„Tvarkiečiai“ kelia sparnus pas V. Mazuronį
Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir šios po­li­ti­nės jė­gos sky­rių pir­mi­nin­kai tvir­ti­na su­lau­kian­tys vis dau­giau na­rys­tės pra­šy­mų iš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vų. Ro­lan­do Pa­kso su­bur­tus „tvar­kie­čius“ ma­žiau nei prieš me­tus pa­li­kęs V. Ma­zu­ro­nis pats kvie­čia bu­vu­sius ko­le­gas telk­tis po „dar­bie­čių“ vė­lia­va.

V. Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, spe­cia­lių su­si­ti­ki­mų su bu­vu­siais ko­le­go­mis iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ne­vyks­ta – tam dar ne­atė­jęs lai­kas. „Jei­gu man at­ro­dys, kad rei­kia, – o man ga­li kar­tais at­ro­dy­ti, jog rei­kia pa­kvies­ti pri­si­dė­ti prie mū­sų par­ti­jos – aš tai pa­da­ry­siu ne slap­tai va­ži­nė­da­mas po Lie­tu­vą, bet vie­šai“, – aiš­ki­no prieš rin­ki­mus tu­rą po ša­lį jau pra­dė­jęs po­li­ti­kas.

Anot Dar­bo par­ti­jos ofi­cia­lio­jo va­do­vo, šiuo me­tu „tvar­kie­čių“ no­ras pri­si­dė­ti prie jo at­sto­vau­ja­mos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos pa­ste­bi­mas Kau­ne, Šiau­liuo­se, ki­tuo­se mies­tuo­se bei ra­jo­nuo­se. „Bet tai ti­krai nė­ra ban­dy­mas per­vi­lio­ti žmo­nes“, – tvir­ti­no jis.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus LŽ ti­ki­no ne­gir­dė­jęs, kad jo par­ti­jos ko­le­gos ma­siš­kai trauk­tų pas „dar­bie­čius“. „Ma­tau vi­są par­ti­jos elek­tro­ni­nę duo­me­nų ba­zę: jei žmo­nės elek­tro­ni­niu bū­du per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją iš­sib­rau­kia iš mū­sų są­ra­šo ar­ba tei­kia pra­šy­mus iš­ei­ti iš par­ti­jos, apie tai esu in­for­muo­ja­mas. Ta­čiau in­for­ma­ci­jos apie tai ne­tu­riu ir duo­me­nų ba­zė­se ne­ma­tau“, – kal­bė­jo jis.

Po­kal­biai vyksta

Dar­bo par­ti­jos Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Vy­das Ged­vi­las LŽ sa­kė pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­kęs maž­daug pen­kio­li­kos bu­vu­sių šio mies­to „tvar­kie­čių“ pra­šy­mų juos pri­im­ti. „Tai dau­giau­sia jau­ni žmo­nės, ku­rie at­si­sa­kė na­rys­tės par­ti­jo­je „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir no­ri dirb­ti su mu­mis. Jie kal­ba, kad vi­są lai­ką pa­lai­kė V. Ma­zu­ro­nio po­li­ti­ką, kol šis bu­vo tos par­ti­jos na­rys, to­dėl, jam pe­rė­jus į Dar­bo par­ti­ją, no­ri pri­si­dė­ti ir to­liau kar­tu da­ly­vau­ti veik­lo­je“, – pa­sa­ko­jo „dar­bie­tis“.

Su­lau­kian­tis skam­bu­čių iš vie­tos „tvar­kie­čių“ aiš­ki­no ir Dar­bo par­ti­jos Pa­ne­vė­žio sky­riaus pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Pe­tras Nar­ke­vi­čius. „Šne­kos vyks­ta, bet kon­kre­čių žmo­nių, ku­rie teik­tų par­eiš­ki­mus, dar nė­ra. Su­si­tik­ti, iš­ger­ti ar­ba­tos, pa­si­kal­bė­ti pra­šo pa­tys „tvar­kie­čiai“. Apie to­kius pa­čius pro­ce­sus kal­ba ir ki­tų sky­rių pir­mi­nin­kai“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

