„Tez Tour“: du avarijoje sužeisti lietuviai iš Turkijos grįš anksčiau
Du iš pen­kių per tu­ris­ti­nio au­to­bu­so ava­ri­ją Tur­ki­jo­je nu­ken­tė­ju­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių na­mo par­skris anks­čiau nei pla­nuo­ta, BNS pa­tvir­ti­no ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ at­sto­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

„Trys tu­ris­tai ti­krai lie­ka (...) at­os­to­gau­ti, bet du par­eiš­kė no­rą grįž­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu jie bus par­skrai­din­ti. Jų svei­ka­ta yra ge­ra, ta­čiau žmo­nės jau­čia dis­kom­for­tą“, – penk­ta­die­nį sa­kė I.Aukš­tuo­ly­tė.

Ji at­si­sa­kė nu­ro­dy­ti sky­džio da­tą, siek­da­ma ap­sau­go­ti grįž­tan­čius tu­ris­tus nuo ži­niask­lai­dos dė­me­sio. „Tez Tour“ at­sto­vės tei­gi­mu, vi­siems nu­ken­tė­ju­siems poil­siau­to­jams penk­ta­die­nį bu­vo at­lik­ta pa­kar­to­ti­nė me­di­ci­nos ap­žiū­ra, jų su­žei­di­mai – ne­sun­kūs. Lie­tu­viai yra sa­vo vieš­bu­ty­je.

Pa­sak I.Aukš­tuo­ly­tės, Tur­ki­jo­je lie­kan­tys poil­siau­to­jai į Lie­tu­vą tu­rė­tų par­skris­ti rugp­jū­čio 11 ir 13 die­no­mis. Tu­ris­tai at­os­to­gau­ja An­ta­li­jos re­gio­ne Ke­me­re. Į eis­mo įvy­kį jie pa­te­ko vyk­da­mi į pa­žin­ti­nę eks­kur­si­ją Pa­mu­ka­lė­je.

At­sto­vė nu­ro­dė, jog įvy­kį ti­ria Tur­ki­jos tei­sė­sau­ga, kol kas ne­ži­no­ma, dėl ko­kių prie­žas­čių įvy­ko ava­ri­ja.

Lie­tu­vos kon­su­lams Tur­ki­jo­je pa­vy­ko su­si­siek­ti su vi­sais Lie­tu­vos pi­lie­čiais, nu­ken­tė­ju­siais per eis­mo įvy­kį, BNS pa­tvir­ti­no už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Tu­ris­tus ve­žęs au­to­bu­sas ket­vir­ta­die­nį ap­vir­to tarp An­ta­li­jos ir Pa­mu­ka­lės mies­tų. Ru­si­jos am­ba­sa­dos Tur­ki­jo­je at­sto­vas spau­dai Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė, kad per ava­ri­ją žu­vo ke­tu­ri Ru­si­jos pi­lie­čiai, o dar 27 bu­vo su­žeis­ti.