„Transparency International“: skaidriausia – Alytaus raj. savivaldybė
Aly­taus (78 ba­lai iš 100 ga­li­mų), Ša­kių (74 ba­lai) ir Plun­gės (74 ba­lai) ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės ge­riau­siai at­sis­kai­to už sa­vo veik­lą, ro­do „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus sa­vi­val­dy­bių skaid­ru­mo ty­ri­mas.

Pra­sčiau­siai at­sis­kai­to Skuo­do (37 ba­lai), Ro­kiš­kio (36 ba­lai) ir Pa­sva­lio (33 ba­lai) ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės. Vi­sos sa­vi­val­dy­bės ma­žiau­siai in­for­ma­ci­jos at­sklei­džia apie po­li­ti­kų ir tar­nau­to­jų in­te­re­sus, lo­bis­tų da­ro­mą įta­ką ir ga­li­my­bes gy­ven­to­jams įsi­trauk­ti į spren­di­mų pri­ėmi­mą.

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad nė vie­na sa­vi­val­dy­bė ne­skel­bia apie su­si­ti­ki­mus su in­te­re­sų gru­pė­mis, iš jų gau­tus pa­siū­ly­mus ir to­les­nius sa­vi­val­dy­bių spren­di­mus. Po­li­ti­kų ir ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vų vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas vie­ši­na tik Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė, dar aš­tuo­nios sa­vi­val­dy­bės šią in­for­ma­ci­ją skel­bia ne apie vi­sus as­me­nis. Kas ket­vir­ta sa­vi­val­dy­bė vie­ši­na, ko­kias do­va­nas ga­li pri­im­ti jos dar­buo­to­jai, o ko­kių ne, kas penk­ta – kaip gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti spren­di­mų pri­ėmi­me.

Ty­ri­me ver­tin­ta, kiek in­for­ma­ci­jos sa­vi­val­dy­bės tei­kia apie sa­vo dar­buo­to­jus, ta­ry­bos veik­lą, an­ti­ko­rup­ci­nes prie­mo­nes, sa­vi­val­dy­bių įmo­nes ir bend­ro­ves, me­ti­nius biu­dže­tus, vie­šuo­sius pir­ki­mus ir gy­ven­to­jų ga­li­my­bes da­ly­vau­ti spren­di­mų pri­ėmi­me.

Iš­sa­miau­siai apie sa­vo dar­buo­to­jus, jų kon­tak­ti­nę in­for­ma­ci­ją ir par­ei­gas in­for­muo­ja Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė (100 ba­lų), apie vyk­do­mą an­ti­ko­rup­ci­nę veik­lą – Plun­gės raj. sa­vi­val­dy­bė (86 ba­lai), apie sa­vi­val­dy­bių įmo­nes, įstai­gas, bend­ro­ves ir jų val­dy­bų su­dė­tis - Tau­ra­gės raj. sa­vi­val­dy­bė (100 ba­lų).

Apie sa­vi­val­dy­bės me­ti­nį biu­dže­tą ir sko­lą ge­riau­siai at­sis­kai­to Ma­žei­kių raj., Ša­kių raj. ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės (po 100 ba­lų), apie vie­šuo­sius pir­ki­mus – Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė (94 ba­lai), apie ga­li­my­bes gy­ven­to­jams da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės veik­lo­je – Aly­taus raj. sa­vi­val­dy­bė (83 ba­lai). In­di­vi­dua­lius po­li­ti­kų bal­sa­vi­mus bei po­sė­džių me­tu svars­ty­tus klau­si­mus skel­bia pu­sė sa­vi­val­dy­bių.

„Šis ty­ri­mas su­tei­kia sa­vi­val­dy­bėms pui­kią ga­li­my­bę su­pras­ti, kaip jos ga­li veik­ti skaid­riau ir kaip jų skaid­ru­mas at­ro­do pa­ly­gi­nus su ki­tais. At­vi­res­nis sa­vi­val­dos vei­ki­mas yra bū­ti­na są­ly­ga sie­kiant su­si­do­ro­ti su ko­rup­ci­ja – o sa­vi­val­dy­bės šiuo me­tu, de­ja, yra vie­nos ko­rum­puo­čiau­sių įstai­gų Lie­tu­vo­je“, - sa­kė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Ty­ri­mas ver­ti­no, ar sa­vi­val­dy­bės skel­bia ne tik pri­va­lo­mą vie­šin­ti, bet ir pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją apie sa­vo veik­lą. At­li­kus in­ter­ne­to sve­tai­nių ana­li­zę re­zul­ta­tai bu­vo siun­čia­mi vi­soms sa­vi­val­dy­bėms, joms su­da­ry­ta ga­li­my­bė pra­dė­ti vie­šin­ti trūks­ta­mą in­for­ma­ci­ją ir taip pa­ko­re­guo­ti sa­vo įver­ti­ni­mą.

Šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo 12 sa­vi­val­dy­bių.

Ver­ti­ni­mo me­to­do­lo­gi­ja kur­ta pa­gal „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Por­tu­ga­li­jos ir Slo­va­ki­jos sky­rių sa­vi­val­dos skaid­ru­mo ty­ri­mus.

Ini­cia­ty­vą re­mia Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) Prog­ra­ma.