„Snoro“ akcininkai grąžinami Lietuvai
Žlu­gu­sio ban­ko „Sno­ras“ sa­vi­nin­kai - Ru­si­jos pi­lie­tis Vla­di­mi­ras An­to­no­vas ir Lie­tu­vos pi­lie­tis Rai­mon­das Ba­ra­naus­kas - tu­ri bū­ti per­duo­ti Lie­tu­vai, pa­skel­bė du aukš­to ran­go Lon­do­no Aukš­to­jo teis­mo tei­sė­jai, iš­nag­ri­nė­ję by­lą dėl jų eks­tra­di­ci­jos.

Tei­sin­gu­mo lor­das Ri­char­das Ai­ken­sas ir se­ras Pe­reg­ri­nas Si­mo­nas tre­čia­die­nį kaip ne­pag­rįs­tus at­me­tė V.An­to­no­vo ir R.Ba­ra­naus­ko skun­dus dėl jų eks­tra­di­ci­jos. Tarp at­mes­tų ar­gu­men­tų bu­vo ir tei­gi­nys, kad V.An­to­no­vą ban­do­ma ap­kal­tin­ti dėl to, kad jis yra Ru­si­jos pi­lie­tis, dėl jo po­li­ti­nių pa­žiū­rų, pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „Press As­so­cia­tion“.

Tei­sė­jai su­ti­ko, kad Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mas iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­rį bu­vo pa­grįs­tas.

„Pap­ras­čiau­siai nė­ra jo­kių įro­dy­mų, tie­sio­gi­nių ar ne­tie­sio­gi­nių, ku­rie leis­tų nu­sta­ty­ti, kad bu­vo prie­žas­ti­nis ry­šys tarp Eu­ro­pos areš­to or­de­rio V.An­to­no­vui ir jo ru­siš­kos pi­lie­ty­bės“, - tei­gia­ma tei­sė­jų ver­dik­te.

Ta­čiau bu­vu­siems „Sno­ro“ sa­vi­nin­kams pa­lie­ka­ma tei­sė spren­di­mą skųs­ti Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Por­ta­lo lry­tas.lt tei­gi­mu, tei­sė­jai prie­kaiš­ta­vo V.An­to­no­vo ir R.Ba­ra­naus­ko tei­si­nin­kams, kad šie taip il­gai vil­ki­no by­lą.

„Pap­ras­tai šne­kant, tai bu­vo va­gys­tė. Be­maž pu­sė mi­li­jar­do eu­rų bu­vo pa­si­sa­vin­ti iš „Sno­ro“, – bū­tent tai ir pri­ve­dė ban­ką prie ne­mo­ku­mo“, – tiek pir­mo­sios pa­ko­pos Vest­mins­te­rio teis­me, tiek ir ape­lia­ci­nia­me teis­me tvir­ti­no Lie­tu­vos in­te­re­sus gy­nęs bri­tų Ka­ra­liš­ko­sios pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vas Joh­nas Har­dy.

R.Ba­ra­naus­ko ad­vo­ka­tas Joh­nas Jo­ne­sas Lon­do­no teis­me va­sa­rį sa­kė, jog „pre­zi­den­tė ir cen­tri­nis ban­kas „Sno­rą“ su­žlug­dė dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių“.

Anot jo, Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ga­vu­si cen­tri­nio ban­ko skun­dą, Eu­ro­pos areš­to or­de­rį dėl V.An­to­no­vo ir R.Ba­ra­naus­ko su­ėmi­mo pa­tei­kė „la­bai grei­tai“, tai­gi, „neį­ma­no­ma, kad jie bū­tų at­li­kę ko­kį nors ne­prik­lau­so­mą ty­ri­mą“. Anot jo, pro­ku­ra­tū­rai ga­lė­jo bū­ti da­ro­mas „po­li­ti­nis spau­di­mas“.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai yra pa­tei­kę Eu­ro­pos areš­to or­de­rį dėl V.An­to­no­vo ir R. Ba­ra­naus­ko su­ėmi­mo, jie įta­ria­mi pa­si­sa­vi­nę apie 490 mln. eu­rų „Sno­ro“ tur­to. Pro­ku­ro­rai taip pat yra ap­ri­bo­ję jų nuo­sa­vy­bės tei­ses į 233 mln. eu­rų ver­tės tur­tą.

Pro­ku­ro­rai tvir­ti­na, kad bu­vę ban­ko sa­vi­nin­kai aps­kai­tos įra­šuo­se bu­vo su­kū­rę ne­ti­krų sąs­kai­tų ir ki­tų do­ku­men­tų, o 2011 me­tų lie­pą V.An­to­no­vas pa­si­rū­pi­no, kad cen­tri­niam ban­kui bū­tų pa­teik­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja.

V.An­to­no­vas ir R.Ba­ra­naus­kas per­nai sau­sį aps­kun­dė jiems ne­pa­lan­kų Lon­do­no Vest­mins­te­rio ma­gis­tra­to teis­mo spren­di­mą. Tei­sė­jas Jon­has Za­ni, iš­nag­ri­nė­jęs Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą, tuo­met nu­ta­rė Lie­tu­vai iš­duo­ti bu­vu­sius „Sno­ro“ ak­ci­nin­kus.

Bu­vęs „Sno­ro“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas R.Ba­ra­naus­kas ir vie­nas jo ak­ci­nin­kų V.An­to­no­vas šiuo me­tu gy­ve­na Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

V.Va­si­liaus­kas: to­kio spren­di­mo ir tikėjomės

Lon­do­no Aukš­ta­jam teis­mui tre­čia­die­nį pa­skel­bus, kad žlu­gu­sio ban­ko „Sno­ras“ sa­vi­nin­kai - Vla­di­mi­ras An­to­no­vas ir Rai­mon­das Ba­ra­naus­kas - tu­ri bū­ti per­duo­ti Lie­tu­vai, ša­lies cen­tri­nio ban­ko va­do­vas sa­ko, kad to­kio spren­di­mo ir ti­kė­jo­si.

„Spren­di­mas nei nu­ste­bi­no, nei ypa­tin­gai nu­džiu­gi­no, nes yra lo­giš­kas ir tei­sin­gas – bū­tent toks, ko­kio il­go­kai ti­kė­jo­mės. Bū­da­mas tei­si­nin­kas, vi­sa­da ti­kė­jau pa­ma­ti­ne tei­sės dok­tri­na: ga­li­mai nu­si­kals­ta­mi veiks­mai pri­va­lo bū­ti iš­tir­ti, o iš­aiš­kin­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos tu­ri už­trauk­ti pel­ny­tą at­sa­ko­my­bę“, - BNS sa­kė Vi­tas Va­si­liaus­kas, pa­dė­jęs daug pa­stan­gų, kad ne­mo­kus „Sno­ras“ 2011 me­tų pa­bai­go­je bū­tų už­da­ry­tas.

„Da­bar be­lie­ka ti­kė­tis, kad bus im­ta­si vi­sų bū­ti­nų pro­ce­dū­ri­nių veiks­mų, jei ku­ris iš at­sa­ko­my­bės iš­veng­ti sie­kian­čių as­me­nų su­ma­ny­tų pa­teik­ti dar ko­kį ne­ti­kė­tu­mą“, - pri­dū­rė V.Va­si­liaus­kas.

Per­nai sau­sį, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės teis­mui nu­ta­rus Lie­tu­vai iš­duo­ti bu­vu­sius ban­ko ak­ci­nin­kus, V.Va­si­liaus­kas tei­gė, kad Lie­tu­vos ban­kas, kaip re­gu­liuo­to­jas, sa­vo dar­bą at­li­ko, be to, jis as­me­niš­kai il­gai lau­kęs ga­li­my­bės pa­žiū­rė­ti jiems į akis.

„Aš ti­kiuo­si, kad šis spren­di­mas reikš, kad aš po­nui Ba­ra­naus­kui ir po­nui An­to­no­vui teis­mo pro­ce­so me­tu Lie­tu­vo­je ga­lė­siu pa­žiū­rė­ti į akis, ko aš ti­krai nuo­šir­džiai no­rė­jau“, - tuo­met BNS sa­kė V.Va­si­liaus­kas.

Žlu­gus „Sno­rui“, vals­ty­bė pa­sko­li­no In­dė­lių drau­di­mo fon­dui 893 mln. eu­rų ban­ke lai­ky­tiems in­dė­liams kom­pen­suo­ti, iš jų iki šiol grą­žin­ta 499,6 mln. eu­rų.

Per­da­vi­mo Lie­tu­vai ti­ki­si ar­ti­miau­siu metu

Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ti­ki­si, kad žlu­gu­sio ban­ko „Sno­ras“ sa­vi­nin­kai - Ru­si­jos pi­lie­tis Vla­di­mi­ras An­to­no­vas ir Lie­tu­vos pi­lie­tis Rai­mon­das Ba­ra­naus­kas - ar­ti­miau­siu me­tu bus iš­duo­ti Lie­tu­vai.

„Nuo šios die­nos yra 14 die­nų ter­mi­nas, per ku­rį as­me­nys (V.An­to­no­vas ir R.Ba­ra­naus­kas - BNS) ga­li kreip­tis su pra­šy­mu dėl ka­sa­ci­nio skun­do pa­tei­ki­mo Aukš­čiau­sia­jam teis­mui, bet teis­mai dar tu­ri pa­si­sa­ky­ti, ar toks skun­das tu­ri bū­ti pri­im­tas. Jei toks pra­šy­mas bū­tų at­mes­tas, ga­lė­tų bū­ti pra­dė­ta fi­zi­nė per­da­vi­mo pro­ce­dū­ra iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės į Lie­tu­vą. Jei­gu skun­das bū­tų pri­im­tas, tu­rė­tu­me pa­pil­do­mai nag­ri­nė­ti, ta­čiau šiuo at­ve­ju tie pro­ce­sai, kaip ro­do pra­kti­ka, vyks­ta žy­miai grei­čiau“, - tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas To­mas Kruš­na.

„Tas pro­ce­sas, ku­ris tę­sė­si il­gai, bu­vo su­dė­tin­gas, ti­ki­mės, kad ar­tė­ja prie pa­bai­gos“, - pri­dū­rė T.Kruš­na.

Pa­sak jo, Lie­tu­vo­je bu­vę „Sno­ro“ sa­vi­nin­kai tu­rės bū­ti pri­sta­ty­ti teis­mui.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS tei­gė, kad grą­ži­nus įta­ria­muo­sius į Lie­tu­vą, bū­tų tę­sia­mas 2011 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ris vė­liau tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas teis­mui.

„Pro­ce­dū­ra to­kia, kad šiuo me­tu as­me­nims Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je nė­ra tai­ko­mas su­ėmi­mas, tai­ko­mos ki­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės - užs­ta­tas. Tai reiš­kia, kad pra­ėjus 14 die­nų ter­mi­nui, mū­sų po­li­ci­jos par­ei­gū­nai su­si­siek­tų su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­li­ci­jos par­ei­gū­nais ir už­ti­krin­tų tech­ni­nius klau­si­mus“, - aiš­ki­no T.Kruš­na.

Jo tei­gi­mu, fak­tas, kad V.An­to­no­vas tu­ri Ru­si­jos pi­lie­ty­bę, jo grą­ži­ni­mui į Lie­tu­vą įta­kos ne­tu­rės.

Lon­do­no Aukš­ta­sis teis­mas tre­čia­die­nį at­me­tė V.An­to­no­vo ir R.Ba­ra­naus­ko skun­dus dėl jų eks­tra­di­ci­jos. Tei­sė­jai su­ti­ko, kad ša­lies pro­ku­ro­rų spren­di­mas iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­rį bu­vo pa­grįs­tas.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai yra pa­tei­kę Eu­ro­pos areš­to or­de­rį dėl V.An­to­no­vo ir R. Ba­ra­naus­ko su­ėmi­mo, jie įta­ria­mi pa­si­sa­vi­nę apie 490 mln. eu­rų „Sno­ro“ tur­to. Pro­ku­ro­rai taip pat yra ap­ri­bo­ję jų nuo­sa­vy­bės tei­ses į 233 mln. eu­rų ver­tės tur­tą.

Pro­ku­ro­rai tvir­ti­na, kad bu­vę ban­ko sa­vi­nin­kai aps­kai­tos įra­šuo­se bu­vo su­kū­rę ne­ti­krų sąs­kai­tų ir ki­tų do­ku­men­tų, o 2011 me­tų lie­pą V.An­to­no­vas pa­si­rū­pi­no, kad cen­tri­niam ban­kui bū­tų pa­teik­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja.