„RTR Planeta“ vėl gresia apribojimai
Dėl ka­ro, ne­san­tai­kos ir tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo Ru­si­jos ka­na­lui „RTR Pla­ne­ta“ gre­sia trans­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je ap­ri­bo­ji­mai.

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) tre­čia­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mo „RTR Pla­ne­ta“ spa­lio 16 die­ną trans­liuo­to­je lai­do­je „Dvi­ko­va. Vla­di­mi­ro So­lov­jo­vo prog­ra­ma“. Kaip BNS sa­kė LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas, LRTK šiuos pa­žei­di­mus pa­tvir­ti­no Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas.

„Jie pa­tei­kė nuo­mo­nę, kad tai yra ga­li­mi ne­san­tai­kos kurs­ty­mai lai­do­je. Mes pri­ėmė­me to­kį su­ta­ri­mą, tai dar ne spren­di­mas: įpa­rei­go­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­ją in­for­muo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, re­gu­liuo­to­jus Lon­do­ne OF­COM, taip pat prog­ra­mos va­do­vy­bę apie nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus. Tą klau­si­mą mes svars­ty­si­me lap­kri­čio 16 die­ną – į po­sė­dį kvie­čia­me ir „RTR pla­ne­ta“ va­do­vus, tuo­met pri­im­si­me spren­di­mą“, – BNS sa­kė E.Vai­te­kū­nas.

„RTR Pla­ne­ta“ jau per­nai bu­vo tai­ky­tos sank­ci­jos dėl ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo – Lie­tu­vos trans­liuo­to­jai įpa­rei­go­ti per­kel­ti šį ka­na­lą į mo­ka­mų prog­ra­mų pa­ke­tą. Ana­lo­giš­kas spren­di­mas šie­met ge­gu­žę pri­im­tas dėl „NTV Mir Lit­hua­nia“, ta­čiau po Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) sig­na­lų, jog pro­ce­dū­ro­se ga­li bū­ti pa­žeis­ta ES tei­sė, ko­mi­si­ja spren­di­mą at­šau­kė.

E.Vai­te­kū­nas pa­žy­mė­jo, kad šį­kart EK pa­sta­bų ne­tu­rė­tų bū­ti, nes tai – jau tre­čias pa­žei­di­mas per me­tus, vi­sos rei­kia­mos pro­ce­dū­ros dėl įspė­ji­mų ir kon­sul­ta­ci­jų jau bu­vo įvyk­dy­tos, ta­čiau LRTK vis­tiek nu­spren­dė duo­ti dar dvi sa­vai­tes ka­na­lo va­do­vy­bės pa­siaiš­ki­ni­mams „kad ne­bū­tų pa­sta­bų iš EK, kad per daug pa­sku­bė­jo­me“.

Šve­di­jo­je re­gis­truo­tą ka­na­lą „RTR Pla­ne­ta“ LRTK per­nai dėl ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo taip pat bu­vo vi­siš­kai užd­rau­du­si trims mė­ne­siams re­trans­liuo­ti Lie­tu­vo­je – tai bu­vo pir­mo­ji pro­ce­dū­ra ES, kai bu­vo vi­siš­kai užd­raus­tos ES re­gis­truo­to ka­na­lo re­trans­lia­ci­jos. Ją pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti žiū­ro­vams šie­met bu­vo nu­spręs­ta su­lau­kus nau­jų pa­žei­di­mų, ta­čiau vė­liau spren­di­mas at­šauk­tas.

Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­daž­nė­jus pa­žei­di­mų dėl ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo ru­siš­ko­se prog­ra­mo­se, trans­lia­ci­jų ap­ri­bo­ji­mai tai­ky­ti ir ka­na­lams „Ren TV Bal­tic“, „PBK“, „RTR Pla­ne­ta“.