In­ten­sy­viai bend­rau­jan­ti su par­ti­ją keis­ti svars­tan­čiais „tvar­kie­čiais“ LŽ pa­sa­ko­jo Dar­bo par­ti­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. „Taip, mes su pir­mi­nin­ku (V. Ma­zu­ro­niu – aut.) kal­bė­jo­me, kad „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ Šiau­lių sky­riu­je yra žmo­nių, ku­rie do­mi­si par­ti­jos kei­ti­mu. Dar ne­ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti, kiek žmo­nių at­eis, bet de­ry­bos, at­ski­ri po­kal­biai vyks­ta“, – tei­gė ji.

Vi­lio­ja įta­kin­gą politikę

D. Mar­tin­kie­nė aiš­ki­no, esą pa­grin­di­nis Šiau­lių „tvar­kie­čių“ ar­gu­men­tas dėl par­ti­jos kei­ti­mo yra si­tua­ci­ja šio sky­riaus vi­du­je. Kaip ži­no­ma, pe­rei­nan­tys į „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ lap­kri­čio pra­džio­je pra­ne­šė bu­vęs Sei­mo na­rys, ne­par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pir­mi­nin­kas And­rius Še­džius su da­li­mi ko­le­gų. Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad šis po­li­ti­kas ga­li pa­keis­ti da­bar­ti­nę Šiau­lių „tvar­kie­čių“ pir­mi­nin­kę ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trę Dai­vą Ma­to­nie­nę, lai­ko­mą V. Ma­zu­ro­nio ša­li­nin­ke.

„Šiuo me­tu kal­ba­mės su maž­daug pen­kio­li­ka „tvar­kie­čių“. Kiek gir­dė­jau, ju­dė­ji­mas ten vyks­ta dėl pla­nuo­ja­mo sky­riaus pir­mi­nin­ko kei­ti­mo. Pa­ti par­odžiau ini­cia­ty­vą ir su­si­sie­kiau su D. Ma­to­nie­ne, bet mes dar ne­su­si­ti­ko­me ir ne­pa­si­kal­bė­jo­me“, – at­vi­ra­vo D. Mar­tin­kie­nė.

Šiau­lių „tvar­kie­čiams“ va­do­vau­jan­ti D. Ma­to­nie­nė LŽ ti­ki­no ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kad da­lis jos par­ti­jos ko­le­gų ke­tin­tų pe­rei­ti į Dar­bo par­ti­ją. To­kios ga­li­my­bės esą ne­svars­tan­ti ir ji pa­ti. „Šian­dien vi­sas ma­no dar­bas yra Vil­niu­je, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, ir su nie­kuo ne­si­de­ru“, – par­eiš­kė vi­ce­mi­nis­trė.

Jau­čia­si esan­tys stipresni

V. Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, po­kal­bius su „tvar­kie­čiais“ ska­ti­na su­vo­ki­mas, jog Dar­bo par­ti­ja ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­da­rė klai­dą, kai prieš be­veik tre­jus taip ir ne­įgy­ven­di­no pla­no su­si­jung­ti. Kaip skelb­ta, šių par­ti­jų jung­tu­vės pla­nuo­tos 2013 me­tų pra­džio­je. Su­ma­ny­mui tą­kart pri­ta­rė abie­jų par­ti­jų ta­ry­bos, ta­čiau pa­sku­ti­nę aki­mir­ką „tvar­kie­čiai“ ne­ti­kė­tai de­ry­bas nu­trau­kė.

„Mū­sų par­ti­joms rei­kia telk­tis bend­ram dar­bui. Šian­dien rea­liau­sias tel­ki­mo­si bū­das – ir šių dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų sim­pa­ti­kams, ir rė­mė­jams, ir na­riams – įsi­trauk­ti į Dar­bo par­ti­ją, nes ji, ma­no ma­ny­mu, yra iš­lai­kiu­si stip­res­nes struk­tū­ras ir pa­gal po­li­ti­nį svo­rį Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je šian­dien yra ge­ro­kai stip­res­nė“, – LŽ aiš­ki­no „dar­bie­čių“ va­do­vas.

Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, su „tvar­kie­čių“ ly­de­riu eu­ro­par­la­men­ta­ru R. Pa­ksu apie šio va­do­vau­ja­mos par­ti­jos pri­si­jun­gi­mą prie Dar­bo par­ti­jos dar ne­kal­bė­ta. Jie esą bend­rau­ja „bend­raž­mo­giš­ku“ lyg­me­niu, ta­čiau po­li­ti­nių klau­si­mų ne­ap­ta­ri­nė­ja. „Kai ap­sisp­rę­siu – ne pe­rim­ti R. Pa­kso par­ti­ją, bet kvies­ti „tvar­kie­čius“ pas mus – pa­da­ry­siu tai są­ži­nin­gai ir at­vi­rai“, – tei­gė jis.

„Tvar­kie­čių“ at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius A. Pet­kus LŽ ti­ki­no, kad šiuo me­tu jo­kie dvie­jų par­ti­jų po­kal­biai dėl ga­li­mo su­si­jun­gi­mo ne­vyks­ta. „Kar­tu esa­me val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Vyks­ta par­ti­jų ly­de­rių kon­sul­ta­ci­niai po­kal­biai apie tai, kad ga­lė­tu­me kar­tu dirb­ti ir po ki­tais me­tais vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų, bet kon­kre­čių su­si­ta­ri­mų ar do­ku­men­tų nė­ra. Apie ga­li­my­bę su­da­ry­ti koa­li­ci­ją Sei­mo rin­ki­mams taip pat ne­kal­ba­ma“, – aiš­ki­no jis.

Rin­kė­jai – tie patys

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, par­ti­jų na­rių mig­ra­ci­ja ar per­vi­lio­ji­mai po­li­ti­ko­je nė­ra re­tas da­ly­kas. „Ke­lio­li­kos žmo­nių pa­si­trau­ki­mas – dar ne ma­si­nis per­bė­gi­mas, bet bū­na, kad pa­si­trau­kia da­lis sky­riaus na­rių, ypač ra­jo­nuo­se, kur žmo­nės ga­na aiš­kiai bū­na su­si­bū­rę į gru­pe­les. Įkal­bė­jus vie­ną ar ke­lis žmo­nes keis­ti par­ti­ją, at­si­ran­da ma­ty­mas, kad dau­giau pra­smės ei­ti bū­riu, o ne po vie­ną. Pa­na­šiai vy­ko prieš ke­le­rius me­tus nyks­tant tuo­me­tei Li­be­ra­lų ir cen­tro par­ti­jai – li­be­ral­cen­tris­tai kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se vos ne iš­ti­sais sky­riais pe­rei­da­vo į Li­be­ra­lų są­jū­dį“, – kal­bė­jo jis.

Pa­sak po­li­to­lo­go, „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ il­gą lai­ką da­li­jo­si tuos pa­čius rin­kė­jus: žmo­nes, lin­ku­sius bal­suo­ti už po­pu­lis­ti­nes jė­gas, per­ne­lyg ne­si­gi­li­nan­čius į ideo­lo­gi­jas. „To­kiems rin­kė­jams dau­ge­liu at­ve­ju svar­biau kon­kre­čios as­me­ny­bės, ku­rios va­do­vau­ja par­ti­jai, ar pa­ža­dai, pa­skelb­ti prieš rin­ki­mus. Šia pra­sme par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ da­ro­si nuo­bo­des­nė – ten dau­giau­sia li­ko ly­de­rį re­mian­tys žmo­nės. Dar­bo par­ti­ja tuo nau­do­ja­si, įsi­vaiz­duo­da­ma, kad jos pa­si­ro­dy­mas bū­si­muo­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pri­klau­sys ir nuo to, kiek jai pa­vyks pe­rim­ti rin­kė­jų iš „tvar­kie­čių“. Ak­ty­vu­mo kol kas dau­giau yra Dar­bo par­ti­jo­je, o ar jis iš ti­krų­jų taps ryš­kes­nis per at­ei­nan­čius me­tus, bus ma­ty­ti“, – svars­tė T. Ja­ne­liū­nas.