„Tvarkiečiai“ dėl galimo CŽV kalėjimo į Seimo posėdį kviečia VSD vadovą
Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja Sei­me į ple­na­ri­nį po­sė­dį kvie­čia Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vą Ge­di­mi­ną Gri­ną, kad jis pa­siaiš­kin­tų dėl JAV Se­na­to at­as­kai­to­je mi­ni­mo „vio­le­ti­nio“ Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mo.

Frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis BNS sa­kė, kad G.Gri­nos at­sa­ky­mų ti­ki­ma­si šią sa­vai­tę - an­tra­die­nį ar­ba ket­vir­ta­die­nį, kai nu­ma­ty­ti Sei­mo po­sė­džiai.

„Tvar­kie­čiai“ VSD va­do­vo tei­rau­ja­si, ko­kių veiks­mų jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja ėmė­si po to, kai Jung­ti­nių Vals­ti­jų Se­na­tas pa­skel­bė at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų te­ro­ris­tų kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se, o dien­raš­tis „Was­hing­ton Post“ pra­ne­šė, jog at­as­kai­to­je mi­ni­mas „vio­le­ti­nis“ cen­tras, vei­kė 2005–2006 me­tais Lie­tu­vo­je.

G.Gri­na tu­rė­tų at­sa­ky­ti, ar bu­vo im­ta­si prie­mo­nių nu­sta­ty­ti, kas iš aukš­tos po­li­ti­nės va­do­vy­bės lei­do Lie­tu­vo­je įkur­ti lai­ki­ną su­lai­ky­mo cen­trą, ko­kiems as­me­nims bu­vo skir­ti mi­ni­mi mi­li­jo­nai do­le­rių at­si­dė­ko­jant už prog­ra­mos pa­lai­ky­mą.

„Ko­kios są­sa­jos yra tarp CŽV at­as­kai­to­je mi­ni­mo „vio­le­ti­nio“ cen­tro ir tarp Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ka­ri­nin­ko Vy­tau­to Po­ciū­no mir­ties?“ - klau­sia­ma VSD ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų Se­na­tas pra­ėju­sį an­tra­die­nį pa­skel­bė at­as­kai­tą, ku­rio­je ap­ra­šo­mi JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos vyk­dy­ti įta­ria­mų dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „al Qae­da“ na­rių tar­dy­mai, nau­do­jant kan­ki­ni­mus.

In­for­ma­ci­ja apie kon­kre­čias vals­ty­bes, ku­rio­se bu­vo įreng­ti slap­ti cen­trai, at­as­kai­to­je pa­slėp­ta. Žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai sa­ko, kad An­ta­vi­liuo­se, ne­to­li Vil­niaus, 2005-2006 me­tais tur­būt vei­kė „vio­le­ti­niu“ do­ku­men­te va­di­na­mas cen­tras.

At­as­kai­to­je mi­ni­mi mi­li­jo­nai do­le­rių, skir­ti „dė­kin­gu­mui“ par­ody­ti, ir už­si­me­na­ma, kad ne­įvar­di­ja­mas aukš­tas ša­lies par­ei­gū­nas apie cen­tro veik­lą ži­no­jo ne vis­ką. Anot do­ku­men­to, cen­tras Lie­tu­vo­je bu­vo už­da­ry­tas, kai vals­ty­bė at­si­sa­kė su­teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą cen­tre ka­lin­tam Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čiui Mus­ta­fa Ah­ma­dui al Haw­sa­wiui.