„The Economist“: Maskva ėmėsi nebeegzistuojančios šalies „dezertyrų“
Ne­rims­tant dip­lo­ma­ti­niam ka­rui tarp Ru­si­jos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių, Mask­va už­si­mo­jo nu­baus­ti tuos, ku­rie, Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, at­si­sa­kė tar­nau­ti So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nė­je. „The Eco­no­mist“ ra­šo, kad nie­kas Vil­niu­je ne­abe­jo­ja, jog šio klau­si­mo kė­li­mo lai­kas su­si­jęs su tarp­tau­ti­ne pa­dė­ti­mi.

45-erių me­tų kal­bin­tas lie­tu­vis vai­ruo­to­jas To­mas (var­das pa­keis­tas) pla­na­vo sa­vo du­kroms par­ody­ti Bal­ta­ru­si­jos vie­tas, ku­rio­se pats, kaip so­vie­tų ar­mi­jos ka­rys, tar­na­vo jau­nys­tė­je. Vy­ras – vie­nas iš dau­giau nei 1,5 tūkst. lie­tu­vių, griū­nant So­vie­tų Są­jun­gai at­si­sa­kiu­sių pri­va­lo­mos tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je. O da­bar Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja įspė­ja jį ne­ke­liau­ti į Ru­si­ją ar į ki­tas ša­lis, ku­rios ne­prik­lau­so Eu­ro­pos Są­jun­gai ar NA­TO.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra tei­gia, kad Ru­si­ja tei­kia tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus dėl „de­zer­ty­rų“, ta­čiau šie nė­ra pa­ten­ki­na­mi. Ta­čiau Lie­tu­vos par­ei­gū­nai su­ne­ri­mę – ki­tos ša­lys ga­li pa­dė­ti Mask­vai, to­dėl šiems žmo­nės yra pa­ta­ria­ma lik­ti gim­to­jo­je ša­ly­je.

Sau­sio 13-ąją Lie­tu­va mi­ni 1991-ųjų krau­ju ap­lais­ty­tą su­si­dū­ri­mą prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to tarp ne­prik­lau­so­my­bės sie­kian­čių de­mons­tran­tų ir so­vie­tų ka­rių – įvy­kį, ta­pu­sį iko­na ša­lies is­to­ri­jo­je. Šiuo me­tu san­ty­kiai tarp Mask­vos ir šios vie­nos iš Bal­ti­jos vals­ty­bių – kaip nie­ka­da įtemp­ti: Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­se­niai Ru­si­ją pa­va­di­no „te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be“, o anks­čiau Krem­lius pa­gra­si­no nu­teis­ti so­vie­tų ar­mi­jos „de­zer­ty­rus“. Ir tai tik ke­li dip­lo­ma­ti­nio ka­ro, vyks­tan­čio tarp Mask­vos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių, pa­vyz­džiai.

Lie­tu­va ne­prik­lau­so­my­bę nuo So­vie­tų Są­jun­gos at­ga­vo 1990 m. ko­vo 11-ąją. Ki­tą die­ną nau­ja ša­lies val­džia Vil­niu­je at­lei­do vy­rus nuo pri­va­lo­mos ka­ri­nės tar­ny­bos so­vie­tų ar­mi­jo­je. Dar po dvie­jų die­nų To­mas (ku­rio mo­ti­na bu­vo iš­trem­ta į Si­bi­rą, kai dar bu­vo ma­ža) pa­bė­go iš sa­vo da­li­nio Bal­ta­ru­si­jo­je, su­dras­kė so­vie­ti­nę uni­for­mą ir pa­sis­lė­pė.

„Bu­vo­me to­kie lai­min­gi: pa­ga­liau bū­si­me Lie­tu­vo­je, ne So­vie­tų Są­jun­go­je“, – ru­siš­kai lei­di­niui „The Eco­no­mist“ pa­sa­ko­ja To­mas.

Kai ku­rie lie­tu­viai, ku­rie pa­bė­go iš da­li­nių, ieš­ko­jo prie­globs­čio psi­chia­tri­nė­je li­go­ni­nė­je Vil­niaus pa­kraš­ty­je. Jie bu­vo ste­bi­mi Rau­do­no­jo Kry­žiaus ir už­sie­nio re­por­te­rių. Ta­čiau so­vie­tų de­san­ti­nin­kai ten įsi­ver­žė ko­vo 27-ąją ir pa­skui sa­ve pa­li­ko krau­jo žy­mes.

Man­tas (var­das pa­keis­tas), da­bar sos­ti­nė­je dir­ban­tis tak­si vai­ruo­to­ju, pa­sa­ko­ja, kad jis bu­vo vie­nas iš ke­lių de­šim­čių, ku­rie tą nak­tį „kaip triu­šiai“ bė­go į nak­tį nuo ru­sų. Tie, ku­rie li­ko vi­du­je, bu­vo žiau­riai su­muš­ti, kai ku­rie jų vė­liau bu­vo iš­siųs­ti į Ma­ga­da­ną – Ru­si­jos To­li­muo­sius Ry­tus.

Po 25-erių me­tų Lie­tu­va svars­to, ko­dėl Ru­si­ja su­gal­vo­jo kel­ti by­las, ku­rios su­si­ju­sios su jau ne­beeg­zis­tuo­jan­čia vals­ty­be. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tai va­di­na pro­vo­ka­ci­ja.

O Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, sa­ko: „Tai [or­ga­ni­zuo­ja­ma] ne tiek prieš šiuos vy­rus, kiek prieš pa­čią Lie­tu­vos vi­suo­me­nę.“

Nie­kas Vil­niu­je ne­abe­jo­ja, kad šio klau­si­mo kė­li­mo lai­kas su­si­jęs su tarp­tau­ti­ne pa­dė­ti­mi. Lie­tu­va yra vie­na iš­ti­ki­miau­sių Ukrai­nos rė­mė­jų: nuo sim­bo­li­nių vil­no­nių pirš­ti­nių, ku­rias Mai­da­ne da­li­jo am­ba­sa­do­rius, iki ofi­cia­laus par­eiš­ki­mo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį apie su­tei­kia­mą [ne­le­ta­li­nę] ka­ri­nę pa­gal­bą. Vil­nius taip pat ap­kal­ti­no Ru­si­ją blo­kuo­jant au­to­mo­bi­lius pa­sie­ny­je, o vi­so to vir­šū­nė – mais­to im­por­to iš ES drau­di­mas.

Klau­sy­da­mas ofi­cia­laus pa­ta­ri­mo, To­mas at­šau­kė sa­vo pla­nus ap­lan­ky­ti drau­gus Mask­vo­je Nau­jų­jų me­tų pro­ga. „Ti­kras KGB par­ei­gū­nas vis­ką pri­si­me­na la­bai il­gai“, – bai­gia po­kal­bį lie­tu­vis.