„Tvarka ir teisingumas“ pirmininku tapo R. Žemaitaitis
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­ku šeš­ta­die­nį iš­rink­tas lai­ki­na­sis par­ti­jos va­do­vas par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Už R.Že­mai­tai­tį per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 463 su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tai, iš­duo­ti bu­vo 479 biu­le­te­niai.

„Vi­sų pra­šau ir kvie­čiu kar­tu telk­tis bend­ram dar­bui. Skir­tin­gų nuo­mo­nių bu­vi­mas yra svei­ko or­ga­niz­mo fak­tas (...). Ačiū, kad pa­si­ti­kė­jo­te ma­ni­mi“, – pa­aiš­kė­jus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tams sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais kong­re­se iš­rink­ti par­la­men­ta­rai Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius ir Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, Ši­lu­tės me­ras Vy­tau­tas Lau­ri­nai­tis, Kal­va­ri­jų me­ras Vin­cas Pli­kai­tis, par­ti­jos Prie­nų sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lo­re­ta Ja­ki­ne­vi­čie­nė, ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ge­di­mi­nas Onai­tis, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Do­na­tas Lau­ri­na­vi­čius, par­ti­jos Ro­kiš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Vi­li­mas, lai­ki­na­sis ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

„Ma­nau, kad at­ėjo lai­kas pa­si­keis­ti, ma­nau, kad at­ėjo lai­kas pa­žiū­rė­ti ki­tu kam­pu (...) Tai yra ta ko­man­da, tai yra tie žmo­nės, ku­rie ga­li mums pa­dė­ti. Tai yra ma­žy­tė pra­džia į struk­tū­ri­nę re­for­mą, ku­rią aš pla­nuo­ju“, – pri­sta­ty­da­mas kan­di­da­tus į pa­va­duo­to­jus sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

Pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas K.Bart­ke­vi­čius.

Kong­re­se bu­vęs „tvar­kie­čių“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ka­sas tai pat pa­tvir­tin­tas pir­muo­ju nu­me­riu 2019 me­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų są­ra­še.

Il­ga­me­tis par­ti­jos va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras R.Pa­ksas iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kų at­sis­ta­ty­di­no spa­lį po Sei­mo rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro. „Tvar­kie­čiams“ vos pa­vy­ko įveik­ti rin­ki­mų bar­je­rą, jie su­rin­ko 5,33 proc. bal­sų. Su vien­man­da­tė­se iš­rink­tais „tvar­kie­čiais“ par­ti­ja šiuo me­tu Sei­me tu­ri 8 at­sto­vus.