„Tvarkiečiai“ siūlymo trauktis iš koalicijos nusprendė nesvarstyti
Tre­čia­die­nio va­ka­rą po­sė­džia­vęs par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas ne­svars­tė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio pa­skelb­to siū­ly­mo trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„To­kio klau­si­mo dar­bot­var­kė­je ne­bu­vo. Tai, ką pa­sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, yra jo as­me­ni­nė nuo­mo­nė“, - BNS sa­kė par­ti­jos at­sto­vas spau­dai Vid­man­tas Sta­niu­lis.

„Tvar­kie­čių“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas anks­čiau tei­gė ne­ma­tan­tis pa­grin­do kel­ti klau­si­mą dėl iš­ėji­mo iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Ne­ma­tau pa­grin­do kel­ti klau­si­mą“, - tre­čia­die­nį BNS prieš par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dį sa­kė R.Pa­ksas. Jsi taip pat tei­gė, kad to­kio klau­si­mo dar­bot­var­kė­je nė­ra.

Pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je „tvar­kie­čiai“ svars­tė sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Spren­di­mų ne­bu­vo pri­im­ta.

„Pag­rin­di­nis klau­si­mas yra, ko­dėl to­kie pra­sti rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir ką da­ry­ti, kad 2016 me­tais jie bū­tų ge­ri. Yra daug emo­ci­jų, yra daug įtam­pų, daug ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, gal­būt yra vi­ta­mi­nų sty­gius pa­va­sa­rį, gal­būt per ai­tri sau­lė, ne vi­si pa­ten­kin­ti. Pa­siš­ne­kė­ji­mai, ap­si­žo­džia­vi­mai vyks­ta, bet rim­ti po­li­ti­kai rim­tai dir­ba sa­vo dar­bą“, - kal­bė­jo par­ti­jos va­do­vas.

Tuo me­tu prieš pre­zi­diu­mo po­sė­dį Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ K.Koms­kis tei­gė, kad par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas svars­tys siū­ly­mą trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Toks siū­ly­mas yra, jis ma­no pa­teik­tas, bet jis ti­krai ne­bus pri­im­tas šian­dien, nes to­kius spren­di­mus pri­ima ta­ry­ba, o ta­ry­ba bus tik po sa­vai­tės“, - sa­kė jis.

Pa­sak Sei­mo na­rio, par­ti­jai šiuo me­tu ge­riau bū­ti opo­zi­ci­jo­je, jis taip pat sa­kė pa­si­gen­dan­tis dis­ku­si­jų koa­li­ci­jo­je.

„Ma­ty­da­mas rin­ki­mų re­zul­ta­tus, vi­sas ten­den­ci­jas, tu­riu pa­grin­do ma­ny­ti, kad mums opo­zi­ci­jo­je šian­dien bū­tų ge­riau. Spren­di­mai (val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je - BNS) daž­nai bū­na pri­im­ti, o mes tik pa­sta­ty­ti prieš fak­tą, ar eu­ro įve­di­mas, dau­giau da­ly­kų“, - sa­kė K.Koms­kis.

Val­dan­čią­ją cen­tro kai­rės koa­li­ci­ją su­da­ro So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Dar­bo par­ti­ja bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Ji par­la­men­te tu­ri 78 vie­tas. Iš jų „tvar­kie­čiams“ pri­klau­so 11. Per­nai rugp­jū­tį iš koa­li­ci­jos pa­si­trau­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja.