„Tvarkos ir teisingumo“ laikinuoju pirmininku paskirtas R.Žemaitaitis
Iš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­ko par­ei­gų pa­si­trau­kus il­ga­me­čiam va­do­vui eu­ro­par­la­men­ta­rui Ro­lan­dui Pa­ksui, „tvar­kie­čių“ val­dy­ba tre­čia­die­nį lai­ki­nuo­ju pir­mi­nin­ku pa­tvir­ti­no par­la­men­ta­rą Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį.

Jis iki šiol bu­vo vie­nas iš de­šim­ties par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kų, taip pat bu­vo par­ti­jos są­ra­šo dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ly­de­ris (pir­mas li­ko ir po rei­tin­ga­vi­mo), Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­me tu­re sėk­min­gai pa­si­ro­dė kaip vien­man­da­ti­nin­kas – pa­te­ko į an­trą tu­rą.

Gruo­džio 10 die­ną nu­ma­to­ma su­reng­ti par­ti­jos kong­re­są, ku­ris tu­rė­tų iš­rink­ti nuo­la­ti­nį par­ti­jos va­do­vą.

R.Že­mai­tai­tis sa­kė dar ne­ap­sisp­ren­dęs, ar da­ly­vaus nuo­la­ti­nio par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. Tai jis sie­ja su an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tais – į jį pa­te­ko ke­tu­ri „tvar­kie­čių“ kan­di­da­tai bei sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lęs par­ti­jos na­rys Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis.

„Jei­gu rin­ki­mai bus sėk­min­gi ir aš ti­krai įro­dy­siu, kad ga­li mū­sų pen­ki Sei­mo na­riai lai­mė­ti, tai aš ti­krai siek­siu pir­mi­nin­ko pos­to“, – ža­dė­jo R.Že­mai­tai­tis.

Tre­čia­die­nį po­sė­džia­vu­si par­ti­jos val­dy­ba dau­giau kan­di­da­tų į lai­ki­nuo­sius pir­mi­nin­kus ne­svars­tė. R.Pa­ksas sa­ko, kad pa­sky­rus R.Že­mai­tai­tį lai­ki­nuo­ju pir­mi­nin­ku rin­kė­jai ga­li la­biau pa­lai­ky­ti „tvar­kie­čių“ kan­di­da­tus.

„Da­bar mes tu­ri­me pa­si­da­rę iš­ėji­mą į vir­šų, nes par­ti­jos pir­mi­nin­kui bu­vo už­dė­tas sto­gas. Žmo­gus klau­sia – tu ga­li bū­ti prem­je­ru, iš­spręs­ti mū­sų ra­jo­no ar re­gio­no prob­le­mas? Ne­ga­liu. Šian­diem mes tą sto­gą nu­ėmė­me“, – sa­kė R.Pa­ksas.

R.Pa­ksas iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kų at­sis­ta­ty­di­no pir­ma­die­nį, pa­aiš­kė­jus Sei­mo pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tams. „Tvar­kie­čiams“ vos pa­vy­ko įveik­ti rin­ki­mų bar­je­rą, jie su­rin­ko 5,33 proc. bal­sų ir už­si­ti­kri­no pen­kis man­da­tus par­la­men­te.

Ke­tu­rio­li­ka me­tų su ke­lio­mis per­trau­ko­mis par­ti­jai va­do­va­vęs R.Pa­ksas tvir­ti­no, kad Lie­tu­vo­je nė­ra de­mo­kra­ti­jos, jam, kaip iš pos­to pa­ša­lin­tam pre­zi­den­tui, ne­lei­džia­ma da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, o su ke­liais at­sto­vais Sei­me ne­įma­no­ma siek­ti rea­lių po­ky­čių ša­ly­je.

Pa­gal par­ti­jos įsta­tus, pir­mi­nin­kui at­sis­ta­ty­di­nus iki ki­to pir­mi­nin­ko iš­rin­ki­mo jo par­ei­gas at­lie­ka val­dy­bos pa­skir­tas vie­nas iš pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų.

Su­reng­ti nau­ją kong­re­są, per ku­rį bū­tų iš­rink­tas nau­jas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris, pri­va­lu per mė­ne­sį.

„Tvar­kie­čiai“ tu­ri apie 12,9 tūkst. na­rių.