„Tautiška giesmė“ jau nuskambėjo Baltimorėje, San Paule ir Tokijuje
Vals­ty­bės die­nos pro­ga kas­met lie­tu­vių vi­sa­me pa­sau­ly­je kar­tu gie­da­ma „Tau­tiš­ka gies­mė“ jau nu­skam­bė­jo JAV mies­te Bal­ti­mo­rė­je, di­džiau­sia­me Bra­zi­li­jos mies­te San Pa­ule ir Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Ja­po­ni­jo­je.

Bal­ti­mo­rės pa­kran­tė­je lie­pos 4 die­ną su­si­rin­ko sa­vait­ga­lį vy­ku­sios XV Šo­kių šven­tės šo­kė­jai, jų šei­mų na­riai, drau­gai, taip pat ren­gi­nio sve­čiai, tarp jų – Lie­tu­vos Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Ro­lan­das Kriš­čiū­nas, ge­ne­ra­li­niai ir gar­bės kon­su­lai, ki­ti dip­lo­ma­tai. Tu­ris­tų gau­siai lan­ko­ma aikš­tė nu­si­da­žė lie­tu­viš­ko­mis spal­vo­mis, mir­gė­jo Lie­tu­vos ir JAV vė­lia­vo­mis, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pra­ėju­siais me­tais Či­ka­go­je su­si­bū­rę Dai­nų šven­tės da­ly­viai him­ną gie­do­jo prie mies­to sim­bo­lio, „Dan­gaus var­tų“ skulp­tū­ros. Šie­met Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Či­ka­go­je ir Šo­kių šven­tės or­ga­ni­za­ci­nis ko­mi­te­tas su­ta­rė ak­ci­ją pa­kar­to­ti gar­sio­jo­je Bal­ti­mo­rės pa­kran­tė­je. Ak­ci­jos da­ly­viai pa­svei­ki­no ne tik Lie­tu­vą, bet ir Ne­prik­lau­so­my­bės die­ną šven­čian­čias Jung­ti­nes Vals­ti­jas – nu­skam­bė­jo JAV him­nas „Žvaigž­dė­ta vė­lia­va“. Šven­tė­je taip pat da­ly­va­vo gau­si Ka­na­dos lie­tu­vių de­le­ga­ci­ja, to­dėl at­lik­tas ir Ka­na­dos him­nas.

San Paulas, Brazilija

Bra­zi­li­jos lie­tu­viai sek­ma­die­nį po lie­tu­viš­kų mi­šių su­si­rin­ko is­to­ri­niu lie­tu­viš­ku­mo lop­šiu San Pa­ule lai­ko­mo­jo­je Vi­lo­je Ze­li­no­je, prie Šv. Juo­za­po baž­ny­čios. „Var­dan tos Lie­tu­vos vie­ny­bė te­žy­di!“ pa­ly­dė­ta džiaugs­min­gais šūks­niais ir tris­pal­vių ba­lio­nų skry­džiu dan­gaus link.

Him­ną sek­ma­die­nį kar­tu taip pat gie­do­jo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Ja­po­ni­jo­je su­si­bū­rę Te­kan­čios sau­lės ša­ly­je gy­ve­nan­tys, dir­ban­tys ar stu­di­juo­jan­tys lie­tu­viai.

„Vals­ty­bės die­na – tai vi­sų lie­tu­vių šven­tė, bran­gi vi­so­se pa­sau­lio ša­ly­se esan­tiems lie­tu­viams“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ja­po­ni­jo­je Egi­di­jus Mei­lū­nas, svei­kin­da­mas į at­sto­vy­bę su­si­rin­ku­sius tau­tie­čius.

Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną bend­ruo­me­nės Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je su­si­bu­ria ir kar­tu gie­da „Tau­tiš­ką gies­mę“ jau aš­tun­tus me­tus iš ei­lės. Ši uni­ka­li, vie­ny­bę, pa­gar­bą, mei­lę tė­vy­nei ir ar­ti­mui stip­ri­nan­ti tra­di­ci­ja už­gi­mė mi­nint Lie­tu­vos tūks­tant­me­tį.

Tokijas, Japonija

.