„Tvarka ir teisingumas“ neplanuoja jungtis su kitomis partijomis
Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ne­ke­ti­na jung­tis su Dar­bo par­ti­ja, sa­ko lai­ki­na­sis šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„Dėl jun­gi­mo­si ti­krai pa­nei­giu bet ko­kias kal­bas. Gal kas nors ir no­rė­tų, kad taip bū­tų, šiuo me­tu ti­krai ne­ma­tau to­kios ga­li­my­bės“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė jis.

R.Že­mai­tai­tis pa­tvir­ti­no ke­ti­nąs kan­di­da­tuo­ti į nuo­la­ti­nius par­ti­jos ly­de­rius. Jis tei­gė, kad jo po­zi­ci­jas su­stip­ri­no Pie­tų Že­mai­ti­jos apy­gar­do­je gau­ti 66,25 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Nors „vals­tie­čių“ ly­de­riai ka­te­go­riš­kai par­eiš­kė ne­ga­lin­tys dirb­ti su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, R.Že­mai­tai­tis ne­at­me­tė ga­li­my­bės šia­me Sei­me iš­lik­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Dėl „vals­tie­čių“, aš to­kios po­zi­ci­jos ne­gir­džiu jau pa­sta­rą­sias tris sa­vai­tes, Sau­lius Skver­ne­lis ir­gi pa­sa­kė, kad ga­li ei­ti su vi­so­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis – ly­giai taip pat, kiek tu­riu in­for­ma­ci­jos, aš ma­nau, kad dar rei­kė­tų šiek tiek pa­lauk­ti“, – kal­bė­jo R.Že­mai­tai­tis.

„Ne­ži­nau, ko­dėl sa­ko­te opo­zi­ci­ja, ga­li bū­ti ir val­dan­čio­ji – nie­kas ne­ži­no, nes tie ket­ve­ri me­tai yra la­bai ban­guo­jan­tys“, – į klau­si­mą apie dar­bą opo­zi­ci­jo­je per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją svarts­tė lai­ki­na­sis par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

„Jei­gu ne­ma­to (mū­sų koa­li­ci­jo­je – BNS), ką da­ry­si, teks dirb­ti opo­zi­ci­jo­je. Aš prob­le­mos ta­me ne­ma­tau vi­siš­kai. Bet yra lai­kas, ka­da kar­tais nuo­mo­nės ir po­zi­ci­jos kei­čia­si“, – pri­dū­rė jis.

R.Že­mai­tai­čio tei­gi­mu, ne­ta­pu­si val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos da­li­mi, par­ti­ja bū­tų lin­ku­si pa­lai­ky­ti jų po­žiū­riu tei­sin­gus spren­di­mus, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar bus val­dan­tie­ji, ar opo­zi­ci­ja.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Sei­mo rin­ki­muo­se pel­nė de­vy­nis man­da­tus.