„Tvarkiečiai“ stoja už S. Skvernelį
At­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą par­ašiu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį sto­jo gin­ti jį de­le­ga­vu­sios par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui nu­siųs­tas krei­pi­ma­sis su pra­šy­mu ne­ten­kin­ti mi­nis­tro at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo.

Kaip pra­ne­šė Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis, jo ini­ci­juo­tą krei­pi­mą­si į A. But­ke­vi­čių pa­si­ra­šė vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai. Taip pat – ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai. Bū­tent šiai po­li­ti­nei jė­gai at­sto­vau­jan­ti Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne su­kė­lė šar­ša­lą dėl S. Skver­ne­lio veiks­mų nak­tį, kai Vil­niu­je gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos gau­dė su „Ka­laš­ni­ko­vo“ au­to­ma­tu nuo par­ei­gū­nų pa­spru­ku­sį jau­ną vy­rą.

Krei­pi­me­si pa­brė­žia­ma, kad šian­dien mū­sų vals­ty­bė yra tarp­tau­ti­nio te­ro­riz­mo ir pa­bė­gė­lių kri­zės aki­vaiz­do­je, to­dėl sta­bi­lu­mas ir kom­pe­ten­tin­gas mi­nis­tras, ku­ris per trum­pą lai­ką įne­šė daug per­mai­nų sis­te­mo­je, yra kaip nie­kad rei­ka­lin­gas. Nu­ro­do­ma, kad S. Skver­ne­liui va­do­vau­jant Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai bu­vo ženg­ti reikš­min­gi žings­niai, to­kie, kaip vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pri­ėmi­mas, ku­ris dau­ge­lį me­tų sky­nė­si ke­lią Sei­me, pa­di­din­tas pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ci­ja, to­dėl dar­bų tęs­ti­nu­mas yra la­bai svar­bus.

„Ti­ki­mės, kad mi­nis­tras S. Skver­ne­lis, ku­ris ne­vel­tui yra ver­ti­na­mas už sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą, už di­de­lę pa­tir­tį, už ryž­tin­gas re­for­mas sis­te­mo­je, ne­pra­ras sa­vo ryž­to, ir to­dėl ra­gi­na­me tęs­ti pra­dė­tus dar­bus vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je, o mi­nis­tro pir­mi­nin­ko A. But­ke­vi­čiaus pra­šo­me ne­ten­kin­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S. Skver­ne­lio at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si.