„Tvarkiečiams“ šviečiasi miglota ateitis
Par­la­men­ta­rei Jo­li­tai Vaic­kie­nei pa­li­kus par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT), at­si­nau­ji­no kal­bos apie šios po­li­ti­nės jė­gos vi­di­nę įtam­pą. Ki­tų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai ir po­li­to­lo­gai ma­no, kad „tvar­kie­čiai“ su­si­du­ria su par­ti­jai eg­zis­tuo­ti gra­san­čio­mis prob­le­mo­mis.

Apie tai, kad pa­lie­ka TT, Kre­tin­gos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į par­la­men­tą iš­rink­ta ir Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­ti J. Vaic­kie­nė pra­ne­šė va­kar. Kaip ir prieš me­tus „tvar­kie­čių“ gre­tas pa­li­kęs And­rius Ma­zu­ro­nis, ji pri­si­dė­jo prie Li­be­ra­lų są­jū­džio.

Nors TT va­do­vy­bė pa­dė­ties ne­dra­ma­ti­zuo­ja ir ti­ki­na, kad pa­dė­tis par­ti­jo­je vi­siš­kai sta­bi­li, eks­per­tai ma­no ki­taip.

Nu­si­bo­do populizmas

TT par­ti­nį bi­lie­tą pa­dė­ju­si J. Vaic­kie­nė aiš­ki­no, kad at­ėjo me­tas po­ky­čiams. „Ma­nau, Lie­tu­vai šian­dien rei­kia rea­lių re­for­mų, o ne be­si­tę­sian­čios dar­bų im­ita­ci­jos. Vie­nas mo­ty­vų, pa­ska­ti­nu­sių ma­ne pri­im­ti spren­di­mą, bu­vo ir pa­sta­ruo­ju me­tu ypač su­stip­rė­jęs kai ku­rių po­li­ti­nių jė­gų po­pu­liz­mas bei ra­di­ka­liz­mas. Ti­kiu, kad kar­tu su li­be­ra­lais pri­si­dė­siu prie kons­truk­ty­vių ir ša­liai nau­din­gų įsta­ty­mų pri­ėmi­mo“, – tei­gė ji.

Su Li­be­ra­lų są­jū­džiu J. Vaic­kie­nė ke­ti­na da­ly­vau­ti ir Sei­mo rin­ki­muo­se. Ji bus ke­lia­ma par­ti­jos kan­di­da­te Kre­tin­gos-Pa­lan­gos vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Ga­li bū­ti ir dau­giau iš TT be­si­trau­kian­čių įta­kin­gų po­li­ti­kų. Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me par­ti­jos kong­re­se ne­ma­žai kri­ti­kos „tvar­kie­čiai“ su­lau­kė iš par­la­men­ta­ro Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio. Jis pik­ti­no­si ko­le­gų reiš­kia­ma kri­ti­ka val­džiai, ne­pai­sant to, kad par­ti­ja pri­klau­so val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai. „Tvar­kie­tis“ lei­do su­pras­ti, kad jei ir to­liau bus žen­gia­ma to­kiu ke­liu, jis ga­li ne­da­ly­vau­ti ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se nei pa­gal dau­gia­man­da­tį są­ra­šą, nei vien­man­da­tė­je Pie­tų Že­mai­ti­jos apy­gar­do­je, kur jis jau pa­tvir­tin­tas kaip kan­di­da­tas.

Aša­rų nelieja

Sei­mo TT frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis ne­si­sie­lo­jo dėl J. Vaic­kie­nės pa­si­trau­ki­mo. Anot jo, par­ti­ja jau se­no­kai bu­vo nu­spren­du­si nu­ša­lin­ti par­la­men­ta­rę nuo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės par­ei­gų, su ku­rio­mis ji esą ne­su­sit­var­kė. „Dėl blo­go, ne­ko­ky­biš­ko dar­bo ją kri­ti­ka­vo ne tik opo­zi­ci­ja, bet ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Iš tie­sų kri­ti­ka bu­vo pa­grįs­ta. Pa­vyz­džiui, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė pri­mi­nė, kad tuo­met, kai pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Au­di­to ko­mi­te­tui va­do­va­vo Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, vy­ko kons­truk­ty­vus, da­ly­kiš­kas dar­bas, bu­vo daug ana­li­zuo­ja­ma, ver­ti­na­ma. Da­bar šis ko­mi­te­tas ne­dir­ba. Jau bu­vo­me pra­dė­ję for­ma­liai kal­bė­tis, kad rei­kia keis­ti žmo­gų. Ma­tyt, iš­gir­du­si šias kal­bas J. Vaic­kie­nė pa­si­trau­kė iš mū­sų frak­ci­jos“, – kal­bė­jo „tvar­kie­tis“.

P. Gra­žu­lio tei­gi­mu, Sei­mo TT frak­ci­ja ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti pa­gal su­si­ta­ri­mą jai pri­klau­san­čio par­la­men­to Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vo po­zi­ci­jos. Ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma ap­sisp­ręs­ti, kas iš frak­ci­jos na­rių ga­lė­tų pe­rim­ti šį pos­tą. „Tu­ri­me daug kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių. Im­ki­me kad ir eko­no­mis­tą Po­vi­lą Gy­lį ar Vy­tau­tą Kamb­le­vi­čių“, – sa­kė jis.

