„Tele2“ ir „Bitė“ kompensuos skambučius ir žinutes į ir iš Britanijos
Pa­sak bend­ro­vių iš­pla­tin­tų pra­ne­ši­mų, jos kom­pen­suos skam­bu­čius ir SMS vi­siems, kas iš Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je esan­čių lie­tu­viš­kų „Te­le2“ ir „Bi­tės“ nu­me­rių skam­bi­na į Lie­tu­vą ar pri­ima skam­bu­tį iš Lie­tu­vos.

Kom­pen­sa­ci­jos ga­lio­ja vi­siems klien­tams, įskai­tant ir iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo pa­slau­gos PIL­DYK var­to­to­jus.

Kom­pen­sa­ci­jos bus tai­ko­mos už skam­bu­čius ir ži­nu­tes nuo bir­že­lio 4 d. 00.40 val. iki bir­že­lio 5-osios 00.40 val. Lie­tu­vos lai­ku. Šių pa­slau­gų kai­na bus iš­skai­čiuo­ta iš ar­ti­miau­sios sąs­kai­tos.

„BI­TĖ Lie­tu­va“ bir­že­lio 4-ąją taip pat kom­pen­suos skam­bu­čius ir SMS vi­siems klien­tams, ku­rie da­bar yra Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir skam­bi­na į Lie­tu­vą ar pri­ima skam­bu­čius iš Lie­tu­vos.