„Skaudus smūgis iš Švedijos“: ESBO užblokuota lietuvių rezoliucija dėl Astravo AE
Šve­di­jos ini­cia­ty­va Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je tre­čia­die­nį užb­lo­kuo­ta Lie­tu­vos par­la­men­ta­rų re­zo­liu­ci­ja, kri­ti­kuo­jan­ti Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bas.

Lie­tu­vos at­sto­vai BNS sa­kė su­rin­kę rei­kia­mą par­ašų skai­čių, bet asamb­lė­jos pra­džio­je Mins­ke Šve­di­jos par­la­men­ta­ro so­cia­lis­to Ken­to Hars­ted­to ini­cia­ty­va do­ku­men­to pro­jek­tą iš­brau­kė dar­bot­var­kę tvir­ti­nan­tis Nuo­la­ti­nis ko­mi­te­tas.

„Mū­sų di­džiai nuo­sta­bai prieš bu­vo Šve­di­jos at­sto­vas. Tai bu­vo skau­dus smū­gis iš par­tne­rių“, – BNS sa­kė de­le­ga­ci­jos va­do­vas „vals­tie­tis“ Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius.

Po­li­ti­kas sa­kė, kad per dis­ku­si­ją at­me­tė Šve­di­jos at­sto­vo ar­gu­men­tus, esą jė­gai­nės sta­ty­ba yra tik dvi­ša­lis klau­si­mas, ir pa­brė­žė, kad bran­duo­li­nės ava­ri­jos sie­nų ne­tu­ri, ta­čiau bal­sa­vi­mą Lie­tu­va pra­lai­mė­jo.

Už tai, kad klau­si­mas lik­tų dar­bot­var­kė­je, bal­sa­vo aš­tuo­nios ša­lys, už iš­brau­ki­mą – 20 vals­ty­bių. 29 ša­lys šiuo klau­si­mu su­si­lai­kė.

Anot jo, K.Hars­ted­tas yra ži­no­mas dėl to, kad anks­čiau yra pa­lai­kęs pro­ru­siš­kas po­zi­ci­jas.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą pa­tei­kė Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas. „Neį­ti­kė­ti­na, kad Ry­tų blo­kas re­zo­liu­ci­ją at­aka­vo Šiau­rės ša­lies, ku­riai ap­lin­ko­sau­ga ir žmo­gaus tei­sės yra stra­te­gi­niai pri­ori­te­tai, ran­ko­mis. Tai bu­vo šo­kas“, – BNS sa­kė L.Kas­čiū­nas. Jo tei­gi­mu, šis pa­vyz­dys ro­do, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tai tu­rė­tų ak­ty­viau dirb­ti su par­ti­jos ko­le­go­mis ki­to­se ša­ly­se.

Pa­gal re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ES­BO bū­tų par­eiš­ku­si, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė 20 ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sie­nos sta­to­ma sku­bo­tai ir ne­pai­sant ko­ky­bės bei sau­gu­mo stan­dar­tų, o jos vie­ta par­ink­ta ne­tin­ka­mai.

Do­ku­men­tu Bal­ta­ru­si­ja taip pat bū­tų par­agin­ta rea­bi­li­tuo­ti po­li­ti­nius ka­li­nius ir pa­skelb­ti mo­ra­to­riu­mą mir­ties baus­mei.

ES­BO Par­la­men­ti­nė Asamb­lė­ja Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke vyks iki sa­vai­tės pa­bai­gos. Jos re­zo­liu­ci­jos yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio ir nau­do­ja­mos kaip po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­nė.

As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ne­ri­mau­ja, kad jė­gai­nė ky­la ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų ir ga­li su­kliu­dy­ti pla­nams Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mas sinch­ro­ni­zuo­ti su Va­ka­rų Eu­ro­pa.

Siek­da­ma ap­sun­kin­ti elek­tri­nės sta­ty­bas, Lie­tu­vos val­džia ža­da ne­įsi­leis­ti jo­je ga­mi­na­mos elek­tros ir ra­gi­na pri­si­jung­ti ki­tas re­gio­no ša­lis.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja to­kią ini­cia­ty­vą ver­ti­na at­sar­giai – Briu­se­lio tei­gi­mu, ky­la klau­si­mų, kaip drau­di­mas im­por­tuo­ti elek­trą de­ra su Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos nuo­sta­to­mis ir kaip tai pa­dė­tų su­stip­rin­ti bran­duo­li­nį sau­gu­mą.