„Valstiečiai“ baigė dėlioti rinkimų sąrašą
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) šeš­ta­die­nį Nai­siuo­se bai­gė dė­lio­ti kan­di­da­tų Sei­mo rin­ki­muo­se są­ra­šus.

„Vals­tie­čių“ ta­ry­ba pa­tvir­ti­no dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šą bei li­ku­sius 20 kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ta­čiau apie tai ža­da in­for­muo­ti vė­liau.

Kaip BNS sa­kė LVŽS va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, pa­tvir­tin­ta­me są­ra­še tarp 141 kan­di­da­to – 44 ne­par­ti­niai as­me­nys, są­ra­šo ly­de­riu, kaip skelb­ta anks­čiau, iš­lie­ka Sau­lius Skver­ne­lis, taip pat kan­di­da­tuo­sian­tis Vil­niu­je, an­truo­ju są­ra­še – pats R.Kar­baus­kis, kan­di­da­tuo­jan­tis ir Kau­no Ši­lai­nių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Tarp nau­jai pa­tvir­tin­tų kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se – bu­vęs Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos va­do­vas Vir­gi­li­jus Po­de­rys, par­la­men­ta­ras Egi­di­jus Va­rei­kis, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ag­nė Ši­rins­kie­nė ir ki­ti.

Pa­tvir­tin­ti vi­si 12 sos­ti­nės kan­di­da­tų, ta­čiau ne­skel­bia­ma, ku­rio­se apy­gar­do­se jie kan­di­da­tuos. BNS ži­nio­mis, iš šių po­li­ti­kų są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis ke­ti­na kan­di­da­tuo­ti Ka­ro­li­niš­kių, bu­vu­si Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to va­do­vė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė – Nau­ja­mies­čio, eko­no­mis­tas Sta­sys Ja­ke­liū­nas – Se­na­mies­čio, bu­vęs S.Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas Vy­tau­tas Ba­kas – Laz­dy­nų apy­gar­do­je.

Iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me LVŽS tei­gia pa­tvir­ti­nu­si „svar­biau­sias nuo­sta­tas“ ren­gia­mai Vy­riau­sy­bės prog­ra­mai, ku­rią taip pat ža­da­ma pri­sta­ty­ti rug­sė­jo pra­džio­je.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“ nau­jau­sių apk­lau­sų duo­me­ni­mis, LVŽS Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­ky­tų 12,2 proc. rin­kė­jų.