„Tvarkiečiai“ budriai sergsti savo postus
Par­ti­jai pri­klau­san­čiuo­se pos­tuo­se „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT)“pra­ša­lai­čių“ ne­lai­ko. Kaip ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­ve­ju, kė­dę ke­ti­na­ma at­siim­ti iš ko­vo pa­bai­go­je „tvar­kie­čius“ pa­li­ku­sios ir į Li­be­ra­lų są­jū­dį (LS) pe­rė­ju­sios Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Jo­li­tos Vaic­kie­nės.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to na­riai ar­ti­miau­siu me­tu rinks nau­ją pir­mi­nin­ką. TT frak­ci­ja, ku­riai pa­gal kvo­tą pri­klau­so šis pos­tas, į jį siū­lo frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Kamb­le­vi­čių. Kad po­li­ti­kas ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, „tvar­kie­čiai“ spe­cia­liai jį per­kė­lė iš Kai­mo rei­ka­lų į Au­di­to ko­mi­te­tą. Da­lis Au­di­to ko­mi­te­to na­rių ne­sle­pia ne­ma­tan­tys pra­smės iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­kus pus­me­čiui keis­ti ko­mi­te­to va­do­vą, ta­čiau tei­gia nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­lin­tys. Pa­ti J. Vaic­kie­nė ke­ti­na re­gis­truo­ti įsta­ty­mo pa­tai­są, pa­gal ku­rią Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tas vi­sa­da pri­klau­sy­tų opo­zi­ci­jos at­sto­vams. To­kios tra­di­ci­jos bu­vo lai­ko­ma­si anks­tes­nių ka­den­ci­jų Sei­me, ta­čiau šio­je bu­vo su­lau­žy­ta. Iš vi­so Au­di­to ko­mi­te­te dir­ba sep­ty­ni par­la­men­ta­rai, ke­tu­ri jų – val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai. To­dėl ne­abe­jo­ja­ma, kad per­rink­ti pir­mi­nin­ką bal­sų pa­kaks.

Trūks­ta valios

„E­su ti­kra, kad Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­ni­kas tu­ri bū­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vas. Aš pa­ti tą pa­ju­tau“, – lzi­nios.lt sa­kė J. Vaic­kie­nė. Pa­sak jos, tuo­met bū­tų ir „leng­viau kal­bė­ti ir leng­viau da­ry­ti kaž­ką“. Pri­klau­sy­da­mas val­dan­čia­jai dau­gu­mai par­la­men­ta­rė ne­slė­pė ne vi­sa­da bū­da­vu­si iš­girs­ta. „Jei ei­si prieš, nie­kas ne­pa­lai­kys, štai kas su­nku. Yra Vy­riau­sy­bės, par­ti­jos po­zi­ci­ja“, – sa­kė J. Vaic­kie­nė. Jos tei­gi­mu, biu­dže­to pa­nau­do­ji­mo at­as­kai­tos tik pa­tvir­ti­na, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos gy­ve­na ne­tau­piai, apie ką ne kar­tą bu­vo įspė­tas ir prem­je­ras. „Ta­čiau trūks­ta po­li­ti­nės va­lios vis­ką su­tvar­ky­ti“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė.

Vil­čių nedaug

„Mes dar mė­gin­si­me pro­tes­tuo­ti, bet vis­kas su­si­ve­da į skai­čius – val­dan­čių­jų yra dau­gu­ma. Ga­li at­si­tik­ti, kad pir­mi­nin­kas bus pa­keis­tas“, – po­ra­lui lzi­nios.lt sa­kė LS ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­sak jo, L. Vaic­kie­nė at­šau­kia­ma ne to­dėl, kad blo­gai dir­bo. „Čia pa­na­šu, kaip su Sau­liu­mi Skver­ne­liu“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. „Tvar­kie­čiai“ jų de­le­guo­tą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą S. Skver­ne­lį par­agi­no trauk­tis, kai šis pa­skel­bė į Sei­mo rin­ki­mus ei­siąs su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. E. Ma­siu­lis ap­gai­les­ta­vo, kad šios ka­den­ci­jos dau­gu­ma ne­si­lai­kė tra­di­ci­jos Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą skir­ti opo­zi­ci­jai.

Au­di­to ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Do­na­to Jan­kaus­ko tei­gi­mu, „da­bar­ti­nis va­rian­tas“ ati­tik­tų anks­tes­nes tra­di­ci­jas, kai ko­mi­te­tui va­do­vau­da­vo opo­zi­ci­ja. Ta­čiau su­ti­ko, kad „tvar­kie­čiai“ „ne vel­tui at­li­ko kad­rų ro­ki­ruo­tę“. „Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus ga­li­ma spė­ti“, – pri­dū­rė jis.

Ge­ra pir­mi­nin­kė

Au­di­to ko­mi­te­to na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad val­dan­čių­jų frak­ci­jų at­sto­vai pa­lai­kys V. Kamb­le­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą į pir­mi­nin­ko pos­tą. Ji pa­ti pri­si­pa­ži­no ne­la­bai ko­le­gą pa­žįs­tan­ti ir ne­ga­lin­ti ver­tin­ti jo kom­pe­ten­ci­jos šio­je sri­ty­je. Kar­tu G. Pur­va­nec­kie­nė tei­gė ne­pri­ta­rian­ti nuo­mo­nei esą J. Vaic­kie­nė dir­bo pra­stai. Pa­sak so­cial­de­mo­kra­tės, „vi­sais po­žiū­riais J. Vaic­kie­nė ge­ra pir­mi­nin­kė“. Pir­miau­sia, ji pui­kiai iš­ma­no au­di­to bei fi­nan­sų rei­ka­lus, yra tak­tiš­ka ir ne­konf­lik­tiš­ka. G. Pur­va­nec­kie­nė taip pat ma­no, kad Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vo kė­dė tu­rė­tų pri­klau­sy­ti opo­zi­ci­jai. Nuo ki­tos ka­den­ci­jos tas tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma.

Au­di­to ko­mi­te­te dir­ban­tis Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Nag­lis Pu­tei­kis spė­jo, kad šį tre­čia­die­nį pir­mi­nin­kas dar ne­bus per­rink­tas. Pa­sak jo, po­sė­dy­je ne­bus G. Pur­va­nec­kie­nės, to­dėl grei­čiau­siai siū­ly­mas rink­ti nau­ją va­do­vą bus nu­kel­tas ki­tai sa­vai­tei.