„Tvarkiečiai“ siūlo mainytis postais
Val­dan­čių­jų So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jai su­ti­kus Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko pos­tą per­leis­ti koa­li­ci­jos par­tne­riams „tvar­kie­čiams“, šie tu­ri­mą Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko vie­tą už­leis­tų Bro­niui Bra­daus­kui, ku­ris ra­gi­na­mas trauk­tis iš BFK pir­mi­nin­kų.

„Mes svars­ty­tu­me klau­si­mą, kad Bra­daus­kas ga­lė­tų bū­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, o mū­sų Že­mai­tai­tis - Biu­dže­to ir fi­nan­sų. Jei­gu kil­tų koks rei­ka­las, dis­ku­tuo­tu­me ši­tuo klau­si­mu“, - an­tra­die­nį BNS tei­gė „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė kol kas ne­ži­no, ar svars­ty­tų to­kią ga­li­my­bę.

„Kol kas to­kio va­rian­to ne­svars­tė­me. Gal­būt... Aš su­pran­tu, kad jie sva­jo­ja gau­ti BFK, bet mes pa­tys ne­sa­me pri­ėmę spren­di­mo (kam ati­teks lais­vas pos­tas - BNS)“, - BNS tei­gė frak­ci­jos va­do­vė. Ji ne­at­sa­kė, ar su­si­da­rius to­kiai si­tua­ci­jai, so­cial­de­mo­kra­tai ini­ci­juos pos­tų per­sis­kirs­ty­mą val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Dar­bie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys su­abe­jo­jo, ar rei­kia keis­ti BFK ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tų va­do­vus.

„Bus abiem su­nkiau ge­ro­kai gy­ven­ti. Abe­jo­ju to­kio pa­kei­ti­mo tiks­lin­gu­mu“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, keis­ti B.Bra­daus­ką so­cial­de­mo­kra­tai da­bar ne­bent ga­lė­tų, kad iš­gel­bė­tų prem­je­rą, pa­sku­bi­nu­sį BFK va­do­vą trauk­tis.

„Jei­gu keis­tų, to­kiu bū­du ban­dy­tų sa­vo pir­mi­nin­ką iš­suk­ti iš ne­pa­to­gios pa­dė­ties, nes jis pa­sa­kė, kad ne­tu­rė­tų ei­ti par­ei­gų Bra­daus­kas. Čia jau so­li­da­ru­mo rei­ka­las“, - BNS tei­gė K.Dauk­šys.

K.Dauk­šys ne­ma­no, kad B.Bra­daus­kas tu­ri trauk­tis iš BFK va­do­vų: „Jis yra ge­ras ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Tas jo sū­nus tiek me­tų dir­bo pa­va­duo­to­ju ir nie­kam ne­užk­liu­vo“.

P.Gra­žu­lis taip pat par­eiš­kė, kad „tvar­kie­čiai“ ne­įžiū­ri vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų su­si­kir­ti­mo, jei­gu B.Bra­daus­kas va­do­vaus BFK, o jo sū­nus bus VMI vir­ši­nin­kas.

„Jis to­liau ga­li ei­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko par­ei­gas. Jei­gu vai­kas lai­mė­jo kon­kur­są, tė­vas ne­tu­rė­tų trauk­tis iš uži­ma­mų par­ei­gų“, - BNS sa­kė P.Gra­žu­lis.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja an­tra­die­nį ne­priė­mė spren­di­mo dėl B.Bra­daus­ko at­sta­ty­di­ni­mo iš BFK pir­mi­nin­ko pos­to. Pats po­li­ti­kas kar­to­ja ne­ke­ti­nan­tis trauk­tis, o frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė ne­at­me­ta, kad B.Bra­daus­kas ga­lė­tų va­do­vau­ti ki­tam ko­mi­te­tui.

49-erių eko­no­mis­tas Dai­no­ras Bra­daus­kas VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas pra­dės ei­ti, kai fi­nan­sų mi­nis­tras pa­si­ra­šys įsa­ky­mą dėl jo pa­sky­ri­mo.