„Renkuosi Lietuvą“ – projektas grįžti planuojantiems užsienio lietuviams
Mig­ra­ci­jos in­for­ma­ci­jos cen­tras „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ jau dau­giau nei ke­tu­ris mė­ne­sius tei­kia kon­sul­ta­ci­jas su­grįž­ti gy­ven­ti į Lie­tu­vą pla­nuo­jan­tiems ar­ba apie tai gal­vo­jan­tiems už­sie­nio lie­tu­viams.

Cen­tro dar­buo­to­jai su­lau­kia ne tik pa­čių įvai­riau­sių klau­si­mų, bet ir pa­siū­ly­mų, nuo­mo­nių, ku­rios kar­tu su rū­pi­mais klau­si­mais me­tų pa­bai­go­je bus api­bend­rin­tos ir pri­sta­ty­tos at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms. Tai tu­rė­tų tap­ti svar­biu in­for­ma­ci­jos šal­ti­niu spren­džiant įvai­riais prob­le­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria į Lie­tu­vą grįž­tan­tys lie­tu­viai. Daž­niau­siai už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai do­mi­si so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis su­grį­žus į Lie­tu­vą, pen­si­jų, švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mų po­ky­čiais.

„Kai cen­tras pra­dė­jo veik­ti va­sa­ros pra­džio­je, at­ro­dė, kad už­sie­nio lie­tu­viams rū­pi pa­čių įvai­riau­sių sri­čių klau­si­mai. Žmo­nės tei­ra­vo­si, kaip įre­gis­truo­ti ma­ši­ną su vai­ru kai­rė­je, ar ga­li­ma vai­ką pri­re­gis­truo­ti Lie­tu­vo­je, nors vie­nas iš tė­vų nė­ra lie­tu­vis, ko­kios yra są­ly­gos no­rint Lie­tu­vo­je įsi­gy­ti že­mės ir dar dau­gy­bė ki­tų klau­si­mų. Ta­čiau da­bar pa­ste­bi­me, kad vis tik vie­nos te­mos yra ge­ro­kai ak­tua­les­nės už ki­tas“, – pa­sa­ko­ja „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ koor­di­na­to­rė Eg­lė Ma­čiu­ly­tė. Per ke­tu­ris mė­ne­sius „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ap­si­lan­kė be­veik 17 tūks­tan­čių var­to­to­jų, su­lauk­ta per šim­to užk­lau­sų ir skam­bu­čių. Dau­giau­siai lan­ky­to­jų tarp už­sie­nio ša­lių var­to­to­jų su­lau­kia­ma iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Jų skai­čius dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus di­des­nis nei an­tro­je vie­to­je esan­čios Nor­ve­gi­jos. Tre­čio­je ir ket­vir­to­je – JAV ir Ai­ri­jos lie­tu­viai. Pa­sak pro­jek­to koor­di­na­to­rės daž­niau­siai žmo­nes do­mi­na su įvai­rio­mis so­cia­li­nė­mis iš­mo­ko­mis su­si­ję klau­si­mai: „Ti­krai ne­ma­no­me, kad žmo­nės grįž­ta ti­kė­da­mie­si gy­ven­ti tik iš pa­šal­pų ar ki­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų. Kai grįž­ta­ma ne­tu­rint jo­kio kon­kre­taus dar­bo pa­siū­ly­mo, au­to­ma­tiš­kai ky­la klau­si­mas – kaip pra­gy­ven­ti tuo me­tu, kol žmo­gus ieš­ko­sis dar­bo. To­dėl šio­je vie­to­je mes sten­gia­mės su­teik­ti vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Kad žmo­nės tiks­liai ži­no­tų, ko jie ga­li ti­kė­tis“.

Be so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, už­sie­nio lie­tu­viai taip pat do­mi­si švie­ti­mo klau­si­mais. Tiek lan­ko­mu­mas in­for­ma­ci­nia­me pus­la­py­je, tiek gau­tos užk­lau­sos ro­do, kad šei­moms, grįž­tan­čioms su mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais, ky­la daug klau­si­mų re­gis­truo­jant vai­kus į mo­ky­mo įstai­gas Lie­tu­vo­je. „Jau da­bar ma­to­me, kad šio­je sri­ty­je teo­ri­ja iš­dės­ty­ta įsta­ty­muo­se ir tei­sės ak­tuo­se pra­si­len­kia su pra­kti­ka. Me­tų pa­bai­go­je reng­da­mi pri­sta­ty­mus su­si­ju­sioms ins­ti­tu­ci­joms ti­krai per­duo­si­me gau­tas nuo­mo­nes ir pa­tir­tis“, – pa­brė­žia E. Ma­čiu­ly­tė. Taip pat lie­tu­vius do­mi­na ir ki­ti su švie­ti­mu su­si­ję klau­si­mai – sto­ji­mas į aukš­tą­sias mo­kyk­las, nuo­to­li­nis mo­ky­ma­sis, sti­pen­di­jų sky­ri­mo tvar­ka.

Daž­nai gy­ven­ti į Lie­tu­vą grįž­tan­tys lie­tu­viai grįž­ta ne vie­ni, bet su sa­vo šei­mos na­riais ar drau­gais, ku­rie nė­ra Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Klau­si­mai, su­si­ję su jų gy­ve­ni­mu ir in­teg­ra­ci­ja Lie­tu­vo­je, taip pat la­bai daž­ni. „Šios te­ma­ti­kos klau­si­mai ke­lia dau­giau­siai pa­pil­do­mų klau­si­mų. Kiek­vie­na si­tua­ci­ja yra la­bai in­di­vi­dua­li, rei­ka­lau­jan­ti at­ski­ro aiš­ki­ni­mo­si. Šio­je sri­ty­je žmo­gui at­sa­ky­mus ras­ti sa­va­ran­kiš­kai bū­tų ne­pap­ras­tai su­dė­tin­ga“, – tei­gia pro­jek­to koor­di­na­to­rė. Be jau mi­nė­tų sri­čių lie­tu­viai do­mi­si ir svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma Lie­tu­vo­je. Juos do­mi­na, kaip vei­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čio svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė. Taip pat už­sie­nio lie­tu­viams ak­tua­lūs yra gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo klau­si­mai, už­sie­nio do­ku­men­tų re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je, įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bės.

„Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ yra LR Vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, ku­rį vyk­do Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos (TMO) Vil­niaus biu­ras. Pa­sak jo va­do­vės dr. Aud­ros Si­pa­vi­čie­nės, „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ tiks­las nė­ra tik kon­sul­tuo­ti už­sie­nio lie­tu­vius. „Tai abi­pu­sis pro­ce­sas. Cen­tras ne tik kon­sul­tuo­ja grįž­tan­čiuo­sius, bet ir ren­ka in­for­ma­ci­ją, ku­ri at­ei­ty­je tu­rė­tų tap­ti pa­ti­ki­ma prie­mo­ne, pa­leng­vi­nan­čia grį­ži­mo pro­ce­są. Džiau­gia­mės, kad pa­ma­žu šis cen­tras tam­pa rea­lia ga­li­my­be pa­siek­ti ir iš­klau­sy­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių prob­le­mas“, – tei­gė A. Si­pa­vi­čie­nė. „Ren­kuo­si Lie­tu­vą“ dar­buo­to­jai šią sa­vai­tę bu­vo su­si­ti­kę su lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vais Dub­li­ne. Taip pat su Lie­tu­vos Am­ba­sa­dos Ai­ri­jo­je dar­buo­to­jais. „Iš gau­na­mų klau­si­mų mes iden­ti­fi­kuo­ja­me tam ti­kras prob­le­mi­nes sri­tis, ta­čiau tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis lei­džia su­pras­ti kur kas dau­giau. Vi­zi­to Dub­li­ne me­tu ga­vo­me ne­ma­žai idė­jų, kaip to­bu­lin­ti sa­vo tei­kia­mas kon­sul­ta­ci­jas ir, svar­biau­sia, iš­gir­do­me rea­lias prob­le­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria ten gy­ve­nan­tys lie­tu­viai,“– pa­sa­ko­ja E. Ma­čiu­ly­tė.

Pa­sak jos, šiuo me­tu cen­tras ir to­liau ak­ty­viai tei­kia kon­sul­ta­ci­jas, bai­gia reng­ti ty­ri­mą apie grįž­tan­čius lie­tu­vius ir jų prob­le­mas su­grį­žus bei pla­nuo­ja vi­zi­tą į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, kur su­si­tiks su vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės bei Am­ba­sa­dos at­sto­vais. Me­tų pa­bai­go­je vi­są su­kaup­tą in­for­ma­ci­ją ir gau­tas nuo­mo­nes pri­sta­tys su­si­ju­sioms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rioms pa­ti­ki­mos in­for­ma­ci­jos daž­nai trūks­ta. Ti­ki­ma­si, kad šios įžval­gos sva­riai pri­si­dės prie grį­ži­mo pro­ce­so leng­vi­ni­mo ir at­kreips val­džios bei vi­suo­me­nės dė­me­sį į pa­grin­di­nes prob­le­mas, ku­rios ky­la į na­mus su­grį­žu­siems lie­tu­viams.