„Reprieve“ teikia naujus duomenis apie galimą CŽV kalėjimą Lietuvoje
Žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja „Rep­rie­ve“ tei­gia Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­rai iš­siun­tu­si nau­jų duo­me­nų, įro­dan­čių, kad Lie­tu­vo­je bu­vo ka­li­na­mi įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS sa­kė, kad penk­ta­die­nį iki pie­tų jo­kių do­ku­men­tų iš „Rep­rie­ve“ ne­su­lauk­ta.

„Šian­dien Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­rai pa­tei­kė­me nau­jus įro­dy­mus“, - BNS tei­gė „Rep­rie­ve“ ty­rė­jas Craf­to­nas Blac­kas.

Jis tvir­ti­no ket­ve­rius me­tus ty­ręs ga­li­mą JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mo veik­lą Lie­tu­vo­je. Ty­rė­jas tvir­ti­no, kad su­ly­gi­nęs JAV Se­na­to ty­ri­mo me­džia­gą ir sa­vo su­rink­tus duo­me­nis, ga­li įro­dy­ti, jog Lie­tu­vo­je vei­kė at­as­kai­to­je „vio­le­ti­niu“ įvar­dy­tas CŽV su­lai­ky­mo cen­tras įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu.

Pa­grin­di­niai do­ku­men­tai, ku­riais žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja re­mia­si da­ry­da­ma to­kias iš­va­das, - or­lai­vių skry­džių pro­to­ko­lai.

„Do­ku­men­tai įro­do, kad nau­do­da­ma­si pri­va­čio­mis kom­pa­ni­jo­mis CŽV skrai­di­no ka­li­nius į Lie­tu­vą ir iš jos 2005 ir 2006 me­tais“, - tvir­ti­no C.Blac­kas.

Jo tvir­ti­ni­mu, mi­nė­ti do­ku­men­tai gau­ti iš ofi­cia­lių šal­ti­nių, par­la­men­tų ar­chy­vų, Eu­ro­pos avia­ci­jos kon­tro­lės tar­ny­bos.

„Rep­rie­ve“ duo­me­ni­mis, ka­li­niai į Lie­tu­vą at­ga­ben­ti 2005 me­tų va­sa­rį ir spa­lį, iš­skrai­din­ti 2006 me­tų ko­vą. Jų esą bu­vo ne vie­nas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė BNS tei­gė, kad sau­sio 9 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ga­vo ke­lis šim­tus do­ku­men­tų ang­lų kal­ba ko­pi­jų iš Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to, bet iš „Rep­rie­ve“ - ne.

Gruo­džio pra­džio­je JAV Se­na­tas pa­vie­ši­no at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se po 2001 me­tų rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro iš­puo­lių. Do­ku­men­te kon­kre­tūs cen­trai ne­įvar­di­ja­mi, bet žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad Lie­tu­vo­je vei­kė do­ku­men­te „vio­le­ti­niu“ va­di­na­mas cen­tras. Anot JAV Se­na­to at­as­kai­tos, jis vei­kė nuo 2005 me­tų pra­džios, o bu­vo už­da­ry­tas 2006 me­tais dėl ne­už­ti­krin­tos me­di­ci­nos prie­žiū­ros, ja­me ka­lin­tas Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis iš Sau­do Ara­bi­jos.

JAV pa­skel­bus at­as­kai­tą, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra gruo­dį iš­siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tui, pra­šy­da­ma in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu slap­tą ka­li­ni­mą ir tar­dy­mą Lie­tu­vo­je.

Sei­mas kar­tą jau yra at­li­kęs ty­ri­mą dėl ga­li­mų CŽV ka­lė­ji­mų. 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003-2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl spė­ji­mų, kad Lie­tu­vo­je įkur­ta­me slap­ta­me ame­ri­kie­čių cen­tre 2004-2006 me­tais ga­lė­jo bū­ti tar­do­mas M.al-Haw­sa­wis, ku­ris šiuo me­tu ka­li­na­mas Gvan­ta­na­mo ka­lė­ji­me.