„Tvarkiečių“ taktika: ragina „imti“ socialinius tinklus
„Mū­sų par­ti­ja pra­ran­da sa­vo vei­dą.“ „Ste­biu, kaip mū­sų par­ti­ja mirš­ta po tru­pu­tį.“ „Mū­sų par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas ri­ta­si že­myn.“ To­kie įra­šai su­mir­gė­jo val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ gru­pė­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nė­ra ak­ty­vi so­cia­li­nių tink­lų var­to­to­ja. Jei ki­tos rin­ki­mams be­si­ren­gian­čios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos skai­ty­to­jams siun­čia po ke­lias ži­nu­tes per die­ną, „tvar­kie­čių“ pa­sky­ra so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ – tuš­čia, o už­da­ro­je šios or­ga­ni­za­ci­jos gru­pė­je, skir­to­je na­rių dis­ku­si­joms, per me­tus pa­skelb­tos vos ke­lios ži­nu­tės. Tik pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis šio­je pa­sky­ro­je įsi­siū­ba­vo dis­ku­si­ja, ku­rios da­ly­viai da­li­ja­si nuo­mo­nė­mis apie sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos at­ei­tį.

„Ži­no­te, iš par­ti­jos, tu­rin­čios 13 tūkst. na­rių, pa­si­gen­du ak­ty­vu­mo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Bū­ti­na su­agi­tuo­ti na­rius pa­lai­ky­ti par­ti­jos kan­di­da­tus – ne­bū­ti­nai pa­ko­men­tuo­ti, bet pa­spaus­ti „pa­tin­ka“ juk nė­ra su­dė­tin­ga ir ne­uži­ma daug lai­ko. Gal­būt yra ne­už­baig­tų dar­bų ar ne­at­lik­tų par­ei­gų ka­den­ci­jos me­tu, ta­čiau da­bar rei­kia žiū­rė­ti į prie­kį ir su­si­telk­ti. Tiek vien­man­da­tė­se, tiek dau­gia­man­da­tė­se kan­di­da­tams bus su­nku, to­dėl tu­ri­me par­ody­ti bent so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, kad mū­sų daug, mes vie­nin­gi ir pa­lai­kan­tys vie­ni ki­tus. Jei to ne­bus, tai ar bal­suos žmo­nes už ne­vie­nin­gą par­ti­ją, ar jūs pa­tys bal­suo­tu­mė­te?“, – to­kiu įra­šu su par­tie­čiais Lie­tu­vo­je prieš sa­vai­tę pa­si­da­li­no „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pus­la­pį, skir­tą par­tie­čiams Ai­ri­jo­je, ku­ruo­jan­tis Aud­rius Gel­čys.

Jis ra­šė il­gai ste­bė­jęs par­ti­jos ko­mu­ni­ka­ci­ją ir pa­si­ge­dęs vie­šo „tvar­kie­čių“, ypač – kan­di­da­tų ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se – pri­sis­ta­ty­mo. „Nuo tiek žmo­nių in­ter­ne­tas tu­ri lūž­ti nuo min­čių ir pa­siū­ly­mų. Gy­ve­na­me kom­piu­te­rių am­žiu­je, rei­kia tai iš­nau­do­ti“, – ra­gi­no jis par­tie­čius.

Lie­ja nuoskaudas

Į šią ži­nu­tę at­si­lie­pę „tvar­kie­čiai“ ne tik pa­lai­kė nu­skam­bė­ju­sį siū­ly­mą – jie iš­sa­kė ir nuo­gąs­ta­vi­mus dėl par­ti­jos at­ei­tis.

„Kai kal­ba­ma es­mi­niais klau­si­mais Sei­me, mū­sų kan­di­da­tai ar­ba pa­si­duo­da vi­sų įta­kai, ar­ba bė­ga į krū­mus. Mū­sų par­ti­ja pra­ran­da sa­vo vei­dą“, – ra­šė vie­nas „tvar­kie­tis“.

