„Slaptas ginklas“ prieš korupcija – specialieji prokurorai
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad nuo ki­tų me­tų kai ku­riuos ko­rup­ci­nius vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, po­li­ti­kų ir tei­sė­jų nu­si­kal­ti­mus tir­tų spe­cia­lie­ji pro­ku­ro­rai. Jais ga­lė­tų tap­ti tik Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai.

„Y­ra pri­tar­ta ir pa­si­ta­ri­me, ir po­sė­dy­je Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

Spe­cia­lie­ji pro­ku­ro­rai bū­tų la­biau ap­sau­go­ti nei pa­pras­ti pro­ku­ro­rai, sa­ko Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas Eval­das Pa­ši­lis. Ta­čiau kai ku­rie eks­per­tai tei­gia, kad ši ini­cia­ty­va rea­laus po­ky­čio ne­at­neš.

Siū­lo­mą nau­jo­vę dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas. Vy­riau­sy­bė taip pat siū­lo pa­di­din­ti pro­ku­ro­rų al­gas, griež­tin­ti jų tar­ny­bi­nę at­sa­ko­my­bę.

Pa­gal siū­ly­mą, spren­di­mą dėl spe­cia­laus sta­tu­so pro­ku­ro­rui su­tei­ki­mo pri­im­tų Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas, įver­ti­nęs pro­ku­ro­ro kva­li­fi­ka­ci­ją, dar­bo sta­žą, spe­cia­li­za­ci­ją ir pa­tir­tį.

Įsta­ty­mų pro­jek­tus įre­gis­tra­vu­si Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tei­gė, kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras to­kį spren­di­mą pri­im­tų at­siž­velg­da­mas į nu­si­kals­ta­mos vei­kos su­kel­tą at­gar­sį vi­suo­me­nė­je ar ži­niask­lai­do­je, ga­li­mą po­vei­kį ty­ri­mui.

Jei­gu mes iš sis­te­mos pa­ima­me žmo­gų, jį pa­va­di­na­me ki­taip, o vi­są ty­ri­mą vėl per­duo­da­me esa­mai sis­te­mai, tai čia tik pa­va­di­ni­mo kei­ti­mas, nie­ko daugiau

Pro­ku­ro­ras, ku­riam bū­tų su­tei­kia­mas spe­cia­lus sta­tu­sas, tu­rė­tų tuos pa­čius įga­lio­ji­mus kaip ir ki­ti pro­ku­ro­rai, ta­čiau to­kio par­ei­gū­no at­žvil­giu aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras bū­tų tik Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ar jo pa­va­duo­to­jas. Pa­pras­tai pro­ku­ro­rų at­žvil­giu aukš­tes­nie­ji pro­ku­ro­rai yra sky­rių ar de­par­ta­men­tų va­do­vai.

Aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras tu­ri tei­sę per­žiū­rė­ti ir mo­ty­vuo­tai pa­nai­kin­ti jam pa­val­daus par­ei­gū­no pri­im­tus pro­ce­si­nius spren­di­mus, ta­čiau ne­ga­li nu­ro­dy­ti, ko­kį spren­di­mą pri­im­ti.

Vy­riau­sy­bė taip pat siū­lo, kad spe­cia­lie­siems pro­ku­ro­rams ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma prie­mo­ka prie at­ly­gi­ni­mo.

Jie tir­tų nu­si­kal­ti­mus, ku­rių pa­da­ry­mu įta­ria­mi vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos va­do­vai, taip pat as­me­nys, tu­rin­tys tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Lie­tu­vo­je im­uni­te­tą tu­ri Sei­mo na­riai ir kan­di­da­tai jais tap­ti, mi­nis­trai, eu­ro­par­la­men­ta­rai, tei­sė­jai. Ab­so­liu­tus im­uni­te­tas su­tei­kia­mas pre­zi­den­tui.

Pro­ku­ro­rams ža­da apsaugą

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tei­gia, kad spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro sta­tu­sas pa­dės už­ti­krin­ti jo ne­prik­lau­so­mu­mą ir ap­sau­gą.

„Ti­krai es­mi­niai da­ly­kai, at­siž­vel­giant į pro­ku­ra­tū­ro­je vy­ku­sius po­ky­čius, į struk­tū­ri­nes re­for­mas, ku­rios yra pa­da­ry­tos, rei­ka­lin­gas ki­tas žings­nis. Ypa­tin­gai svar­bu tai, kas su­si­ję su spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro sta­tu­so at­si­ra­di­mu – kal­bant apie po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos re­zo­nan­si­nes by­las, mes pri­va­lo­me už­ti­krin­ti vi­siš­ką pro­ku­ro­rų ne­prik­lau­so­mu­mą ir ap­sau­gą“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jam an­tri­no ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis. Jis tvir­ti­no, kad spe­cia­lie­ji pro­ku­ro­rai bū­tų ap­sau­go­ti nuo tar­ny­bi­nių pa­ti­kri­ni­mų ir ne­ga­lė­tų bū­ti ska­ti­na­mi nie­kaip ki­taip, kaip tik spe­cia­liu prie­du prie at­ly­gi­ni­mo.

„Toks pro­ku­ro­ras bū­tų tie­siog dau­giau ap­sau­go­mas, nes pri­pa­žin­ki­me, kad ne kiek­vie­nam žmo­gui, ne kiek­vie­nam pro­ku­ro­rui yra ma­lo­nu tir­ti re­zo­nan­si­nes, ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­kas“, – kal­bė­jo E.Pa­ši­lis.

