„Tvakiečiai“ svarstys, ar likti valdančiojoje koalicijoje
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas tre­čia­die­nį svars­tys siū­ly­mą trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Toks siū­ly­mas yra, jis ma­no pa­teik­tas, bet jis ti­krai ne­bus pri­im­tas šian­dien, nes to­kius spren­di­mus pri­ima ta­ry­ba, o ta­ry­ba bus tik po sa­vai­tės“, - BNS tre­čia­die­nį sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis.

Pa­sak jo, par­ti­jai šiuo me­tu ge­riau bū­ti opo­zi­ci­jo­je, jis taip pat sa­kė pa­si­gen­dan­tis dis­ku­si­jų koa­li­ci­jo­je.

„Ma­ty­da­mas rin­ki­mų re­zul­ta­tus, vi­sas ten­den­ci­jas, tu­riu pa­grin­do ma­ny­ti, kad mums opo­zi­ci­jo­je šian­dien bū­tų ge­riau. Spren­di­mai (val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je - BNS) daž­nai bū­na pri­im­ti, o mes tik pa­sta­ty­ti prieš fak­tą, ar eu­ro įve­di­mas, dau­giau da­ly­kų“, - sa­kė K.Koms­kis.

Ne­ma­to pagrindo

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas tei­gia ne­ma­tan­tis pa­grin­do kel­ti klau­si­mą dėl iš­ėji­mo iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Ne­ma­tau pa­grin­do kel­ti klau­si­mą“, - tre­čia­die­nį BNS prieš par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dį sa­kė R.Pa­ksas.

„Dar­bot­var­kė­je to­kio klau­si­mo nė­ra“, - pri­dū­rė jis.

Pa­sak R.Pa­kso, „tvar­kie­čiai“ svars­tys sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

„Pag­rin­di­nis klau­si­mas yra ko­dėl to­kie pra­sti rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir ką da­ry­ti, kad 2016 me­tais jie bū­tų ge­ri. Yra daug emo­ci­jų, yra daug įtam­pų, daug ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, gal­būt yra vi­ta­mi­nų sty­gius pa­va­sa­rį, gal­būt per ai­tri sau­lė, ne vi­si pa­ten­kin­ti. Pa­siš­ne­kė­ji­mai, ap­si­žo­džia­vi­mai vyks­ta, bet rim­ti po­li­ti­kai rim­tai dir­ba sa­vo dar­bą“, - kal­bė­jo par­ti­jos va­do­vas.

Nė­ra skirtumo

„Tvar­kie­čių“ frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis BNS sa­kė ne­ma­tąs di­de­lio skir­tu­mo - bū­ti opo­zi­ci­jo­je ar val­džio­je.

„Koks man skir­tu­mas - opo­zi­ci­jo­je ar val­dan­čio­je dau­gu­mo­je bū­ti“, - sa­kė jis, pa­klaus­tas, kiek rim­ti ke­ti­ni­mai trauk­tis iš koa­li­ci­jos.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ iš­kel­tas klau­si­mas dėl li­ki­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je yra ban­dy­mas da­ry­ti so­cial­de­mo­kra­tams spau­di­mą prieš bal­sa­vi­mą dėl „tvar­kie­čio“ Ri­mo An­ta­no Ru­čio ne­lie­čia­my­bės, ma­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„Čia ban­do­ma da­ry­ti mums spau­di­mą prieš klau­si­mą dėl ne­lie­čia­my­bės, mes tai pui­kiai su­pran­ta­me, bet­ne­tai­ko­me ki­tų kri­te­ri­jų - vi­sais at­ve­jais, ko­kie bu­vo Sei­me, mes vi­sa­da bal­suo­da­vo­me, kad tei­sė­sau­ga tu­ri tei­sę at­lik­ti sa­vo veiks­mus, o mes ši­to pro­ce­so ne­po­li­ti­zuo­ja­me“, - sa­kė G.Kir­ki­las.

„Tvar­kie­čiai“ da­ro mums spau­di­mą, žiū­ri, kie­no ne­rvai iš­lai­kys, bet mes ne­kei­si­me spren­di­mo. Aš ma­nau, kad tai pa­grin­di­nis jų mo­ty­vas“, - sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas, abe­jo­da­mas, ar „tvar­kie­čių“ par­eiš­ki­mai at­ei­ty­je ga­lė­tų virs­ti veiks­mais.

Val­dan­čią­ją cen­tro kai­rės koa­li­ci­ją su­da­ro So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Dar­bo par­ti­ja bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Ji par­la­men­te tu­ri 78 vie­tas. Iš jų „tvar­kie­čiams“ pri­klau­so 11. Per­nai rugp­jū­tį iš koa­li­ci­jos pa­si­trau­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja.