„Vaikų linijoje“ savanoriauja ne tik studentai
Emo­ci­nės par­amos tar­ny­ba “Vai­kų li­ni­ja“ rug­sė­jo 8-ąją mi­nė­jo de­vy­nio­li­kos me­tų su­kak­tį. Pir­muo­sius pen­kio­li­ka me­tų sa­va­no­rys­tę šio­je par­amos tar­ny­bo­je daž­niau­siai rink­da­vo­si stu­den­tai, o pa­sku­ti­nius tre­jus me­tus di­džiau­sią sa­va­no­rių da­lį su­da­ro 30–45 me­tų žmo­nės.

„Vai­kų li­ni­jos“ at­sto­vės Aud­rės Bu­jo­kie­nės tei­gi­mu, per de­vy­nio­li­ka veik­los me­tų su­bren­do ne tik pa­ti or­ga­ni­za­ci­ja, bet ir jo­je no­rin­tys dirb­ti sa­va­no­riai. „La­bai na­tū­ra­lu, kad kai tik su­si­kū­rė­me dau­giau­sia tu­rė­jo­me sa­va­no­rių jau­nų žmo­nių, ypač daug stu­den­tų. Tais lai­kais jau­ni­mui tai bu­vo nau­jas da­ly­kas, ne­bu­vo daug sa­va­no­riš­kų veik­lų, ku­rio­mis jie ga­lė­tų už­siim­ti. Da­bar stu­den­tai daž­nai ne­ga­li įsi­pa­rei­go­ti il­gam, nes daug kas iš­vyks­ta į už­sie­nį pa­gal įvai­rias mai­nų prog­ra­mas, be to, Lie­tu­vo­je yra daug įvai­rių veik­lų. Pa­ste­bim ir la­bai džiau­gia­mės, kad pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus mū­sų sa­va­no­rių am­žiaus vi­dur­kis pa­si­kei­tė ir da­bar dau­gu­ma mū­sų sa­va­no­rių yra 30–45 me­tų, o stu­den­tai su­da­ro 20 pro­cen­tų vi­sų sa­va­no­rių“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­ne­ti­niam por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo A. Bu­jo­kie­nė.

Sa­va­no­rys­tę ren­ka­si šei­mas su­kū­rę, kar­je­rą pa­da­rę žmo­nės, ku­rie no­ri pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­nės gė­ro­vės ir įpras­min­ti sa­vo gy­ve­ni­mą pa­dė­da­mi ki­tiems. Sa­va­no­riai, pa­tys au­gi­nan­tys vai­kus ir nu­spren­dę iš­klau­sy­ti ki­tų vai­kų su­nku­mus, džiau­gia­si, kad ši veik­la pa­dė­jo pa­ge­rin­ti as­me­ni­nius san­ty­kius su sa­vo vai­ku ar­ba su ko­le­go­mis dar­be.

„Sa­va­no­riau­da­ma „Vai­kų li­ni­jo­je“ iš­mo­kau klau­sy­tis, ne­sku­bė­ti, ne­ra­gin­ti pri­im­ti spren­di­mų, ne­pirš­ti sa­vų pa­siū­ly­mų ir tie­siog pa­bū­ti su žmo­gu­mi, kai jam to rei­kia. Man tai pa­de­da vi­sur: bend­rau­jant su pa­aug­liu sū­nu­mi, de­ry­bo­se su įno­rin­gais už­sa­ko­vais ar guo­džiant nu­si­mi­nu­sią drau­gę“, – pri­va­lu­mus var­di­no dvie­jų vai­kų ma­ma Lau­ra.

„Vai­kų li­ni­jo­je“ su­ti­kau žmo­nes, ku­rie kei­čia pa­sau­lį sa­vo ge­rais dar­bais. Sa­va­no­rys­tė įpras­mi­na kas­die­ny­bę, kiek­vie­ną kar­tą pri­me­na, koks esi lai­min­gas, ir lei­džia pa­žvelg­ti į sa­ve nau­ju kam­pu“, – tei­gė mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tė, ma­ma Edi­ta.

A. Bu­jo­kie­nės ma­ny­mu, pa­si­kei­tęs sa­va­no­rių am­žius ro­do, kad mū­sų vi­suo­me­nė kei­čia­si, to­bu­lė­ja ir da­ro­si pa­na­šes­nė į Va­ka­rų ša­lis, ku­rio­se vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nės ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti sa­vo gy­ve­ni­mo be sa­va­no­riš­kos pa­gal­bos ki­tiems.

