„RTR planeta“ vėl gresia sankcijos
Prieš kiek dau­giau nei mė­ne­sį bai­gus ga­lio­ti ru­siš­ko ka­na­lo „RTR pla­ne­ta“ trans­lia­ci­jų ri­bo­ji­mui, te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pri­žiū­rė­to­jai vėl ga­vo skun­dą dėl ga­li­mo ka­ro kurs­ty­mo te­le­vi­zi­jos lai­do­je.

„Gau­tas skun­das, mes par­ašė­me at­sa­ky­mą, kad yra ga­li­mi pa­žei­di­mai“, – BNS tvir­ti­no Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Kaip tei­gia LRTK, skun­de pra­šo­ma įver­tin­ti ko­vo 16-ąją trans­liuo­tą lai­dą „Dvi­ko­va. Vla­di­mi­ro So­lov­jo­vo prog­ra­ma“, ku­rio­je Dū­mos de­pu­ta­tas Vla­di­mi­ras Ži­ri­novs­kis ne­igia bu­vu­sių SSRS vals­ty­bių tei­sę į sa­va­ran­kiš­ku­mą ir ne­prik­lau­so­my­bę bei ža­da gra­sin­da­mas jė­ga at­sa­ty­ti bu­vu­sias So­vie­tų są­jun­gos sie­nas.

Pa­sta­rą­jį kar­tą „RTR Pla­ne­ta“ dėl ka­ro, ne­san­tai­kos ir tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo bu­vo baus­ta per­nai lap­kri­tį – jos trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je bu­vo ri­bo­ja­mos tris mė­ne­sius, sank­ci­ja bai­gė ga­lio­ti va­sa­rio 21-ąją. Tuo­met pa­žei­di­mai taip pat bu­vo fik­suo­ti V.So­lov­jo­vo lai­do­je „Dvi­ko­va“, ku­rio­je kal­bė­jo tas pats V.Ži­ri­novs­kis.

Šį spren­di­mą „RTR Pla­ne­ta“ bu­vo aps­kun­du­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ta­čiau ji pa­skel­bė, kad spren­di­mas ne­prieš­ta­ra­vo Eu­ro­pos tei­sei, nes ke­lioms vals­ty­bėms, įskai­tant Bal­ti­jos ša­lis, bu­vo gra­si­na­ma oku­pa­ci­ja ir ka­ru. Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja te­le­vi­zi­jos re­trans­lia­ci­jos su­stab­dy­mą tuo­met pa­va­di­no „in­for­ma­ci­nės erd­vės cen­zū­ra­vi­mu“.

Šią sa­vai­tę LRTK taip pat spręs, ko­kias sank­ci­jas tai­ky­ti te­le­vi­zi­jai TVC dėl sau­sio pa­bai­go­je ro­dy­to­je lai­do­je „Į­vy­kių cen­tre su An­na Pro­cho­ro­va“ kurs­ty­tos ne­apy­kan­tos, skleis­tos de­zin­for­ma­ci­jos, vals­ty­bės šmeiž­to.

Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos yra ap­ri­bo­ju­si ke­tu­rių ru­siš­kų ka­na­lų trans­lia­ci­ją.

Pir­ma­die­nį pa­teik­to­je nau­jau­sio­je Žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų at­as­kai­to­je pa­žy­mi­ma, kad Ru­si­ja sie­kia įtvir­tin­ti sau pa­lan­kų na­ra­ty­vą ak­ty­viai nau­do­da­ma­si vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­mis – te­le­vi­zi­ja, spau­da, in­ter­ne­tu ir so­cia­li­niais tink­lais. Per­nai už­sie­nio au­di­to­ri­jai pir­mą­kart iš­vers­ta dau­giau kaip 2,5 tūkst. do­ku­men­ti­niu fil­mų – iš vi­so par­eng­ta 1,5 tūkst. va­lan­dų vaiz­do me­džia­gos, iš­vers­tos į de­šimt už­sie­nio kal­bų.