„Tvarkiečių“ kongresas pritarė daliai kandidatų vienmandatėse apygardose
Ar­tė­jant šių me­tų Sei­mo rin­ki­mams, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kong­re­sas šeš­ta­die­nį pri­ta­rė 31 kan­di­da­tui, ku­rie par­la­men­ta­rų man­da­tų sieks vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Tarp jų – ke­li vi­ce­mi­nis­trai, ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai, o taip pat bu­vęs Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas bei am­ba­sa­do­rius Ro­mual­das Vi­so­ka­vi­čius, ku­ris šiuo me­tu kon­sul­tuo­ja in­ves­ti­ci­jų, ban­ki­niais klau­si­mais. Jis par­la­men­ta­ro pos­to sieks Dai­na­vos rin­ki­mų apy­gar­do­je. Į abė­cė­li­nį kan­di­da­tų są­ra­šą įtrauk­tas bu­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas.

Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je tu­rė­tų kan­di­da­tuo­ti „tvar­kie­čių“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas par­la­men­ta­ras Val­das Va­si­liaus­kas, Šeš­ki­nės – Lie­tu­vos fut­bo­lo tre­ne­ris Ben­ja­mi­nas Zel­ke­vi­čius, Ka­ro­li­niš­kių – bu­vęs par­la­men­ta­ras Al­man­tas Pet­kus, Laz­dy­nų – par­la­men­ta­rė Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė, Nau­jo­sios Vil­nios – tei­si­nin­kas, Na­cio­na­li­nė an­ti­ko­rup­ci­jos aso­cia­ci­ja va­do­vas Ry­šar­das Bur­da, Ver­kių – vers­li­nin­kas Ge­di­mi­nas Im­bra­sas, Ši­lai­nių – ju­dė­ji­mo „Ki­to­kia Lie­tu­va“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Iva­naus­kas, Alek­so­to – Vi­li­jam­po­lės – tei­si­nin­kė, ad­vo­ka­tė Auš­ra Ru­čie­nė, Cen­tro – Ža­lia­kal­nio – par­la­men­ta­ras Sta­sys Brun­dza.

Kong­re­sas pri­ta­rė, kad Pa­ne­mu­nės apy­gar­do­je Sei­mo na­rio man­da­to sieks par­la­men­ta­ras Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, Da­nės – ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ge­di­mi­nas Onai­tis, Bal­ti­jos – me­di­kas Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas, Ma­rių – švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė Na­tal­ja Is­to­mi­na, Aukš­tai­ti­jos – vers­li­nin­kas, spor­ti­nin­kas Vy­tau­tas Ža­gū­nis, Gargž­dų – par­la­men­ta­ras Pe­tras Gra­žu­lis, Ši­lu­tės – par­la­men­ta­ras Kęs­tas Koms­kis, Pie­tų Že­mai­ti­jos – par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, Plun­gės – tei­si­nin­kė Dai­va Jo­naus­kie­nė, Ma­žei­kių – par­la­men­ta­ras Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, Tel­šių – ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, Kel­mės – Šiau­lių – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vin­cas Me­tri­kis.

Par­la­men­ta­ro pos­to Ra­sei­nių – Kė­dai­nių apy­gar­do­je tu­rė­tų siek­ti Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Vid­man­tas Ka­ra­bi­nas, Pa­sva­lio – Pa­kruo­jo – ūki­nin­kas Sta­sys Vai­naus­kas, Anykš­čių – Pa­ne­vė­žio – fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras Ro­mual­das Gėgž­nas, Za­ra­sų – Vi­sa­gi­no – par­la­men­ta­ras Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, Me­di­nin­kų – Šal­či­nin­kų kraš­to gi­ri­nin­kas Fran­cas Ja­ku­bovs­kis, Kai­šia­do­rių – Elek­trė­nų – ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius, Uk­mer­gės – bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rys Juo­zas Im­bra­sas, Prie­nų – Birš­to­no – par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius ir Laz­di­jų – Drus­ki­nin­kų – ūki­nin­kas Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­bi­nas Žy­man­čius.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kong­re­se taip pat bu­vo pri­sta­ty­tas abė­cė­li­nis kan­di­da­tų są­ra­šas, ku­rie par­la­men­ta­ro pos­to sieks dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Kan­di­da­tus tiek dau­gia­man­da­tė­je, tiek vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vė­liau tvir­tins par­ti­jos ta­ry­ba.

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris R.Pa­ksas žur­na­lis­tams ne­atsk­lei­dė, ką as­me­niš­kai ma­to pir­muo­ju nu­me­riu rin­ki­mų są­ra­še.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį.