„Rosatom“ galimai ruošiasi atnaujinti Karaliaučiaus AE statybą
Ru­si­jos vals­ty­bės bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ įmo­nė „A­tomp­ro­jekt“ pa­skel­bė pla­nuo­ja­mos Bal­ti­jos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) te­ri­to­ri­jos ty­ri­mo dar­bų kon­kur­sus. Lie­tu­vos eks­per­tų tei­gi­mu, tai ga­li reikš­ti, jog „Ro­sa­tom“ svars­to ga­li­my­bę at­nau­jin­ti jė­gai­nės sta­ty­bas.

Por­ta­lo kgd.ru tei­gi­mu, „Ro­sa­tom“ pa­skel­bė du su Bal­ti­jos AE su­si­ju­sius kon­kur­sus. Vie­nas jų – ra­dioe­ko­lo­gi­nio mo­ni­to­rin­go AE apy­lin­kė­se, an­tra­sis – AE sta­ty­bų aikš­te­lės geo­di­na­mi­nio ty­ri­mo. Pro­jek­tus fi­nan­suos „Ro­sa­tom“.

Pa­sak Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio, kol kas dar per anks­ti spė­lio­ti, kuo šiais ban­dy­mas sie­kia „Ro­sa­tom“.

„Tam ti­kras ju­de­sys yra, ga­li bū­ti su­si­jęs su mū­sų griež­tes­ne po­zi­ci­ja dėl As­tra­vo (Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos AE – BNS), bet kol kas rei­kia pa­lauk­ti ir pa­žiū­rė­ti tiks­liau. Jei tik to­kie ly­gio ty­ri­mai, jie nie­ko ne­duo­da“, – BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

Bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Sek­mo­kas BNS sa­kė, jog šie ty­ri­mai ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mi, kaip ti­kri­ni­mas, ar sta­ty­bas bū­tų ga­li­ma at­nau­jin­ti.

„Pir­miau­sia rei­kia at­siž­velg­ti į tai, kad sta­ty­bos bu­vo pre­li­mi­na­riai pra­dė­tos, o vė­liau ofi­cia­liai pa­skelb­ta, kad nu­trauk­tos. Da­bar sa­ky­čiau, kad tai yra zon­da­vi­mas, ar tos sta­ty­bos ga­lė­tų bū­ti pra­tęs­tos. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas, ar tai bus tę­sia­ma, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas cen­tri­nės Ru­si­jos val­džios. Tai yra sig­na­las, jog Bal­ti­jos at­omi­nės elek­tri­nė ga­li bū­ti sta­to­ma“, – BNS tei­gė A.Sek­mo­kas.

Jo tei­gi­mu, Ka­ra­liau­čiu­je sta­to­ma at­omi­nė elek­tri­nė tu­rė­tų bū­ti skir­ta tik elek­tros eks­por­tui, da­lį ku­rio ga­li bū­ti ban­do­ma nu­kreip­ti ir į Bal­ti­jos ša­lis.

Anot kgd.ru, Ka­ra­liau­čiaus sri­ties gu­ber­na­to­rius Ni­ko­la­jus Cu­ka­no­vas per­nai rugp­jū­tį pri­pa­ži­no, jog Bal­ti­jos AE sta­ty­bos dar­bai ne­vyks­ta.

„Da­bar si­tua­ci­ja to­kia, jog Eu­ro­pos Są­jun­ga kaž­ko­dėl at­si­sa­ko pirk­ti elek­tros ener­gi­ją. Esu ti­kras, kad sta­ty­ba bus at­nau­jin­ta“, – tuo­met kal­bė­jo N.Cu­ka­no­vas.

Tuo tar­pu Bal­ti­jos AE di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Trut­ne­vas anks­čiau tei­gė, jog ne­pai­sant to, kad jė­gai­nės sta­ty­ba pri­stab­dy­ta, di­rek­ci­ja pa­si­ren­gu­si bet ka­da ją at­nau­jin­ti.

R.Ma­siu­lis šių me­tų sau­sio pra­džio­je par­agi­no Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos mi­nis­trus ne­pirk­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je sta­to­mų at­omi­nių elek­tri­nių (AE). Mi­nis­tro tei­gi­mu, Ka­ra­liau­čiu­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos AE ke­lia grės­mę ap­lin­kai, dėl to su­ku­ria ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją elek­tros rin­ko­je, to­dėl jis siū­lo pra­dė­ti dis­ku­si­jas re­gio­ni­niu, o vė­liau – ES ly­giu.

Ka­ra­liau­čiaus Bal­ti­jos AE pro­jek­tas šiuo me­tu yra įšal­dy­tas. Bal­ta­ru­si­ja skel­bia pla­nus, kad pir­ma­sis As­tra­vo AE reak­to­rius pra­dės veik­ti 2018-ai­siais, o an­tra­sis – 2019-ai­siais.

Taip pat skai­ty­ki­te: Į at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bą – kaip į mūšį

Taip pat skai­ty­ki­te: Pra­si­de­da rea­lios Bal­ti­jos AE statybos