„Sodros“ biudžeto svarstyme – pertrauka
Sei­mas pa­tvir­ti­no 2015 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­tą - jis kaip ir anks­tes­niais me­tais yra su­ba­lan­suo­tas. Tuo tar­pu „Sod­ros“ biu­dže­tą Sei­mas tvir­tins ki­tą sa­vai­tę. Pro­jek­to svars­ty­me pa­da­ry­ta per­trau­ka, nes jos pa­pra­šė kon­ser­va­to­riai ir su­rin­ko rei­kia­mą pa­lai­kan­čių tai par­la­men­ta­rų bal­sų.

PSDF biu­dže­to dy­dis yra 1,381 mlrd. eu­rų, ar­ba be­veik 7 proc. dau­giau nei šie­met.

Už PSDF biu­dže­tą bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai, o su­si­lai­kė 22 par­la­men­ta­rai.

Ki­tais me­tais dau­giau lė­šų ke­ti­na­ma skir­ti svei­ka­tos prie­žiū­rai, rea­bi­li­ta­ci­jai bei sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui.

2015 me­tais PSDF biu­dže­to pa­ja­mos tu­rė­tų su­da­ry­ti 4,1 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Pa­ly­gin­ti su šių me­tų PSDF biu­dže­tu, ki­tais me­tais vals­ty­bės biu­dže­to įmo­kų ir asig­na­vi­mų PSDF biu­dže­tui su­ma di­dė­ja apie 11,8 mln. eu­rų.

2015 me­tų PSDF biu­dže­to pa­ja­mas su­da­rys: 947,5 mln. eu­rų „Sod­ros“ ir Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ad­mi­nis­truo­ja­mos pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos, 416,3 mln. eu­rų - vals­ty­bės biu­dže­to įmo­kos ir asig­na­vi­mai, be­veik 1,8 mln. eu­rų - sa­va­no­riš­kos as­me­nų įmo­kos.

2015 me­tais PSDF biu­dže­to lė­šos as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų iš­lai­doms ap­mo­kė­ti su­da­rys be­veik 978,5 mln. eu­rų, vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms nu­ma­to­ma skir­ti 257,2 mln. eu­rų, me­di­ci­ni­nei rea­bi­li­ta­ci­jai ir sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui – 43,7 mln. eu­rų, or­to­pe­di­jos tech­ni­nėms prie­mo­nėms – be­veik 14,5 mln. eu­rų, svei­ka­tos prog­ra­moms ir ki­toms svei­ka­tos drau­di­mo iš­lai­doms – 70,2 mln. eu­rų, pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mą vyk­dan­čių ins­ti­tu­ci­jų veik­los iš­lai­doms – 13,7 mln. eu­rų.

Pen­si­jas siū­lo didinti

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius par­eiš­kė, kad teiks pa­tai­sas dėl pen­si­jų di­di­ni­mo. Anot jo, dėl kri­zės su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mui lė­šų rei­kia sko­lin­ti, o su­tau­py­tas lė­šas jis siū­lė skir­ti pen­si­jų di­di­ni­mui.

„Siū­lo­me pa­da­ry­ti es­mi­nę „Sod­ros“ biu­dže­to pert­var­ką, ku­rią nė­ra su­nku pa­da­ry­ti – kom­pen­sa­vi­mą fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, o „Sod­ros“ lė­šo­mis fi­nan­suo­ti pen­si­jų pa­di­dė­ji­mą. Taip pert­var­ky­ti nė­ra su­dė­tin­ga. Per per­trau­ką kvie­čia­me prem­je­rą ir ma­nau, kad ti­krai dėl mū­sų siū­ly­mo ga­li­ma bus kons­truk­ty­viai su­tar­ti“, - tei­gė A.Ku­bi­lius.

Ki­tais me­tais su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mui nu­ma­ty­ta apie 50 mln. li­tų.

Nu­ma­to­ma, kad ki­tą­met fon­do pa­ja­mos bus 3 mlrd. 239,5 mln. eu­rų (11,185 mlrd. li­tų), iš­lai­dos - 3 mlrd. 394,5 mln. eu­rų (11,72 mlrd. li­tų).

„Šis biu­dže­tas yra so­cia­liai at­sa­kin­ges­nis ne­gu bu­vę iki šiol“, - tei­gė „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys.

Ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta dau­giau lė­šų be­dar­biams, nes nuo ki­tų me­tų nuo 650 li­tų iki 1041 li­to di­dė­ja mak­si­ma­lias ne­dar­bo iš­mo­kos.

Prog­no­zuo­ja­mas 2015 me­tais apd­raus­tų as­me­nų skai­čius bus 1,413 mln. žmo­nių, 2,2 proc. ar­ba 29,9 tūkst. dau­giau nei 2014 me­tais lau­kia­ma. Apd­raus­tų­jų, drau­džia­mų vi­so­mis so­cia­li­nio drau­di­mo rū­ši­mis, skai­čius pa­di­dės 9,5 tūkst. ir sieks 1,28 mln.

Di­džiau­sią šio fon­do biu­dže­to pa­ja­mų da­lį su­da­rys drau­dė­jų „Sod­ros“ įmo­kos - dau­giau kaip 2,779 mlrd. eu­rų ir apd­raus­tų­jų įmo­kos - dau­giau kaip 294,4 mln. eu­rų. Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų įmo­kos su­da­rys apie 93,1 mln. eu­rų, sa­va­no­riš­kai ap­sid­rau­du­sių - 1,4 mln. eu­rų.

Se­nat­vės pen­si­joms pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau kaip 2,441 mlrd. eu­rų, li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms – 56,4 mln. eu­rų, ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui – be­veik 132 mln. eu­rų, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­niam drau­di­mui – be­veik 18,3 mln. eu­rų. Lė­šos per­ve­da­mos į pen­si­jų fon­dus su­da­rys apie 142,4 mln. eu­rų.

Drau­džia­mo­sios pa­ja­mos, tai­ko­mos pen­si­joms aps­kai­čiuo­ti, 2015 me­tais dėl pers­kai­čia­vi­mo į eu­rus pa­di­dės 0,05 eu­ro ir me­tų pra­džio­je sieks 431 eu­rą. Ba­zi­nė pen­si­ja pa­di­dės 0,74 eu­ro ir sieks 105 eu­rus.

Nuo 2015 me­tų lie­pos ba­zi­nė pen­si­ja ir ei­na­mų­jų me­tų drau­džia­mo­sios pa­ja­mos di­dės 3 eu­rais ir bus ati­tin­ka­mai 108 eu­rai ir 434 eu­rai. Pen­si­jų pa­di­di­ni­mui nuo lie­pos bus pa­nau­do­ta 22,7 mln. eu­rų.