„Sodros“ biudžetas grąžintas tobulinti Vyriausybei
Sei­mas pri­ta­rė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dai ir grą­ži­no ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2017 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Už siū­ly­mą grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys, prieš – 2, su­si­lai­kė 7 par­la­men­ta­rai.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei įver­tin­ti nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lio­sian­čia­me Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų skai­čia­vi­mo ba­zės pa­ja­moms, gau­toms pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis, iš spor­to ar at­li­kė­jo veik­los, po­vei­kį ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­moms.

Vy­riau­sy­bei taip pat pa­siū­ly­ta skir­ti 258,5 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų vi­du­ti­nei se­nat­vės pen­si­jai, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, pa­di­din­ti 41,7 eu­ro – iki 308,13 eu­ro (vie­toj pro­jek­te nu­ma­ty­to šios pen­si­jos pa­di­di­ni­mo 16 eu­rų iki 281 eu­ro). Be to, ko­mi­te­tas nu­spren­dė siū­ly­ti įver­tin­ti pa­siū­ly­mą pa­di­din­ti vals­ty­bi­nę so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių pen­si­ją.

Ko­mi­te­to iš­va­do­je at­krei­pia­mas Vy­riau­sy­bės dė­me­sys į tai, kad pa­gal nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lio­sian­čias Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas pa­di­di­nus že­mės ūkio val­dos ar ūkio eko­no­mi­nio dy­džio ri­bą, nuo ku­rios pri­va­lo­mas vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų mo­kė­ji­mas že­mės ūkio veik­lą vyk­dan­tiems as­me­nims, iki 8 EDV (vie­toj šiuo me­tu nu­sta­ty­tos ri­bos – 4 EDV) ir nu­sta­čius dau­giau at­lei­di­mo nuo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų mo­kė­ji­mo pa­grin­dų, ly­gi­nant su šiuo me­tu ga­lio­jan­čia tvar­ka, da­lis ūki­nin­kų liks ne­apd­raus­ti ir ne­bus už­ti­krin­tos jų pen­si­jų, li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo ga­ran­ti­jos.

Vy­riau­sy­bė Sei­mui siū­lė pa­tvir­tin­ti dau­giau kaip 3,738 mlrd. eu­rų siek­sian­čias ki­tų me­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­ja­mas ir 3,675 mlrd. eu­rų iš­lai­das (pla­nuo­ja­mas me­tų re­zul­ta­tas – pa­ja­mos vir­ši­ja iš­lai­das 62,6 mln. eu­rų). Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mos augs 9 proc., o iš­lai­dos – 5,3 proc. Po de­šim­ties me­tų per­trau­kos pla­nuo­ja­mas ne­de­fi­ci­ti­nis 2017 m. „Sod­ros“ biu­dže­tas.