Jam an­tri­nan­tis ko­le­ga var­di­jo, kad da­lis „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ sky­rių – ap­mi­rę, par­ti­jai ma­žai dir­ba su rin­kė­jais, ir daž­niau­siai tai da­ro prieš pat rin­ki­mus, be to, or­ga­ni­za­ci­jai trūks­ta rek­la­mos ir tam ski­ria­mų pi­ni­gų. „Ki­tos par­ti­jos fi­nan­suo­ja dau­giau vi­sa tai. Pas mus at­virkš­čiai – Jau­ni­mo ly­ga ju­da už sa­vo pi­ni­gus, ki­ti su­si­de­da už sa­vo pi­ni­gus. Yra žmo­nių,ku­rie ti­krai sten­gia­si, au­ko­ja sa­vo lai­ką, ir ne tik lai­ką, var­dan par­ti­jos, sten­gia­si są­ži­nin­gai, au­ko­ja ir sa­vo pi­ni­gus. Tad, ger­bia­mie­ji par­tie­čiai, sa­ky­čiau, lai­kas su­si­mąs­ty­ti ir at­si­bus­ti, dirb­ti są­ži­nin­gai svar­biau­sia“, – skel­bė par­ti­jos na­rys.

„Gal pa­kan­ka kal­tin­ti vie­nas ki­tą, ir rei­kia pra­dė­ti dirb­ti kaip vie­nin­ga par­ti­ja vie­nu me­tu? O ne ries­ti no­sį viens prieš ki­tą? Kol ne­bus vie­nin­gu­mo mū­sų par­ti­jo­je, tol mū­sų par­ti­ja yra mi­ru­si. Ste­biu, kaip mū­sų par­ti­ja mirš­ta po tru­pu­tį lai­kas nuo lai­ko. Mū­sų par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas ri­ta­si že­myn. No­ri­te užim­ti dau­giau ne­gu 11 vie­tų iš tų 141 (Sei­me – red.), tai pir­myn – dirb­ki­te ir dar kar­tą dirb­ki­te. Ne­kal­tin­ki­te ki­tų par­ti­jų, ne­si­su­kio­ki­te į ki­tas par­ti­jas, o dirb­ki­te kel­da­mi par­ti­jos rei­tin­gą. Nes ki­tos par­ti­jos taip ir dir­ba, vie­nin­gu­mas vis­ką da­ro“, – ra­šė dar vie­nas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vas.

Bend­rau­ja aktyviau

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, šio­se par­ei­go­se ge­gu­žę pa­kei­tęs ne­par­ti­nį Sei­mo na­rį Val­dą Va­si­liaus­ką, ne­tru­kus nu­trau­ku­sį ry­šius su „tvar­kie­čiais“ dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt par­tie­čių su­si­ra­ši­nė­ji­mą va­di­no dis­ku­si­jo­mis ir „tam ti­krais ne­su­sip­ra­ti­mais“.

„Na­tū­ra­lu, kad, kaip ir vi­so­se po­li­ti­nė­se par­ti­jo­se, pas mus taip pat yra įvai­rių nuo­mo­nių. Jei kal­bė­tu­me apie lė­šas rek­la­mai, kaip šta­bo va­do­vas ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dar­bas vyks­ta: buk­le­tai par­eng­ti, pla­ka­tai at­spaus­din­ti, yra vaiz­do kli­pas, skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ži­niask­lai­do­je. Tie, ku­rie to ne­ži­no, gal aps­kri­tai ne­la­bai do­mi­si vi­sa veik­la“, – sa­kė jis.

Po­li­ti­kas tam ti­krą par­tie­čių nu­si­vy­li­mą bu­vo lin­kęs sie­ti ir su anks­tes­nių „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ Rin­ki­mų šta­bo va­do­vų veik­la, eli­mi­nuo­jant sky­rių at­sto­vus iš po­li­ti­nės dis­ku­si­jos.

„Šią si­tua­ci­ją ban­do­me keis­ti, ak­ty­viau bend­rau­ja­me su žmo­nė­mis. Pa­sta­ruo­ju me­tu kar­tu su par­ti­jai at­sto­vau­jan­čiais mi­nis­trais, vi­ce­mi­nis­trais, Sei­mo na­riais ap­va­žia­vo­me 33 Lie­tu­vos ra­jo­nus. Ži­no­ma, žmo­nės šiek tiek abe­jo­ja, šiek tiek ne­ri­mau­ja, nes anks­čiau bu­vo įpra­tę ak­ty­viau da­ly­vau­ti par­ti­jos gy­ve­ni­me. Da­bar jie džiau­gia­si, kad kaž­kas vėl pa­ju­dė­jo, at­si­nau­ji­no bend­ra­vi­mas“, – aiš­ki­no R. Že­mai­tai­tis.