ta­rai bal­suos ir dėl ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo.

Nu­slė­pė ry­šius ir kelionę

Val­dan­čių­jų tei­ki­me nu­ro­do­ma, kad M.Bas­tys, pil­dy­da­mas an­ke­tą dėl lei­di­mo dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja, ne­nu­ro­dė pa­žįs­tan­tis bu­vu­sį KGB dar­buo­to­ją Pio­trą Vo­jei­ką, da­bar sie­ja­mą su už­sie­nio žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bo­mis, bend­ra­vęs su pro­krem­liš­ku žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, ne­nu­ro­dė 2015 me­tais bu­vu­sios iš­vy­kos į Mask­vą da­ly­vau­ti Jev­ge­ni­jaus Kos­ti­no kny­gos pri­sta­ty­me.

„Pab­rėž­ti­na, jog siek­da­mas nu­slėp­ti šiuos ry­šius ir fak­tus, M.Bas­tys pa­žei­dė lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ga­vi­mo tvar­ką. Ne­ga­na to, Sei­mo na­rys sa­vo vie­šai skel­bia­mo­je pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nė­ra dek­la­ra­vęs ry­šių su J.Kos­ti­nu, P.Vo­jei­ka, E.Mac­ke­vi­čiu­mi, S.Du­bi­nin­ku ar V.Pa­cho­mo­vu, nors pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ja aiš­kiai nu­ro­do, jog Sei­mo na­rys (ar kan­di­da­tas į Sei­mo na­rius) pri­va­lo dek­la­ruo­ti bet ko­kius ki­tus duo­me­nis ir ry­šius su Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių fi­zi­niais ir ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, dėl ku­rių ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas. Tai lei­džia teig­ti, jog M.Bas­tys sie­kė są­mo­nin­gai nuo vi­suo­me­nės nu­slėp­ti po VSD pa­žy­mos pa­vie­ši­ni­mo iš­aiš­kė­ju­sią in­for­ma­ci­ją apie įvar­din­tus ry­šius“, – ra­šo­ma tei­ki­me dėl ap­kal­tos.

Ja­me taip pat pri­me­na­ma VSD in­for­ma­ci­ja, kad Sei­mo na­rys M.Bas­tys vyk­dė J.Kos­ti­no, ku­ris at­sto­vau­ja Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jos „Ro­sa­tom“ Lie­tu­vo­je, pa­ve­di­mus: tar­pi­nin­ka­vo dėl įvai­rių su­si­ti­ki­mų, dėl lei­di­mų gy­ven­ti Lie­tu­vo­je iš­da­vi­mo ar pra­tę­si­mo Ru­si­jos pi­lie­čiams.

„Ki­taip sa­kant, J.Kos­ti­nas ga­lė­tų tu­rė­ti sver­tų spau­di­mui M.Bas­čio at­žvil­giu da­ry­ti, o tai ke­lia rea­lią grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“, – ra­šo­ma ap­kal­tos do­ku­men­te.

Anot jo, Lie­tu­vos par­la­men­ta­ro ry­šiai su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tu E.Mac­ke­vi­čiu­mi ke­lia ri­zi­ką, kad įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ga­lė­tų pa­tek­ti į Ru­si­jos val­džios kon­tro­liuo­ja­mos ži­niask­lai­dos ar ki­tų šios ša­lies val­džios struk­tū­rų ran­kas. Taip pat pri­me­na­mi po­li­ti­ko ry­šiai su bu­vu­siu Kau­no nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio au­to­ri­te­tu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku, už su­kčia­vi­mą ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mą teis­tu Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

„A­pi­bend­ri­nant iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus yra pa­kan­ka­mai pa­grin­do da­ry­ti iš­va­dą, jog Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys šiurkš­čiai su­lau­žė Sei­mo na­rio duo­tą prie­sai­ką, (...) ka­dan­gi nu­slė­pė sa­vo ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nių įmo­nių bei vers­lo at­sto­vais bei fi­zi­niais as­me­ni­mis, vei­kė at­sto­vau­da­mas ne Lie­tu­vos, ku­riai pri­sie­kė, bet ki­tos vals­ty­bės in­te­re­sams, ku­rie ker­ta­si su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­ma­ti­niu ne­prik­lau­so­my­bės stip­ri­ni­mo in­te­re­su“, – tvir­ti­na­ma ap­kal­tos tei­ki­me.

Taip pat pa­brė­žia­ma, kad apie M.Bas­tį pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja dis­kre­di­tuo­ja ne tik jį pa­tį, bet ir vi­są Sei­mą.

Ap­kal­tos procedūra

Su­si­pa­ži­nęs su ap­kal­tos ini­cia­ty­va Sei­mas tu­ri su­da­ry­ti spe­cia­lią­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją, ku­ri įver­tin­tų, ar yra pa­grin­das pra­dė­ti ap­kal­tą.

Jei­gu pa­da­ro­ma iš­va­da, kad toks pa­grin­das yra ir tam pri­ta­ria vi­sas Sei­mas, par­la­men­tas krei­pia­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) iš­va­dos, ar as­mens, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, kon­kre­tūs veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Ap­kal­tos pro­ce­sas Sei­me ga­li bū­ti tę­sia­mas tik įsi­ga­lio­jus KT iš­va­dai dėl to, ar as­mens, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, kon­kre­tūs veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Spren­di­mą dėl Sei­mo na­rio pa­ša­li­ni­mo iš Sei­mo pri­ima­mas, kai už jį bal­suo­ja ne ma­žiau kaip trys penk­ta­da­liai vi­sų Sei­mo na­rių, tai yra ne ma­žiau kaip 85.

Ne­ga­vo lei­di­mo dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta informacija

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ga­vęs VSD iš­va­dą, kad tuo­me­ti­niam par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kui so­cial­de­mo­kra­tui M.Bas­čiui ne­tu­rė­tų bū­ti iš­duo­tas lei­di­mas dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja.

VSD pa­teik­to­je me­džia­go­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

Pats par­la­men­ta­ras pa­tvir­ti­no pa­žįs­tan­tis vi­sus šiuos as­me­nis, ta­čiau at­me­ta įta­ri­mus dėl jo pa­žei­džia­mu­mo, va­din­da­mas tai in­terp­re­ta­ci­jo­mis. Ne­pai­sant to, jis pa­si­trau­kė iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų ir at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kus bei su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je.