Spe­cia­lu­sis pro­ku­ro­ras, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų tir­ti to­kio po­bū­džio by­las, kaip kad per­nai pra­dė­ta po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­la. Jo­je įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ar ki­tų nu­si­kal­ti­mų yra par­eikš­ti kon­cer­nui „MG Bal­tic“, jo vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui ir ke­liems bu­vu­siems Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riams, įskai­tant iš par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­nu­sį šios par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­ką Eli­gi­jų Ma­siu­lį.

R.Kur­lians­kis šio ty­ri­mo me­tu ke­lis kar­tus ban­dė nu­ša­lin­ti jam va­do­vau­jan­tį pro­ku­ro­rą Jus­tą Lau­cių.

Pa­sak E.Pa­ši­lio, spe­cia­lų­jį pro­ku­ro­rą nu­ša­lin­ti nuo ty­ri­mo bū­tų dar su­nkiau.

Ta­čiau kai ku­rie tei­si­nin­kai abe­jo­ja, ar siū­lo­mi pa­kei­ti­mai pa­ge­rin­tų tei­sė­sau­gos ga­li­my­bes iš­tir­ti įta­kin­gų as­me­nų nu­si­kal­ti­mus.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to dės­ty­to­jas Re­mi­gi­jus Mer­ke­vi­čius sa­kė, kad pa­gal siū­ly­mą spe­cia­lu­sis pro­ku­ro­ras ne­tu­rė­tų pa­pil­do­mų ins­tru­men­tų iš­tir­ti nu­si­kal­ti­mą, nes dirb­tų su to­mis pa­čio­mis Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­mis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Pa­grin­di­nis mū­sų už­da­vi­nys su Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­so­mis yra stip­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra.

„Jei­gu mes spe­cia­lų­jį pro­ku­ro­rą pa­da­ry­tu­me kaip at­ski­rą ne­prik­lau­so­mą ins­ti­tu­ci­ją su sau pa­val­džia ko­man­da, (...) to­kiu at­ve­ju gal­būt ir tu­rė­tu­me di­des­nį ne­prik­lau­so­mu­mo ga­ran­tą. Bet jei­gu mes iš sis­te­mos pa­ima­me žmo­gų, jį pa­va­di­na­me ki­taip, o vi­są ty­ri­mą vėl per­duo­da­me esa­mai sis­te­mai, tai čia tik pa­va­di­ni­mo kei­ti­mas, nie­ko dau­giau“, – BNS tei­gė eks­per­tas.

Di­di­na algas

Vy­riau­sy­bė taip pat pa­siū­lė nu­sta­ty­ti pro­ku­ro­rams at­ski­rą nuo ki­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čio tvar­ką, taip kaip nu­sta­ty­ti tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džiai ir jų skai­čia­vi­mo tvar­ka spe­cia­lia­me Tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų įsta­ty­me.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras sa­kė tiks­liai ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti, kiek pa­gal siū­lo­mą sis­te­mą augs pro­ku­ro­rų al­gos, ta­čiau nu­ro­dė, kad jų at­ly­gi­ni­mai siek­tų 90 – 95 proc. tei­sė­jų dar­bo už­mo­kes­čio.

„Tie at­ly­gi­ni­mai (šian­dien), de­ja, yra ge­ro­kai ma­žes­ni, ne­gu kad kal­bė­tu­me apie tei­sė­jus. O sta­tu­są mes tu­ri­me pa­na­šų“, – tei­gė E.Pa­ši­lis.

Vy­riau­sy­bės duo­me­ni­mis, pro­ku­ro­rų al­gų kė­li­mui rei­kė­tų apie 5,5 mln. eu­rų. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ža­da jų ras­ti vi­di­niuo­se re­zer­vuo­se.

Šiuo me­tu že­miau­sios gran­dies – apy­lin­kės – pro­ku­ro­ro at­ly­gi­ni­mas sie­kia apie tūks­tan­tį eu­rų „į ran­kas“.

Sei­mui taip pat siū­lo­ma griež­tin­ti pro­ku­ro­rų tar­ny­bi­nę at­sa­ko­my­bę.

Šią sa­vai­tę po­li­ci­jai įkliu­vo ir jai prieš­ino­si gat­vė­je triukš­ma­vu­si ne­blai­vi Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ro­rė Ilo­na Žu­kai­tė. Jai per pir­mą at­os­to­gų die­ną bu­vo nu­sta­ty­tas su­nkus gir­tu­mas – 3,45 pro­mi­lės al­ko­ho­lio. To­kį gir­tu­mą me­di­kai pri­ly­gi­na pa­vo­jin­gu svei­ka­tai.

Pa­sak ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, siū­lo­ma, kad „nep­rik­lau­so­mai nuo nu­trū­ku­sių dar­bo san­ty­kių, tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas“.

„Pag­rin­di­nis mū­sų už­da­vi­nys su Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­so­mis yra stip­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra“, – kal­bė­jo E.Pa­ši­lis.

Vy­riau­sy­bė siū­lo, kad pro­ku­ro­rai at­si­sa­ky­tų funk­ci­jos vyk­dy­ti nuo­spren­džių vyk­dy­mo kon­tro­lę, nes ji nė­ra bū­din­ga jų veik­lai.