„Tvarka ir teisingumas“ įtariama prekyba poveikiu ir pinigų plovimu
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) val­dan­čia­jai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mo. 

Įta­ri­mai po­li­ti­nei par­ti­jai, kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, pa­teik­ti at­lie­kant 2014 m. pa­bai­go­je pra­dė­tą di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

„Į­ta­ri­mus po­li­ti­nei par­ti­jai, kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, STT par­ei­gū­nai pa­tei­kė at­lie­kant 2014 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. At­lie­kant ty­ri­mą su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, lei­džian­čių įtar­ti, kad nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo vyk­do­mos sie­kiant ne­tei­sė­tos nau­dos par­ti­jai“, – tre­čia­die­nį pra­ne­šė STT.

Kaip nu­ro­do­ma STT pra­ne­ši­me, pa­tei­kus įta­ri­mą šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­ta tai­ky­ti jo­kių lai­ki­nų­jų pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių, ri­bo­jan­čių po­li­ti­nės par­ti­jos, kaip ju­ri­di­nio as­mens, veik­lą.

Įta­ria­ma, kad iš vi­so už pa­ža­dus ir su­si­ta­ri­mus dėl po­vei­kio, vyk­dant skir­tin­gus vie­šuo­sius pir­ki­mus, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nau­dai pri­im­ta di­des­nė nei 1,3 mln. li­tų (apie 377 tūkst. eu­rų) ky­šių su­ma.

Pa­tei­kus įta­ri­mus šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­ta tai­ky­ti jo­kių lai­ki­nų­jų pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių, ri­bo­jan­čių po­li­ti­nės par­ti­jos, kaip ju­ri­di­nio as­mens, veik­lą.

Ju­ri­di­niam as­me­niui už pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da, ju­ri­di­nio as­mens veik­los ap­ri­bo­ji­mas ar­ba ju­ri­di­nio as­mens lik­vi­da­vi­mas.

Mi­ni­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ki­lus įta­ri­mų, jog pri­va­čios bend­ro­vės pa­den­gė da­lį 147 000 li­tų (be­veik 43 tūkst. eu­rų) ver­tės par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ re­mia­mo ren­gi­nio „Pirk dramb­lį“ są­nau­dų. Anot STT, taip bu­vo sie­kia­ma, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jai, ku­riems tu­rė­jo įta­kos ši par­ti­ja, vyk­dy­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus veik­tų su­in­te­re­suo­tų bend­ro­vių nau­dai.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad Sei­mo na­rys Ri­mas An­ta­nas Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį. Mi­nė­ta „tvar­kie­čių“ tri­ju­lė, veik­da­mi gru­pė­je, bu­vo pa­sis­kirs­tę vaid­me­ni­mis – R.A.Ru­čys jai va­do­va­vo ir koor­di­na­vo veiks­mus, o tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras A.Juo­ce­vi­čius (da­bar mi­ręs) ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas E.Rais­tens­kis vyk­dė nu­ro­dy­mus.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, „tvar­kie­čių“ nu­ro­dy­mu už tiks­liai ne­nus­ta­ty­tą, bet ne ma­žes­nį kaip 9,5 tūkst. eu­rų ky­šį da­ry­ta įta­ka Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jams, kad jie or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus dis­kri­mi­nuo­tų ki­tus da­ly­vius ir ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas įstai­gas. Mai­nais už tai pro­diu­se­ris tu­rė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ren­gi­nį „ Pirk dramb­lį“, ku­ris, tei­sė­sau­gos tei­gi­mu, bu­vo skir­tas po­pu­lia­rin­ti par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą.

Pra­dė­jus šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­mą, STT tei­gia, jog bu­vo su­rink­ta duo­me­nų ir apie ki­tas ga­li­mai pa­da­ry­tas su­nkes­nes ir di­des­nio mas­to nu­si­kals­ta­mas vei­kas: su­si­ta­ri­mą ir ga­li­mai ne­tei­sė­tą įta­ką Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai 2013–2014 me­tais or­ga­ni­zuo­jant dau­giau kaip 27 mln. li­tų (dau­giau nei 7,8 mln. eu­rų) ver­tės vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są, 9 mln. li­tų (dau­giau kaip 2,6 mln. eu­rų) ver­tės vie­šuo­sius pir­ki­mus vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je „Re­gi­tra“ ir pir­ki­mą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je. At­lie­kant ty­ri­mą pa­ti­krin­tos ir įta­ri­mų su­kė­lu­sios vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ or­ga­ni­zuo­tų ir vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų ap­lin­ky­bės.

„Ti­riant pa­mi­nė­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, lei­džian­čių įtar­ti, kad sie­kiant le­ga­li­zuo­ti nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­tas lė­šas taip pat bu­vo su­da­ro­mi su­si­ju­sių bend­ro­vių ap­si­mes­ti­niai san­do­riai“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Ty­ri­mo me­tu 12 as­me­nų apk­laus­ti kaip įta­ria­mie­ji dėl skir­tin­gų nu­si­kals­ta­mos veik­los epi­zo­dų, iš jų sep­ty­ni yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar jiems pri­ly­gin­ti as­me­nys. Vie­šai ži­no­ma, kad šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti Sei­mo na­riui Ri­mui An­ta­nui Ru­čiui, bu­vu­siems vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jams Er­vi­nui Rais­tens­kiui, Kęs­tu­čiui Ka­sa­kai­čiui, bu­vu­siam vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ di­rek­to­riui Ri­čar­dui Bra­žė­nui, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Elek­tro­ni­nės val­džios po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jui Rim­vy­dui Jan­čiaus­kui, mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Jo­nui Ūsui, bend­ro­vės „NT Ser­vi­ce“ va­do­vui Pei­sa­chui Ka­čer­gins­kiui, vers­li­nin­kams Ro­lan­dui Skais­gi­riui, Jus­ti­nui Gar­liaus­kui. Dau­giau įta­ria­mų­jų vie­šai ne­ži­no­ma. Įta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti ir bu­vu­siam vi­ce­mi­nis­trui Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui, ta­čiau jis mi­rė.

Įta­ria­mie­ji sa­vo kal­tę ne­igia. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vai sa­ko, kad ši by­la – po­li­ti­nė.

Ty­ri­mas tę­sia­mas. At­siž­velg­da­mi į at­lie­ka­mo ty­ri­mo su­dė­tin­gu­mą ir mas­tą, jį kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.

Tai an­tras at­ve­jis, kai tei­sė­sau­ga įta­ri­mus par­eiš­kia par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui. 2006 me­tais, pro­ku­ro­rams ti­riant „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą Dar­bo par­ti­ja kal­tin­ta per ke­le­rius me­tus ga­lė­ju­si ne­aps­kai­ty­ti dau­giau nei 24 mln. li­tų (apie 7 mln. eu­rų) pa­ja­mų ir 23 mln. li­tų (apie 6,7 mln. eu­rų) iš­lai­dų.

Ta­čiau 2013 me­tais, nu­tei­sus ke­lis „dar­bie­čius“, Dar­bo par­ti­jos at­žvil­giu bau­džia­mo­ji by­la bu­vo nu­trauk­ta. Teis­mas to­kį spren­di­mą mo­ty­va­vo įvy­ku­sia par­ti­jos reor­ga­ni­za­ci­ja, kuo­met su­si­jun­gu­si su duk­te­ri­ne Lei­bo­ris­tų par­ti­ja Dar­bo par­ti­ja su­si­kū­rė kaip nau­jas ju­ri­di­nis as­muo. Va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la šiuo me­tu baig­ta nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me, ver­dik­tas bus skel­bia­mas ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­ną.

Po­li­ti­nė par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ to­kiu pa­va­di­ni­mu vei­kia nuo 2006 me­tų. Iki 2002 ji va­di­no­si Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­ja. Pa­sta­ro­ji su­si­kū­rė su­ski­lus Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­gai.

L.Grau­ži­nie­nė ra­gi­na pa­lauk­ti teis­mo sprendimo

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­eikš­ti įta­ri­mai „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jai ne­pa­veiks dar­bo koa­li­ci­jo­je, kol par­ti­jos kal­tu­mo ne­įro­dys teis­mas.