Su­lau­kia dau­giau elek­tro­ni­nių laiškų

„Vai­kų li­ni­ja“ tei­kia pa­gal­bą te­le­fo­nu ir in­ter­ne­tu. 2015 me­tais „Vai­kų li­ni­ja“ at­si­lie­pė į be­veik 140 000 vai­kų skam­bu­čių. Pa­sak A. Bu­jo­kie­nės, vai­kai daž­niau skam­bi­na nei ra­šo laiš­kus, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais laiš­kų su­lau­kia­ma vis dau­giau.

Vai­kui rei­kia daug ryž­to, kad jis iš­drįs­tų pa­skam­bin­ti ir gar­siai pra­bil­tų apie sa­vo su­nku­mus. Elek­tro­ni­nis laiš­kas lei­džia pra­šy­ti pa­gal­bos ne­už­mez­gant gy­vo po­kal­bio su „Vai­kų li­ni­jos“ kon­sul­tan­tu – kai ku­riems vai­kams tai leng­ves­nis ke­lias.

Ta­čiau anot A. Bu­jo­kie­nės, vai­kams taip pat rei­kia ne­ma­žai drą­sos par­ašy­ti laiš­kus, nes daž­nai juo­se at­sis­pin­di la­bai su­nkūs iš­gy­ve­ni­mai.

„E­lek­tro­ni­nių laiš­kų skai­čius di­dė­ja – per­nai su­lau­kė­me 1500 laiš­kų, o prieš dve­jus me­tus ga­vo­me 629. Vai­kai daž­niau­siai ra­šo il­gus, rim­tus, su­nkius laiš­kus. Jau­ti, kad vai­kui pa­si­ryž­ti par­ašy­ti laiš­ką ti­krai rei­kė­jo ne vie­nos die­nos ir ne dvie­jų, nes jis bū­na su­kau­pęs la­bai daug skau­džių iš­gy­ve­ni­mų. Tuo tar­pu te­le­fo­no skam­bu­čiai kar­tais bū­na tes­ti­niai – vai­kai ty­li ar­ba iš­si­gal­vo­ja is­to­ri­jas, nes ti­kri­na ar ga­li pa­si­ti­kė­ti mū­sų kon­sul­tan­tu, ko­kius da­ly­kus ga­li pa­sa­ko­ti, ko­kių ne, ar iš­klau­sy­si­me vis­ką, ką jis no­ri pa­sa­ky­ti“, – pa­sa­ko­jo „Vai­kų li­ni­jos“ at­sto­vė.

Te­le­fo­no skam­bu­čių su­lau­kia­ma nuo­lat, tiek va­sa­rą, kai vai­kams at­os­to­gos ir, ro­dos, tu­rė­tų su­ma­žė­ti prob­le­mų, su ku­rio­mis vai­kai su­si­du­ria mo­kyk­lo­je, tiek moks­lo me­tais. A. Bu­jo­kie­nė sa­ko, kad skam­bu­čių ti­krai ne­ma­žė­ja, ski­ria­si tik jų te­ma­ti­ka.

„Moks­lo me­tais vai­kai daž­nai no­ri pa­si­kal­bė­ti apie prob­le­mas mo­kyk­lo­je, san­ty­kius su kla­sio­kais, ta­čiau at­ėjus va­sa­rai tos prob­le­mos ti­krai ne­dings­ta, jos tik per­si­ke­lia į ki­tą erd­vę. Pa­vyz­džiui, va­sa­rą vai­kai pa­sa­ko­ja apie san­ty­kius vir­tua­lio­je erd­vė­je. Pa­va­sa­rį jie daž­nai kal­ba apie mei­lę, ro­man­tiš­kus san­ty­kius“, – pa­sa­ko­jo A. Bu­jo­kie­nė.

Sa­va­no­rių rei­kia nuolat

„Vai­kų li­ni­ja“ šie­met tu­ri ga­li­my­bių at­si­liep­ti į 1 iš 4 vai­kų skam­bu­čių (2015 me­tais „Vai­kų li­ni­ja“ ga­lė­jo at­si­liep­ti į 1 iš 9, 2014-ai­siais – į 1 iš 17 skam­bu­čių). Iš­klau­sy­ti dau­giau vai­kų lei­džia pa­sta­rai­siais me­tais iš­au­gu­si sa­va­no­rių kon­sul­tan­tų ko­man­da – Vil­niu­je ir Kau­ne šiuo me­tu sa­va­no­riau­ja apie 200 įvai­raus am­žiaus ir spe­cia­ly­bių žmo­nių.

