„Small Planet Airlines“ iš Šarm aš Šeicho parskraidino dar 170 turistų
Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vė „Small Pla­net Air­li­nes“ tre­čia­die­nį iš Egip­to par­skrai­di­no dar 174 Šarm aš Šei­cho ku­ror­te bu­vu­sius Lie­tu­vos tu­ris­tus.

„Small Pla­net Air­li­nes“ Mar­ke­tin­go de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Si­mo­nas Bart­kus BNS sa­kė, kad, kaip ir skry­džio sek­ma­die­nį me­tu, bu­vo im­ta­si su­stip­rin­tų sau­gu­mo prie­mo­nių.

Tu­ris­tai iš Šarm aš Šei­cho į Lie­tu­vą grį­žo „Small Pla­net Air­li­nes“ or­lai­viu „Air­bus 320“.

Pa­sak S.Bart­kaus, dar vie­nas rei­sas, skir­tas tu­ris­tams iš Šarm aš Šei­cho par­ga­ben­ti, nu­ma­to­mas šį sek­ma­die­nį. Kiek juo par­skris žmo­nių, dar pa­tiks­lins ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai.

Di­džiau­si Lie­tu­vos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai „No­va­tu­ras“ ir „Tez Tour“ tu­ris­tų į Egip­to ku­ror­tą Šarm aš Šei­chą dėl žmo­nių sau­gu­mo nu­ta­rė ne­skrai­din­ti iki ki­tų me­tų sau­sio.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl avia­ka­tas­tro­fos, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­du­žo iš Šarm aš Šei­cho pa­ki­lęs Ru­si­jos lėk­tu­vas, ku­ria­me, įta­ria­ma, bu­vo su­sprog­din­ta bom­ba, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­da­vo ne­vyk­ti į šį ir ki­tus Si­na­jaus pu­sia­sa­lio oro uos­tus.

„Small Pla­net Air­li­nes“ lėk­tu­vai Egip­to ku­ror­tą pa­sie­kia iš Va­ka­rų pu­sės. Virš Si­na­jaus pu­sia­sa­lio, kur nu­kri­to or­lai­vis su Ru­si­jos tu­ris­tais, jos lėk­tu­vai ne­skrai­do jau be­veik me­tus.