„Tei­si­nė­je vals­ty­bė­je yra la­bai aiš­ku: ne­kal­tas tol, kol nė­ra pri­im­tas teis­mo spren­di­mas, ku­ris įsi­ga­lio­ja, tai ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja vi­sa­da tu­ri bū­ti. To­dėl šian­dien ne­siim­siu ver­tin­ti – pa­lauk­si­me pro­ce­so pa­bai­gos, teis­mų spren­di­mų. Ne­ga­li­me nu­teis­ti ar žmo­gaus, ar pri­im­ti spren­di­mus dėl ju­ri­di­nio vie­ne­to tol, kol nė­ra įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo spren­di­mo – apie tai kal­ba pa­grin­di­nis mū­sų ša­lies do­ku­men­tas“, – BNS sa­kė L.Grau­ži­nie­nė, pa­klaus­ta, ar ma­to bend­rą dar­bą koa­li­ci­jo­je su „tvar­kie­čiais“.

Ji sa­kė pa­si­ti­kin­ti tei­sė­sau­gos dar­bu, ta­čiau įžvel­gė „tam ti­krų pa­na­šu­mų“ ir su Dar­bo par­ti­jos by­la – jai, kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, taip pat bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai.

„Tam ti­krų žings­nių ar pa­na­šu­mų šiek tiek ga­li­me įžvelg­ti, bet ne­tu­riu ga­li­my­bės ko­men­tuo­ti tu­ri­nio, nes jo ti­krai ne­ži­nau (...) To­dėl tu­riu bū­ti lin­ku­si pa­si­ti­kė­ti są­ži­nin­gu­mu struk­tū­rų, ku­rioms vals­ty­bė­je yra pa­ves­tas tas dar­bas, ku­rie yra pri­sie­kę tar­nau­ti vals­ty­bei ir gin­ti įsta­ty­mus“, – sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

V.Ma­zu­ro­nis: tai pa­vo­jin­ga tendencija

Tei­sė­sau­gos ki­ši­ma­sis į po­li­ti­nius pro­ce­sus yra pa­vo­jin­ga ten­den­ci­ja de­mo­kra­ti­jai, sa­ko bu­vęs „tvar­kie­tis“, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, ko­men­tuo­da­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­tus įta­ri­mus „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ dėl pi­ni­gų plo­vi­mo ir pre­ky­ba po­vei­kiu.

„Man at­ro­do keis­tas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ki­ši­ma­sis į po­li­ti­nius pro­ce­sus. Ma­nau, kad tai yra pa­vo­jin­gos ten­den­ci­jos de­mo­kra­ti­jai, ga­lin­čios su­kur­ti pa­vo­jin­gų pre­ce­den­tų“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Jis tei­gė, jog „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kal­tės nė­ra įro­dęs teis­mas, to­dėl ir kliū­čių šiai par­ti­jai to­liau bū­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je nė­ra.

„Su vi­sa pa­gar­ba pro­ku­ro­rams ar ki­toms tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, kal­tu­mo ar ne­kal­tu­mo klau­si­mą spren­džia teis­mai. Tai, kad pro­ku­ro­rams at­ro­do vie­naip ar ki­taip, ne­reiš­kia, kad taip yra“, – kal­bė­jo „dar­bie­čių“ ly­de­ris.

V.Ma­zu­ro­nis pri­dū­rė, kad įta­ri­mai po­li­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms jam aps­kri­tai ke­lia „di­de­lį ne­ri­mą“.

Dar­bo par­ti­jai, ku­riai nuo pa­va­sa­rio va­do­vau­ja V.Ma­zu­ro­nis, taip pat anks­čiau bu­vo pa­teik­ti įta­ri­mai, ti­riant „juo­dą­ją bu­hal­te­ri­ją“ to­je par­ti­jo­je.

„Jei­gu šiuo at­ve­ju kaž­kas da­rė kaž­ko­kius veiks­mus, ku­rie ga­li­mai bu­vo ne­tei­sė­ti, tam kaž­kam už kaž­ko­kius kon­kre­čius veiks­mus tu­rė­tų bū­ti par­eikš­ti kon­kre­tūs įta­ri­mai, – sa­kė po­li­ti­kas. – Kam prie to lip­dy­ti par­ti­ją, kaip lais­va­no­riš­kai su­si­jun­gu­sių ke­lio­li­kos tūks­tan­čių žmo­nių są­jun­gą?“.

P.Gra­žu­lis: ki­to­se par­ti­jo­se pa­žei­di­mų yra daugiau

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ vi­ce­pir­mi­nin­kas, Sei­mo frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis pri­pa­žįs­ta, kad par­ti­jos fi­nan­suo­se ga­lė­jo bū­ti pa­žei­di­mų, bet ki­to­se par­ti­jo­se jų sa­ko esant de­šimt kar­tų dau­giau, ir jos ne­lie­čia­mos.

„Par­ti­jai par­eikš­ti įta­ri­mai, tai jo­kia nau­jie­na, pri­va­čiuo­se po­kal­biuo­se se­niai sklan­dė tarp Sei­mo na­rių, kad bus par­eikš­ti įta­ri­mai. Kiek ta­me yra po­li­ti­ka­vi­mo, su­nku pa­sa­ky­ti, bet, ma­no ma­ny­mu, ypač stam­bio­se par­ti­jo­se, ku­rios iš­lei­džia la­bai daug rin­ki­mams, ten, ma­nau, skaid­ru­mo daug ma­žiau. Bet vie­nos lie­čia­mos, ki­tos ne­lie­čia­mos, pieš vie­nas pra­de­da­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, prieš ki­tas par­ti­jas – ne­pra­de­da­mi“,– BNS tre­čia­die­nį sa­kė P.Gra­žu­lis.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas taip pat sa­kė ne­sąs ge­rai in­for­muo­tas apie par­ti­jos fi­nan­sus, bet su­ti­ko – ga­lė­jo gal­būt bū­ti ir ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų.

„Ma­no ma­ny­mu, ka­dan­gi aš ti­krai ne­ži­nau fi­nan­sų, iš kur jie gau­na­mi ir kaip gau­na­mi, bet kad ti­krai ga­lė­jo bū­ti tų ne­sklan­du­mų, ga­lė­jo gal­būt bū­ti ir ko­rup­ci­jos, ne­at­me­tu. Bet taip pat pri­me­nu, kad ki­to­se par­ti­jo­se de­šimt kar­tų to dau­giau, ypač to­se, ku­rios de­šimt kar­tų dau­giau iš­lei­džia rin­ki­mams“, – kal­bė­jo „tvar­kie­tis“.

A.Sy­sas: dar­bas koa­li­ci­jo­je ir tei­sė­sau­gos įta­ri­mai tu­ri bū­ti at­skir­ti

Sei­mo ir val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas sa­ko, kad įta­ri­mai „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ yra tei­sė­sau­gos ob­jek­tas ir tai ne­tu­rė­tų pa­veik­ti bend­ro koa­li­ci­jos dar­bo Vy­riau­sy­bė­je ir Sei­me.

„Aš ma­nau, kad mes ma­to­me to­les­nį sklan­dų dar­bą. Aiš­ku, yra pa­pil­do­mos prob­le­mos. Mes nuo pat koa­li­ci­jos pra­džios, kai bu­vo su „Dar­bo par­ti­ja“ daug prob­le­mų, aiš­kiai pa­sa­kė­me, at­skir­ki­me: yra da­ly­kai, ku­rių mes ne­to­le­ruo­ja­me ir tai pri­nci­pin­gai spren­džia tei­sin­gu­mo sis­te­ma ir yra dar­bas Lie­tu­vai Vy­riau­sy­bė­je ir par­la­men­te. Ly­giai to­kios pa­čios po­zi­ci­jos lai­ko­mės ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos at­žvil­giu“, – BNS sa­kė A.Sy­sas.

„Y­ra ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, kol ne­nu­teis­ti, jie – įta­ria­mie­ji, o Lie­tu­vo­je, tur­būt, vi­si įta­ria­mie­ji“, – juo­kais sa­kė jis.

Jis ste­bė­jo­si, kad įta­ri­mai par­eikš­ti bū­tent da­bar, nors iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas prieš me­tus.

„Vi­sa­dos kaž­ko­dėl prieš Ka­lė­das, prieš Nau­jus me­tus (par­eiš­kia­mi įta­ri­mai), nors ty­rė me­tus. Ga­lė­jo par­eikš­ti po Nau­jų­jų, sau­sio 4-ąją, bet par­eiš­kė gruo­džio 30-ąją. Ką pa­da­ry­si“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

R. Pa­ksas: tai nerimta

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas įta­ri­mus par­ti­jai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mu sie­ja su pra­ei­tą sa­vai­tę pri­im­tu Sei­mo nu­ta­ri­mu dėl ga­li­my­bės po­li­ti­niu spren­di­mu jį rea­bi­li­tuo­ti.

„Aš vi­sai ne­se­niai do­va­nų ga­vau prieš ke­lias die­nas, (…) tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso pi­lie­ti­nių ir po­li­ti­nių tei­sių at­sta­ty­mo. Ir reak­ci­jos il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė R. Pa­ksas.

Jis tei­gė, kad įta­ri­mai par­ti­jai yra „ne­rim­ti“, ta­čiau no­ri su jais su­si­pa­žin­ti iš­sa­miau.

„Kai jie bus pa­dė­ti ant ma­no dar­bo sta­lo ir kai ša­lia bus pa­dė­tos tei­si­nės iš­va­dos, ad­vo­ka­tų iš­va­dos, aš tik ta­da ga­lė­siu pa­sa­ky­ti, ar jie rim­ti, ar ne­rim­ti. (...) Man as­me­niš­kai at­ro­do, kad jie yra ne­rim­ti“, – kal­bė­jo „tvar­kie­čių“ ly­de­ris.

Jis ko­men­ta­vo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nų tre­čia­die­nį „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ par­eikš­tus įta­ri­mus pi­ni­gų plo­vi­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu. Tai an­tras at­ve­jis, kai tei­sė­sau­ga įta­ri­mus par­eiš­kia par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui. 2006 me­tais, pro­ku­ro­rams ti­riant „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą Dar­bo par­ti­ja kal­tin­ta per ke­le­rius me­tus ga­lė­ju­si ne­aps­kai­ty­ti dau­giau nei 24 mln. li­tų (apie 7 mln. eu­rų) pa­ja­mų ir 23 mln. li­tų (apie 6,7 mln. eu­rų) iš­lai­dų.

Ta­čiau 2013 me­tais, nu­tei­sus ke­lis „dar­bie­čius“, Dar­bo par­ti­jos at­žvil­giu bau­džia­mo­ji by­la bu­vo nu­trauk­ta. Teis­mas to­kį spren­di­mą mo­ty­va­vo įvy­ku­sia par­ti­jos reor­ga­ni­za­ci­ja, kuo­met su­si­jun­gu­si su duk­te­ri­ne Lei­bo­ris­tų par­ti­ja Dar­bo par­ti­ja su­si­kū­rė kaip nau­jas ju­ri­di­nis as­muo. Va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la šiuo me­tu baig­ta nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me, ver­dik­tas bus skel­bia­mas ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­ną.

Tuo me­tu R.Pa­ksas sa­kė ne­ke­ti­nan­tis dėl įta­ri­mų reor­ga­ni­zuo­ti va­do­vau­ja­mos par­ti­jos ar im­tis ki­to­kių veiks­mų, sie­kiant veng­ti ne­pa­lan­kių teis­mo spren­di­mų.

„Ma­no nuo­sta­ta yra la­bai pa­pras­ta, kaip akro­ba­ti­nio skrai­dy­mo la­kū­no: bė­ga, kas kal­tas“, – kal­bė­jo R.Pa­ksas.

Jis tei­gė, kad tei­sė­sau­gos įta­ri­mai tiek „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“, tiek anks­čiau Dar­bo par­ti­jai yra „po­li­ti­nis ke­lias“ šias par­ti­jas pa­ša­lin­ti iš vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo ir įtvir­tin­ti dvi­par­ti­nę po­li­ti­nę sis­te­mą Lie­tu­vo­je, ku­rio­je da­ly­vau­tų kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mo­kra­tai.