Ta­čiau A. Bu­jo­kie­nės tei­gi­mu, or­ga­ni­za­ci­ja nuo­lat ieš­ko sa­va­no­rių, kad ga­ran­tuo­tų ne­nu­trūks­ta­mą pa­gal­bą vai­kams. „Mums nuo­lat rei­kia žmo­nių, nes pa­pras­tai sa­va­no­riai at­ei­na ter­mi­nuo­tam lai­kui – maž­daug 2–3 me­tams. Vie­niems sa­va­no­riams bai­giant iš­dirb­ti su­tar­tą va­lan­dų skai­čių, jau tu­ri­me tu­rė­ti ap­mo­ky­tus nau­jus sa­va­no­rius, ku­rie ga­lė­tų pa­keis­ti iš­ei­nan­čius. Tai yra nuo­la­ti­nis ne­per­trau­kia­mas pro­ce­sas“, – sa­kė A. Bu­jo­kie­nė.

Ji taip pat pri­dū­rė, kad kiek­vie­nas sa­va­no­ris, par­amos tar­ny­bo­je bu­dė­jęs su­tar­tą va­lan­dų skai­čių, ga­li ir to­liau sa­va­no­riau­ti „Vai­kų li­ni­jo­je“ . Anot A. Bu­jo­kie­nės, or­ga­ni­za­ci­jo­je yra da­lis nuo­la­ti­nių sa­va­no­rių, ku­riems sa­va­no­rys­tė „Vai­kų li­ni­jo­je“ jau ta­po ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­lis, kai ku­rie iš jų jau de­šimt me­tų ski­ria po ke­lias­de­šimt va­lan­dų per mė­ne­sį at­si­liep­ti į vai­kų skam­bu­čius ar pa­dė­ti mo­ky­ti nau­jus sa­va­no­rius.

„Vai­kų li­ni­jos“ at­sto­vė tei­gia, kad no­rin­čių sa­va­no­riau­ti dau­giau­sia at­si­ran­da ru­de­nį, kai pa­si­bai­gus va­sa­rai žmo­nės ieš­ko nau­jų veik­lų, už­siė­mi­mų, to­dėl to­­dėl ru­­de­­nį mo­ky­mus pra­de­da dau­giau nau­jų sa­va­no­rių gru­pių nei įpras­tai.

No­rin­tys sa­va­no­riau­ti „Vai­kų li­ni­jo­je“ tu­ri re­gis­truo­tis į at­ran­kas Vil­niu­je ar Kau­ne. Po gru­pi­nės at­ran­kos, per ku­rią ver­ti­na­ma no­rin­čių sa­va­no­riau­ti mo­ty­va­ci­ja bei ga­li­my­bės kon­sul­tuo­ti vai­kus, at­rink­ti sa­va­no­riai mo­ko­si maž­daug 4 mė­ne­sių truk­mės kur­suo­se. Šiuo­se mo­ky­muo­se sa­va­no­riai iš­moks­ta ak­ty­vaus klau­sy­mo, si­tua­ci­jos ana­li­zės ir spren­di­mų ieš­ko­ji­mo, jaus­mų ty­ri­nė­ji­mo, įsi­gi­li­na į vai­kams ir pa­aug­liams ky­lan­čius su­nku­mus.

„Vai­kų li­ni­jos“ sa­va­no­riais ga­li tap­ti vi­si pil­na­me­tys­tės su­lau­kę žmo­nės, ku­rie ga­lė­tų skir­ti maž­daug 20 va­lan­dų per mė­ne­sį iš­klau­sy­ti vai­kus. Bai­gę par­en­gia­muo­sius kur­sus sa­va­no­riai įsi­pa­rei­go­ja iš vi­so prie te­le­fo­no ar in­ter­ne­tu bu­dė­ti 300 va­lan­dų.

***

„Vai­kų li­ni­jos“ Lie­tu­vo­je veik­lą or­ga­ni­zuo­ja: VšĮ „Vai­kų li­ni­ja“ Vil­niu­je, Kau­no vai­kų ge­ro­vės cen­tras „Pas­to­gė“, Kau­no Dai­na­vos jau­ni­mo cen­tras ir Klai­pė­dos pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. „Vai­kų li­ni­ja“, teik­da­ma pa­gal­bą vai­kams eu­ro­pi­niu nu­me­riu 116111, bend­ra­dar­biau­ja su Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tais.

„Vai­kų li­ni­ja“ yra il­ga­me­tė Lie­tu­vos emo­ci­nės par­amos tar­ny­bų asociacijos na­rė, pri­klau­so tarp­tau­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai „Child Help­li­ne In­ter­na­tio­nal“, vie­ni­jan­čiai 183 vai­kų li­ni­jas 142 pa­sau­lio ša­ly­se, yra vie­na iš Eu­ro­pos tink­lą prieš pa­ty­čias „Eu­ro­pean An­ti-bul­lying Ne­twork“ įkū­ru­sių or­ga­ni­za­ci­jų ir šio tink­lo na­rė, pri­klau­so Eu­ro­pos na­cio­na­li­nių sau­ges­nio in­ter­ne­to cen­trų tink­lui „In­sa­fe“.