P. Gra­žu­lis nė­ra gir­dė­jęs, kad dau­giau „tvar­kie­čių“ svars­ty­tų pa­lik­ti Sei­mo TT frak­ci­ją ar par­ti­ją. Esą jau se­niai ži­no­mos R. Že­mai­tai­čio abe­jo­nės dėl da­ly­va­vi­mo Sei­mo rin­ki­muo­se. Apie tai, kad ne­be­ke­ti­na siek­ti par­la­men­ta­ro man­da­to, dvi ka­den­ci­jas Sei­me dir­ban­tis po­li­ti­kas ko­le­goms pra­ne­šė dar prieš pus­me­tį.

Ko­mi­te­to vai­ro per­leis­ti nenori

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ti­ki­si, kad par­ti­jas pa­kei­tu­siai J. Vaic­kie­nei pa­vyks iš­sau­go­ti Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vo kė­dę. Jis pri­mi­nė, jog šią ka­den­ci­ją bu­vo pa­žeis­ta nu­sis­to­vė­ju­si po­li­ti­nės eti­kos tai­syk­lė, kad šiam ko­mi­te­tui va­do­vau­ja opo­zi­ci­jos at­sto­vas. „Da­bar to­kia si­tua­ci­ja, kad vis­kas iš­sisp­ren­dė sa­vai­me. Vie­na­reikš­miš­kai ma­nau, kad J. Vaic­kie­nė iki Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir tu­rė­tų ei­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės par­ei­gas kaip opo­zi­ci­jos at­sto­vė. Siek­si­me, kad ji ne­bū­tų pa­trauk­ta iš šios po­zi­ci­jos“, – pa­ti­ki­no E. Ma­siu­lis.

Per pa­sta­ruo­sius me­tus du bu­vu­sius „tvar­kie­čius“ pri­glau­du­sios Sei­mo frak­ci­jos va­do­vas sa­kė, kad A. Ma­zu­ro­nis ir J. Vaic­kie­nė sa­vo pa­žiū­ro­mis, vei­ki­mo pri­nci­pais ir ener­gi­ja vi­sa­da bu­vo li­be­ra­lai. E. Ma­siu­lis ti­ki­no, kad spe­cia­liai TT na­rių į sa­vo gre­tas ne­vi­lio­ja. Ta­čiau jis ne­at­me­tė, kad į Li­be­ra­lų są­jū­dį ga­li pe­rei­ti ir dau­giau „tvar­kie­čių“. LŽ ne­se­niai ra­šė, kad vis dau­giau na­rys­tės pra­šy­mų iš TT at­sto­vų tvir­ti­na su­lau­kian­tys Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir šios po­li­ti­nės jė­gos sky­rių pir­mi­nin­kai.

„TT šian­dien yra at­si­dū­ru­si su­dė­tin­go­je si­tua­ci­jo­je. Pir­miau­sia dėl to, kad par­ti­ja, kaip ju­ri­di­nis as­muo, yra įta­ria­ma. An­tra, ji vis ieš­ko ir ne­ran­da ly­de­rio, ku­ris ga­lė­tų ves­ti „tvar­kie­čius“ į Sei­mo rin­ki­mus. Nė­ra ko­kios nors aiš­kios kryp­ties. Juo­lab par­ti­ja ra­di­ka­lė­ja, tam­pa dar la­biau po­pu­lis­ti­nė. Šiuo at­ve­ju man at­ro­do, kad si­tua­ci­ja jiems ti­krai nė­ra pa­lan­ki. O kaip čia bus, par­odys rin­ki­mai“, – pa­žy­mė­jo E. Ma­siu­lis.

At­si­dū­rė aklavietėje

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis įžvel­gia esant tam ti­krų vi­di­nių TT su­iru­tės po­žy­mių. Ryš­kes­nių „tvar­kie­čių“ pa­si­trau­ki­mas ro­do, kad šio­je po­li­ti­nė­je jė­go­je ne vis­kas yra ge­rai, grei­čiau­siai vi­di­nė tvar­ka yra su­jauk­ta. „Ma­tyt, prieš rin­ki­mus ma­ty­si­me dar ne vie­ną to­kį at­ve­jį šio­je par­ti­jo­je“, – prog­no­za­vo po­li­to­lo­gas.

L. Bie­li­nio ma­ny­mu, taip at­si­ti­ko to­dėl, kad pa­pras­čiau­siai bai­gė­si TT re­sur­sai. Jis pa­žy­mė­jo, kad par­ti­ja ne­tu­ri stra­te­gi­nio tiks­lo, nes ji bu­vo su­kur­ta kaip or­ga­ni­za­ci­ja kon­kre­čiam žmo­gui – nu­ša­lin­ta­jam pre­zi­den­tui Ro­lan­dui Pa­ksui. Aki­vaiz­du, kad jis ne­su­ge­ba su­val­dy­ti par­ti­jos, be to, ma­ty­ti, jog pa­tys „tvar­kie­čiai“ ne­gau­na po­li­ti­nio pa­si­ten­ki­ni­mo pri­klau­sy­da­mi šiai po­li­ti­nei jė­gai. „Par­ti­ja at­si­dū­rė sa­vo­tiš­ko­je ak­la­vie­tė­je“, – svars­tė VDU pro­fe­so­rius.

L. Bie­li­nio tei­gi­mu, iki Sei­mo rin­ki­mų li­kus pus­me­čiui TT per vė­lu gal­vo­ti apie ko­kius nors po­ky­čius. Anot jo, ir to­les­nė šios par­ti­jos at­ei­tis yra mig­lo­ta. Jai ga­li tek­ti su­si­jung­ti su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga. Ar­ba pa­vie­niai „tvar­kie­čiai“ iš­si­bė­gios po ki­tas par­ti­jas.