„Tvarkiečiams“– Darbo partijos lyderio viliotinis
Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į koa­li­ci­nės „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­rius kvies­da­mas juos pa­lik­ti skęs­tan­čią par­ti­ją ir jung­tis prie „dar­bie­čių“.

Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, kreip­tis į „tvar­kie­čius“ par­agi­no „ne­ra­mūs pa­sta­rų­jų mė­ne­sių po­li­ti­niai įvy­kiai“. „Daug me­tų bu­vau jū­sų par­ti­jos na­riu, kar­tu su ju­mis užau­gau kaip po­li­ti­kas, bet bu­vau pri­vers­tas iš­ei­ti. Iš­ėjau ne dėl as­me­ni­nių am­bi­ci­jų. Iš­ėjau, nes jau ta­da ma­čiau, kad ke­lias, ku­riuo ei­na par­ti­ja, nie­kur ne­ve­da“, – tei­gia DP va­do­vas. Jo tei­gi­mu, daug me­tų po pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso nu­ša­li­ni­mo TTP bu­vo opo­zi­ci­jo­je, daug me­tų tik kri­ti­ka­vo val­dan­čiuo­sius ir kai pa­ga­liau pa­sie­kė, kad „Lie­tu­vos gy­ven­to­jai mums su­tei­kė pro­gą pa­tiems tap­ti val­dan­čiai­siais, kaip par­ti­ja – pa­da­rė­me la­bai ne­daug“. „Gai­la, bet ta­po aiš­ku, kad skųs­tis ki­tais yra daug pa­pras­čiau nei im­tis at­sa­kin­go dar­bo pa­tiems, ku­riant kles­tin­čią ir pa­si­tu­rin­čią at­ei­ties Lie­tu­vą. Gai­la, bet ta­po aiš­ku, kad kai kam žiū­rė­ti sa­vo vie­nas­me­nių in­te­re­sų ir bet ko­kiai pro­gai pa­si­tai­kius verkš­len­ti dėl ga­li­mos ne­tei­sy­bės prieš ke­lio­li­ka me­tų, yra pa­grin­di­nis po­li­ti­nis tiks­las, nu­blanks­tan­tis prieš vals­ty­bės in­te­re­sus. Tad leis­kit jū­sų vi­sų pa­klaus­ti, kaip po­li­ti­nė par­ti­ja, ke­lio­li­ka me­tų ver­kian­ti ir de­juo­jan­ti, kad yra skriau­džia­ma, ga­li ap­gin­ti Lie­tu­vos žmo­nes, jei­gu ne­ap­si­gi­na ir ne­iš­li­pa iš ne­si­bai­gian­čių skan­da­lų pa­ti?“, – ra­šo V. Ma­zu­ro­nis.

Jis pri­me­na, kad ne­pa­vy­ku­sius DP ir TTP ke­ti­ni­mus su­si­jung­ti ir tap­ti stip­riau­sia Lie­tu­vos po­li­ti­ne jė­ga. „Šian­dien esu ti­kras, kaip ir ta­da, bu­vo pa­da­ry­ta di­džiu­lė klai­da. Ta­čiau pra­leis­tos aki­mir­kos ne­be­su­sig­rą­žin­si ir gy­ve­ni­mas ei­na į prie­kį. Rei­kė­jo ap­sisp­ręs­ti, ką da­ry­ti to­liau, nes ti­kiu, kad po­li­ti­kai tu­ri tar­nau­ti žmo­nėms, o ne bū­ti am­bi­ci­jų įkai­tais. Rei­kė­jo ieš­ko­ti nau­jo ke­lio ir aš jį pa­si­rin­kau. Ne aš vie­nas tai pa­da­riau“, – sa­vo laiš­ke tei­gia V. Ma­zu­ro­nis. Vi­sus TTP na­rius jis ra­gi­na pri­si­dė­ti prie DP „Lie­tu­vai kaip ir ta­da taip ir da­bar te­be­rei­ka­lin­ga stip­ri po­li­ti­nė jė­ga ir sa­vo aki­mis įsi­ti­ki­nau, kad ta jė­ga ga­li bū­ti Dar­bo par­ti­ja“, – įsi­ti­ki­nęs ly­de­ris. „Tvar­kie­čius“ jis ra­gi­na „ne­lauk­ti ir ne­grimz­ti kar­tu su, de­ja, jau skęs­ti pra­dė­ju­sia TTP“.

„A­tei­ki­te į ko­man­dą, ku­rią vie­ni­ja bend­ri tiks­lai ir sie­kiai – Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vė, pa­ja­mos, tei­sin­gu­mas, pa­gal­ba ir at­jau­ta vie­nas ki­tam, o ne tik par­ti­jos iš­rink­tie­siems. At­min­ki­te, kad tik rea­lūs ir kon­kre­tūs dar­bai pel­no žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir bū­tent jais tu­ri bū­ti grin­džia­mas po­li­ti­nis ke­lias, o ne lo­zun­gais, kal­ti­ni­mais ir už­gau­to­mis as­me­ni­nė­mis am­bi­ci­jo­mis. Krei­piuo­si į jus, nes ti­kiu, kad bū­da­mi kar­tu ga­lė­tu­me pa­siek­ti dar dau­giau. Tad ne­at­si­tik­ti­nai vi­si Dar­bo par­ti­jos sky­riai at­vi­ri nau­jiems na­riams. Bū­kit iš­min­tin­gi, įver­tin­da­mi esa­mą pa­dė­tį rea­lis­tiš­kai ir pri­im­ki­te drą­sų bei tei­sin­gą spren­di­mą, bū­ti­ną Lie­tu­vos po­li­ti­nei at­ei­čiai.