„Sodros“ įmokų lubos – ne anksčiau kaip nuo 2017 metų
„Sod­ros“ įmo­kų lu­bos ga­li įsi­ga­lio­ti ne anks­čiau kaip 2017 me­tais, prog­no­zuo­ja so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė. Pa­sak Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės, ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­te nė­ra nu­ma­ty­ta lė­šų kom­pen­suo­ti fon­do pra­ra­di­mus, ku­rie at­si­ras­tų dėl įmo­kų lu­bų.

„So­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tai nė­ra pri­im­ti. Jei­gu bus pri­im­ti, dau­ge­lis įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų, to­dėl 2016 me­tų biu­dže­te tų lė­šų nė­ra nu­ma­ty­ta“, – an­tra­die­nį Sei­me pri­sta­ty­da­ma ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­tą tei­gė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Sei­mui pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­teik­tas so­cia­li­nis mo­de­lis nu­ma­to „Sod­ros“ įmo­kų lu­bų nu­sta­ty­mą – jos bū­tų tai­ko­mos tiems dar­buo­to­jams, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis vir­šys 5 vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius (VDU) per mė­ne­sį ar­ba 60 – per me­tus. Šiuo me­tu tai bū­tų maž­daug 3570 eu­rų per mė­ne­sį ar­ba 42 840 eu­rų per me­tus, nes an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį VDU sie­kė 713,9 eu­ro.

A.Pa­be­dins­kie­nė tei­gė, kad „lu­bos“ bus pa­siek­tos laips­niš­kai, per še­še­rius me­tus. Pir­mai­siais me­tais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti 120, an­trai­siais – 108, tre­čiai­siais – 96, ket­vir­tai­siais – 84, penk­tai­siais – 72 ir šeš­tai­siais – 60 VDU me­ti­nes lu­bas.

Jei­gu „Sod­ros“ lu­bos įsi­ga­lio­tų nuo 2017 me­tų, so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čio ne­rei­kė­tų mo­kė­ti tiems dar­buo­to­jams, ku­rių at­ly­gi­ni­mas per mė­ne­sį vir­šy­tų maž­daug 7140 eu­rų (jei VDU – 714 eu­rai), 2018 me­tais – 6426 eu­rus, 2019 me­tais – 5712 eu­rus, 2020 me­tais – 4 998 eu­rus ir 2021 me­tais – 4 284 eu­rus.

Siū­ly­mų nu­sta­ty­ti „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas yra bu­vę, ta­čiau Vy­riau­sy­bės juos ati­dė­lio­jo. Idė­ja ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo ir Sei­me.

Ap­ri­bo­ti įmo­kas „Sod­rai“ Vy­riau­sy­bei nuo 2002 me­tų siū­lė in­ves­tuo­to­jų į Lie­tu­vos eko­no­mi­ką aso­cia­ci­ja „In­ves­tors' Fo­rum“. Jų tei­gi­mu, toks žings­nis pa­di­din­tų Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą, pri­trauk­tų in­ves­tuo­to­jų, pri­stab­dy­tų aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų emig­ra­ci­ją.

Šiuo me­tu „Sod­ros“ įmo­kų dy­dis nė­ra ap­ri­bo­tas, ri­bo­ja­mos tik „Sod­ros“ iš­mo­kos.