„Valstiečiai“ atsisako siūlymo iš VRK eliminuoti partijų atstovus
Ne­su­lau­kę par­amos Sei­me, „vals­tie­čiai“ at­si­sa­ko siū­ly­mo iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) brauk­ti par­ti­jų at­sto­vus. Nau­jo­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja bus for­muo­ja­ma pa­gal da­bar įsta­ty­me nu­sta­ty­tą tvar­ką.

„Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vai pa­lai­kė siū­ly­mą, kad dar­bo gru­pė, su­kur­ta Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos de­po­li­ti­za­vi­mo klau­si­mui nag­ri­nė­ti, nu­trauk­tų sa­vo veik­lą. Toks spren­di­mas bu­vo pri­im­tas dėl to, kad idė­ja de­po­li­ti­zuo­ti šią ins­ti­tu­ci­ją ne­su­lau­kė ki­tų frak­ci­jų pa­lai­ky­mo“, – pra­ne­šė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, ko­mi­si­ja bus for­muo­ja­ma pa­gal iki šiol ga­lio­ju­sią tvar­ką ir Sei­mo pir­mi­nin­kas teiks VRK pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą par­la­men­tui. Da­bar­ti­nės VRK įga­lio­ji­mai bai­gė­si pra­ėju­sią sa­vai­tę, ta­čiau nau­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mas ati­dė­tas Sei­me stri­gus „vals­tie­čių“ pa­tai­soms dėl ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­kos.

Sei­me an­tra­die­nį į pir­mą­jį po­sė­dį su­si­rin­ko dėl VRK re­for­mos su­si­tar­ti tu­rė­ju­si iš vi­sų par­la­men­ti­nių frak­ci­jų se­niū­nų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Ji bu­vo su­da­ry­ta po to, kai Sei­mas ge­gu­žės pra­džio­je at­me­tė R.Kar­baus­kio bei ki­tų par­la­men­ta­rų siū­ly­mą iš VRK brauk­ti par­ti­jų de­le­guo­tus at­sto­vus.

Ki­lus gin­čui dėl to­les­nių veiks­mų kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius pa­siū­lė su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją pro­jek­tui to­bu­lin­ti, tam pri­tar­ta – į ją pa­skir­ti vi­sų Sei­mo frak­ci­jų se­niū­nai bei vie­na pir­mi­nių pa­tai­sų ini­cia­to­rė, „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė.

Pa­tai­sas, ku­rios iš VRK siū­lė brauk­ti par­ti­jų de­le­guo­tus at­sto­vus, pa­tei­kę „vals­tie­čiai“ bei kon­ser­va­to­rius Ta­das Lan­gai­tis sa­kė taip siū­lan­tys de­po­li­ti­zuo­ti VRK, kad bū­tų už­ti­kri­na­mas jos skaid­ru­mas, tuo me­tu dau­gu­ma per svars­ty­mą Sei­me kal­bė­ju­sių par­la­men­ta­rų pa­žy­mė­jo, kad nie­kas taip ne­kon­tro­liuo­ja par­ti­jų kaip ki­tos par­ti­jos.

Šiuo me­tu VRK su­da­ry­ta iš tei­si­nin­kų bei dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je man­da­tų ga­vu­sių par­ti­jų de­le­guo­tų at­sto­vų.

Da­bar­ti­nis VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ko­mi­si­jai va­do­vau­ja jau dau­giau kaip 20 me­tų – nuo 1994-ųjų. Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų su­lau­kęs kri­ti­kos dėl jų or­ga­ni­za­vi­mo bei ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti VRK pir­mi­nin­kas Z.Vai­gaus­kas pa­tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų.

Se­no­sios ko­mi­si­jos va­do­vo bei na­rių įga­lio­ji­mai nu­trūks­ta, kai pri­sie­kia nau­jos su­dė­ties VRK.