„Sodros“ lubos motinystės pašalpai prieštarauja Konstitucijai
Nu­sta­ty­tos „Sod­ros“ lu­bos mo­ti­nys­tės pa­šal­pai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai – pa­šal­pa tu­ri siek­ti mo­ters iki nėš­tu­mo at­os­to­gų gau­to at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kį, an­tra­die­nį pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT).

KT kar­tu pa­žy­mi, kad šio spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mas par­ei­ka­laus pa­pil­do­mų lė­šų, to­dėl ofi­cia­liai jis įsi­ga­lios 2017 me­tų sau­sio 2 die­ną. Nu­ta­ri­mu KT pa­si­sa­kė dėl mo­ti­nys­tės pa­šal­pos, ku­ri mo­ka­ma už nėš­tu­mo ir gim­dy­mo at­os­to­gų lai­ką – 70 ka­len­do­ri­nių die­nų iki gim­dy­mo ir 56 (ar­ba 70) ka­len­do­ri­nes die­nas po gim­dy­mo.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me pa­žy­mi­ma, kad pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją vals­ty­bė tu­ri par­ei­gą kur­ti šei­mai, mo­ti­nys­tei, tė­vys­tei ir vai­kys­tei pa­lan­kią ap­lin­ką, o at­os­to­gos dir­ban­čioms mo­ti­noms iki gim­dy­mo ir po jo „y­ra spe­ci­fi­nė mo­ti­nys­tės ir vai­kys­tės ap­sau­gos prie­mo­nė, skir­ta dir­ban­čios nėš­čios ir pa­gim­džiu­sios mo­ters ypa­tin­gos būk­lės ir svei­ka­tos ap­sau­gai, taip pat ypa­tin­gam mo­ti­nos ir vai­ko ry­šiui pir­mo­sio­mis jo gy­ve­ni­mo sa­vai­tė­mis už­ti­krin­ti“.

KT tei­gi­mu, su­da­rant są­ly­gas dir­ban­čiai mo­te­riai tam ti­krą lai­ką iki gim­dy­mo ir po jo at­si­trauk­ti nuo dar­bi­nės veik­los, šių at­os­to­gų ap­mo­kė­ji­mas tu­ri bū­ti sie­ja­mas su dir­ban­čios mo­ters iki at­os­to­gų gau­tu at­ly­gi­ni­mu, o pa­gal lig­šio­li­nę tvar­ką mak­si­ma­li mo­ti­nys­tės pa­šal­pa ga­lė­jo bū­ti ge­ro­kai ma­žes­nė už mo­ters gau­to at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kį.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas, kiek ja­me nu­sta­ty­ta, kad mak­si­ma­lus kom­pen­suo­ja­ma­sis už­dar­bis mo­ti­nys­tės pa­šal­pai aps­kai­čiuo­ti ne­ga­li vir­šy­ti tei­sės į ją at­si­ra­di­mo mė­ne­sį ga­lio­ju­sių drau­džia­mų­jų pa­ja­mų 3,2 dy­džio su­mos (1,4 tūkst, eu­rų šiuo me­tu) pri­pa­žin­tas prieš­ta­rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­jai.

KT nu­ta­ri­me pa­žy­mi, kad Sei­mas pri­va­lo nu­sta­ty­ti to­kį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį šių at­os­to­gų ap­mo­kė­ji­mas bū­tų sie­ja­mas su dir­ban­čios mo­ters iki at­os­to­gų gau­tu at­ly­gi­ni­mu. Kar­tu Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­mi­nė, kad Sei­mas ga­li pa­si­rink­ti, iš ko­kių šal­ti­nių bus ap­mo­ka­mos dir­ban­čių mo­ti­nų at­os­to­gos iki gim­dy­mo ir po: jos ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mos biu­dže­to lė­šo­mis; ap­mo­ka­mos „Sod­ros“; ga­li bū­ti pa­si­ren­ka­mas dar ki­toks fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis.