„Valstiečiai“ atviri konservatoriams ir socialdemokratams
Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­ja­me tu­re į prie­kį iš­si­ver­žu­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga yra at­vi­ra koa­li­ci­jai ir su kon­ser­va­to­riais, ir su so­cial­de­mo­kra­tais, pir­ma­die­nio nak­tį par­eiš­kė par­ti­jos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Jo tei­gi­mu, „vals­tie­čiai“ ti­ki­si po an­tro­jo tu­ro užim­ti cen­tri­nę po­zi­ci­ją de­ry­bo­se dėl pro­fe­sio­na­lios Vy­riau­sy­bės, ku­rio­je par­ti­nė pri­klau­so­my­bė ne­bū­tų svar­biau­sias veiks­nys.

„Ga­li­mas va­rian­tas toks, kad ir so­cial­de­mo­kra­tai, ir kon­ser­va­to­riai var­dan Lie­tu­vos eis į vie­ną koa­li­ci­ją kar­tu su mu­mis (...) Ideo­lo­gi­ne pra­sme jos man la­bai pa­na­šios. Bal­sa­vi­mas dėl Dar­bo ko­dek­so par­odė, kad so­cial­de­mo­kra­tai jo­kie ne kai­rie­ji“, – LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis sa­kė siek­sian­tis per­kel­ti ga­lios cen­trą iš Vy­riau­sy­bės į par­la­men­tą.

„Vals­tie­čių“ są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis BNS sa­kė, kad vals­tie­čiai no­rė­tų „mo­de­ruo­ti dis­ku­si­jas dėl koa­li­ci­jos“.

Jis sa­kė, kad de­ry­bo­se par­ti­ja ne­nu­si­leis­tų to­se sri­ty­se, ku­rios „su­si­ję su tam ti­krais eko­no­mi­niais klau­si­mais, al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo po­li­ti­ka, vals­ty­bi­nės kal­bos iš­sau­go­ji­mu“.

Iš­anks­ti­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga kol kas pir­mau­ja rin­ki­muo­se.