„Tautiška giesmė“ skambėjo Kinijoje, Egipe ir... lėktuve
Lie­tu­vos jau­ni­mo (U19) rink­ti­nė šian­dien sve­čia­vo­si Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Kai­re ir kar­tu su dar­buo­to­jais su­gie­do­jo „Tau­tiš­ką giesmę“

Mi­nint Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną ir tę­siant gra­žią tra­di­ci­ją vi­so pa­sau­lio lie­tu­viams su­gie­do­ti „Tau­tiš­ką gies­mę“, Lie­tu­vos rink­ti­nių at­sto­vai taip pat pri­si­jun­gė prie šios gra­žios ini­cia­ty­vos.

Lie­tu­vo­je sto­vyk­lau­jan­čios še­šio­lik­me­čių ir aš­tuo­nio­lik­me­čių mer­gi­nų rink­ti­nės, Ki­ni­jo­je vie­šin­ti Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ti­nė bei Egip­te dėl me­da­lių pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te ko­vo­jan­tys de­vy­nio­lik­me­čiai, ku­rie vie­šė­jo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Kai­re, kar­tu su­gie­do­jo ša­lies him­ną.

Net skry­dis lėk­tu­vu ne­su­truk­dė Lie­tu­vos jau­nių vai­ki­nų ir jau­ni­mo mer­gi­nų rink­ti­nėms pri­si­dė­ti prie pa­trio­tiš­kos ak­ci­jos. Jie „Tau­tiš­ką gies­mę“ at­li­ko lėk­tu­vui pa­ki­lus į dan­gų.