''Tvarkiečiai” rado kandidatą į finansų viceministrus
Fi­nan­sų mi­nis­trui Ri­man­tui Ša­džiui “tvar­kie­čiai” pa­tei­kė fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro kan­di­da­tū­rą. Kol ne­įveik­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų fil­trai, pre­ten­den­to pa­var­dė - griež­čiau­sia pa­slap­tis.

Ly­giai me­tus lais­va esan­ti ir “tvar­kie­čiams” pri­klau­san­ti fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro kė­dė ne­tru­kus ga­li bū­ti uži­ma. Par­ti­jos “Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas” ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas vy­lė­si, kad sky­ri­mo pro­ce­sas bus baig­tas iš at­os­to­gų grį­žus prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui.

Lauks palaiminimo

“Mi­nis­trui esa­me pa­tei­kę ke­le­tą kan­di­da­tū­rų, pa­sku­ti­nę - prieš ke­lias die­nas”, - LŽ sa­kė jis. Įvar­dy­ti kan­di­da­tą R. Pa­ksas at­si­sa­kė, nes dar nė­ra ga­lu­ti­nai ti­kras dėl jo sky­ri­mo. “Jei ne­su­lauk­si­me su­ti­ki­mo, kam skelb­ti žmo­gaus pa­var­dę?” - ar­gu­men­ta­vo jis. R. Pa­ksas tei­gė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nei ta­ry­bai prieš me­tus pa­tei­kęs “e­le­men­ta­rią sche­mą, kaip tu­rė­tų bū­ti tvir­ti­na­mi vi­ce­mi­nis­trai”. Pa­gal ją par­ti­jos, ku­riai pri­klau­so kvo­ta, par­ink­tam kan­di­da­tui tu­ri pri­tar­ti mi­nis­tras, su­de­ri­nęs kan­di­da­tū­rą su prem­je­ru. Pa­klaus­tas, ko­dėl taip il­gai ne­si­rū­pi­no ieš­ko­ti pre­ten­den­tų į fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro kė­dę, “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” ly­de­ris tei­gė, kad ne­sku­bė­ti pa­gei­da­vo pats R. Ša­džius. “Kol bus pri­im­tas biu­dže­tas ir pa­na­šiai, mi­nis­tras pra­šė jo ne­truk­dy­ti. O da­bar jau pra­dė­jo­me truk­dy­ti. Ma­nau, kad kai tik prem­je­ras grįš iš at­os­to­gų, tu­rė­si­me nau­ją vi­ce­mi­nis­trą”, - aiš­ki­no R. Pa­ksas.

Ar­ba ne­įti­ko, ar­ba nenorėjo

Pa­sak “tvar­kie­čių" ly­de­rio pa­va­duo­to­jo, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio, kan­di­da­tų į šį pos­tą bu­vo siū­ly­ta ir anks­čiau. Ta­čiau vie­nas mi­nis­trui ne­ti­ko, ki­tas at­si­sa­kė pats. Par­la­men­ta­ras pri­si­pa­ži­no įta­rian­tis, kad R. Ša­džius aps­kri­tai ne­no­ri į mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bę pri­im­ti "tvar­kie­čių" par­ink­to kan­di­da­to. Ta­čiau prem­je­ras esą pa­ti­ki­nęs, kad par­ti­ja tu­ri vi­siš­ką tei­sę siū­ly­ti sa­vo žmo­gų.

Pa­klaus­tas, kaip bū­tų el­gia­ma­si, jei ir šį kar­tą mi­nis­trui kan­di­da­tas ne­tik­tų, K. Koms­kis pri­mi­nė, kad iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko per ma­žai lai­ko, kad “tvar­kie­čiai” su par­tne­riais dėl to ga­din­tų san­ty­kius. “At­vi­rai sa­kant, ei­lės no­rin­čių­jų užim­ti šią kė­dę ti­krai nė­ra. Po tų “juo­dų­jų są­ra­šų”­su­da­ry­mo nie­kas ne­no­ri, nes bi­jo su­lauk­ti pur­vo py­li­mo”, - LŽ sa­kė K. Koms­kis. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, tei­kia­mas kan­di­da­tas - pa­ty­ręs ga­my­bi­nin­kas, “daug dir­bęs su fi­nan­sais”. K. Koms­kis pa­sa­ko­jo, kad šį kan­di­da­tą pa­siū­lė prieš po­rą sa­vai­čių per lėk­tu­vo ka­tas­tro­fą žu­vęs Vy­tau­tas Gal­vo­nas.

Kol kas nesusitiko

Fi­nan­sų mi­nis­tras R. Ša­džius va­kar LŽ pa­tvir­ti­no ga­vęs “tvar­kie­čių” tei­ki­mą. Ta­čiau su kan­di­da­tu jis dar ne­bu­vo su­si­ti­kęs. “Kol ne­bus at­lik­tos pro­ce­dū­ros, per­so­na­li­jų ne­ko­men­tuo­siu”, - par­eiš­kė jis. Pa­klaus­tas, ar Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai aps­kri­tai rei­ka­lin­gas ket­vir­tas vi­ce­mi­nis­tras, R. Ša­džius pri­mi­nė eg­zis­tuo­jant koa­li­ci­jos su­tar­tį. “Šį pri­nci­pą rei­kia gerb­ti”, - pa­brė­žė mi­nis­tras. Pa­sak jo, eg­zis­tuo­ja “la­bai griež­ti” rei­ka­la­vi­mai, kad kan­di­da­tai į vi­ce­mi­nis­trus tu­ri bū­ti de­ri­na­mi su Vy­riau­sy­bės va­do­vu. Jie taip pat tu­ri ati­tik­ti “griež­tus kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus”.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro kė­dė tuš­čia nuo per­nai lie­pos, kai ją pa­li­ko V. Gal­vo­nas. Kaip tik tuo­met pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei iš nau­jo tvir­ti­nant Vy­riau­sy­bę at­si­ra­do va­di­na­ma­sis juo­da­sis są­ra­šas, ku­ris be pos­tų pa­li­ko vi­sus vi­ce­mi­nis­trus. Spren­di­mą jiems at­sis­ta­ty­din­ti pri­ėmė val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. V. Gal­vo­nui kar­tu dar kri­to įta­ri­mas pa­sis­ko­li­nus ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą iš vie­no lo­ši­mų bend­ro­vės sa­vi­nin­ko. Šis fak­tas ir pra­si­dė­ję teis­mai lė­mė, kad “tvar­kie­tis” į vi­ce­mi­nis­tro kė­dę ne­bu­vo grą­žin­tas. “Su Vy­tau­tu Gal­vo­nu pa­siš­ne­kė­jo­me ir nu­ta­rė­me, kad at­siž­vel­giant į vi­sas ap­lin­ky­bes, pro­tin­giau bus, jei­gu jo nau­jo­je ko­man­do­je ne­bus“, - tuo­met ži­niask­lai­dai sa­kė R. Ša­džius.

Par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ po Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos iš vi­so pri­klau­so še­ši vi­ce­mi­nis­trų pos­tai.